Alison Porter, Graeme Clark en Richard Clode van het Global Technology Team dat gevestigd is in het VK, evalueert de impact van het coronavirus op techbedrijven, geeft zijn opinie over de sector nu het kwartaal bijna ten einde loopt, en over de implicaties voor de portefeuille.

   Kernpunten

  • Een disruptie in de toeleveringsketen van de technologiesector zal waarschijnlijk beperkt en beheersbaar blijven aangezien we momenteel in het laagseizoen zitten voor wat betreft de vraag naar technologieproducten
  • De portefeuilles van het team hebben een beperkte blootstelling aan de meest getroffen sectoren, zoals die van de smartphones en de autosector
  • Bepaalde sectoren profiteren van de situatie, zoals die van de clouddiensten, als gevolg van de grotere vraag naar telewerk, en op langere termijn kan de trend naar procesautomatisering versnellen

Als technologiebeleggers richten we ons op langetermijngroei maar als actieve beleggers beoordelen we ook dynamisch alle risico’s voor onze portefeuilles, met inbegrip van de recente uitbraak van het coronavirus. Tot voor kort was dit risico meer gericht op China omdat de groeiende onrust omtrent een wereldwijde pandemie de aandelenmarkten harder heeft getroffen. De vraag naar veilige activa zoals Amerikaanse staatsobligaties kenden ongekend lage rendementen, wat ook wijst op groeiende zorgen omtrent de wereldwijde groei en een mogelijke recessie als gevolg van deze nakende schok voor de economie.

De rol van China in de wereldwijde technologiesector

We halen hier hetzelfde argument aan als eerder in verband met de zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China: China vertegenwoordigt een relatief klein percentage van het wereldwijde budget dat wordt uitgegeven aan technologie. Voor vele grote technologiebedrijven, met name in de sectoren internet en software, vertegenwoordigt China slechts een minimaal deel van hun eindvraag en ze beschikken er evenmin over een toeleveringsketen die zijn naam waardig is.

Maar voor andere subsectoren zoals halfgeleiders en hardware, vormt China zowel een belangrijk deel van de eindvraag van bepaalde technologiebedrijven als een toeleveringsketen. We hebben gezien hoe bedrijven zoals Apple voorzichtig hun vooruitzichten naar beneden bijstelden na de uitbraak van het virus. Dankzij onze dagelijkse contacten met verscheidene technologiebedrijven kunnen we de situatie op de voet volgen en we denken dat de geboekte vooruitgang tot nu toe bemoedigend is. Nadat op 10 februari het werk opnieuw werd aangevat na het Chinese Nieuwjaar, hebben veel fabrieken (behalve die in Wuhan) hun deuren opnieuw geopend, het werk werd hervat en de logistiek voor de aanvoer van grondstoffen en het transport van afgewerkte goederen werd met succes herstart. Het zal de fabrieken tijd vergen om een optimale capaciteit te bereiken en het risico op een uitbraak van het virus in een fabriek blijft bestaan. Maar momenteel bevindt de vraag naar technologieproducten zich op een laagtepunt. Daarom denken we dat een disruptie in de toeleveringsketen waarschijnlijk beperkt en beheersbaar zal blijven.

Impact op wereldwijde vraag

Aan de vraagzijde plaatsen we meer vraagtekens bij hoe snel een herstel plaatsvindt en bij de stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid om de economie te ondersteunen. Belangrijke eindmarkten zoals de autosector en de sector van de smartphones kregen zwaar te lijden terwijl de e-commerce - het kruispunt met de fysieke wereld en de behoefte aan offline leveringen - ook forse dalingen kende. We hebben nog geen daling in de bestellingen in de toeleveringsketen opgemerkt, maar het is voorzichtig om ervan uit te gaan dat zodra bedrijven een beter idee krijgen van de vraag, hun toeleveringscapaciteit en hun voorraad, ze mogelijk hun bestellingen voor de volgende maanden aanpassen.

Gevolgen voor de portefeuille

We hebben onze portefeuilles niet aangepast op basis van tijdelijke schokken in de vraag. Over het algemeen hebben we een beperkte blootstelling aan de meest getroffen sectoren die we eerder vernoemden, omdat we ons richten op de grotere langetermijntrends op het gebied van internettransformatie, infrastructuur van de volgende generatie, digitalisering van het betaalverkeer en artificiële intelligentie (AI). In bepaalde sectoren heeft het virus een positieve impact gehad op de vraag naar technologie, zoals in het geval van online gaming omwille van de verlengde vakantie in bepaalde landen en het sluiten van de scholen, alsook samenwerkingstools voor mensen die verplicht worden om van thuis te werken en zakelijke reizen uit te stellen. In beide gevallen zal er meer moeten worden geïnvesteerd in cloudinfrastructuur. Op de langere termijn verwachten we dat de zorgen omtrent het coronavirus de bestaande trend naar het automatiseren van de productie alleen maar zullen versnellen, gezien de kleiner wordende beroepsbevolking en de looninflatie in China.

Auteursrechten: Getty Images

Alleen de tijd zal het ons vertellen

De situatie buiten China blijft veel veranderlijker. Een ‘worst-case’-scenario van een wereldwijde pandemie zou ongetwijfeld een aanzienlijke economische impact hebben en gezien de fragiele aard van de wereldwijde economie kan dit voldoende zijn om de wereld een recessie in te sleuren. Voorlopig blijft dit onwaarschijnlijk en onze rapporten ter plaatse van een aantal technologiebedrijven in China geven ons vertrouwen dat met de correcte maatregelen het virus uiteindelijk zal kunnen worden beheerst. Historisch gezien hebben dit soort uitbraken van virussen een beperkte impact op lange termijn voor de markten en de bedrijven. Maar als bewaarnemers van het kapitaal van onze klanten blijven we uiterst waakzaam en we zullen de positie van de portefeuille opnieuw bekijken wanneer nodig.

Verwijzingen naar individuele bedrijven of effecten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en mogen niet beschouwd worden als aan- of verkoopadvies

Opmerkingen

Internettransformatie: de evolutie naar entertainment op verzoek in muziek, TV en gaming zal de verschuiving

van advertenties naar online nog versnellen. Koopjes doen, daten, opleidingen vormen en reizen zullen blijven migreren.

Infrastructuur van de volgende generatie: dit thema houdt nauw verband met de focus van het beleggingsteam op artificiële intelligentie als de volgende golf in de computerwereld. Dit omvat cloudinfrastructuur (aanbieden van servers, opslagcapaciteit, een netwerk, visualisatiesoftware) die nodig is om IT-diensten van op afstand te beheren door deze faciliteiten te huren van gespecialiseerde dienstverleners op het internet.

working from home, flexible working, remote working

Credit: Getty Images

Only time will tell

The situation outside of China remains much more fluid. A worst-case scenario of a global pandemic would undoubtedly have a significant economic impact and given the fragile nature of the global economy, could tip the world into recession. For now, that remains a low probability outcome and our on-the-ground reports from an assortment of technology companies in China give us confidence that with the right measures in place, the virus could potentially be contained. Historically, these sort of virus outbreaks have had a limited long-term impact on markets and companies. However, as custodians of clients’ capital we remain highly vigilant and will reassess our portfolio positioning when appropriate.

 

References to individual companies or any securities is purely for the purpose of information only and should not be construed as a recommendation to buy or sell the same.

 

Notes:

Internet transformation: the move to entertainment on demand in music, TV and gaming will accelerate the shift of advertising to online. Shopping, dating, education and travel will continue to migrate.

Next generation infrastructure: this theme is closely linked to the investment team’s focus on artificial intelligence as the next wave in computing. This includes cloud infrastructure (provision of servers, storage, a network, visualisation software) that is needed to manage IT services remotely by renting these facilities from specialised service providers over the internet.

Alison Porter, Graeme Clark and Richard Clode from the UK-based Global Technology Team assess the impact of the coronavirus on tech companies and shares their near-term views for the sector, as well as portfolio implications.

    Key takeaways:

  • Technology supply chain disruption is likely to be limited and manageable given we are currently in the low season of technology demand
  • The team’s portfolios have limited exposure to areas that have been impacted the most such as smartphones and automotive
  • Some areas are benefiting, such as cloud infrastructure, which supports the demand to work from home, while longer term the trend towards process automation may be accelerated

As technology investors we focus on long-term secular growth trends but as active managers we also dynamically assess all risks to our portfolios, including the current coronavirus outbreak. That risk has been more focused on China until recently because rising concerns around a global pandemic have hit equity markets harder. Demand for ’safe-haven assets’ like US Treasuries have seen yields hitting new lows, which also indicates rising concerns for global growth and the potential for a recession triggered by this emerging economic shock.

China’s role in global technology

A point that we made previously about the US-China trade war concerns also applies here; China represents a relatively small percentage of global technology spending. For many large technology companies, notably in the internet and software sectors, China is a ‘de minimis’ part of their end demand while they have no supply chain there to speak of either.

However, for other sub-sectors such as semiconductors and hardware, China is both an important part of some technology companies’ end demand as well as supply chain. We have seen companies such as Apple prudently weaken their outlooks following the virus outbreak. Our daily engagement with various technology companies provides us with prompt updates on the situation in China and we think the progress has so far been encouraging. After the delayed return to work on the 10th of February following the Chinese New Year, many factories (excluding those in Wuhan) have reopened, labour is returning while raw material and finished good logistics have successfully restarted. It will take time for factories to reach optimal capacity and there is still the risk of a factory virus outbreak. But given we are currently in the low season of technology demand, we think the disruption to supply chains is likely to be limited and manageable.

Impact on global demand

On the demand side there are more question marks in terms of how quickly things will recover, as well as the Chinese government’s potential stimulus policies to support the economy. Major end markets like automotive and smartphones have been severely impacted while in e-commerce, the intersection with the physical world and the need for offline delivery has led to significant declines there too. We have not seen order cuts to the supply chain yet, but it would be prudent to assume that once companies have a firmer idea of demand, their supply chain capacity and channel inventory, they will likely adjust orders over the next couple of months.

Portfolio implications

We have not adjusted our portfolios based on any temporary demand shocks. Generally, we have limited exposure to the areas impacted the most as mentioned, given our focus on the longer-term mega trends of internet transformation, next generation infrastructure, payment digitisation and artificial intelligence (AI). In some areas the virus has had a positive impact on technology demand, such as online gaming due to the extended holidays in some countries and school closures, as well as work collaboration tools for people that have been forced to work from home and cancel business travel. In both cases more cloud infrastructure investment will be required. Longer term, we expect the coronavirus concerns will only accelerate the existing trend towards automating production given China’s shrinking working population and wage inflation.

working from home, flexible working, remote working

Credit: Getty Images

Only time will tell

The situation outside of China remains much more fluid. A worst-case scenario of a global pandemic would undoubtedly have a significant economic impact and given the fragile nature of the global economy, could tip the world into recession. For now, that remains a low probability outcome and our on-the-ground reports from an assortment of technology companies in China give us confidence that with the right measures in place, the virus could potentially be contained. Historically, these sort of virus outbreaks have had a limited long-term impact on markets and companies. However, as custodians of clients’ capital we remain highly vigilant and will reassess our portfolio positioning when appropriate.

 

References to individual companies or any securities is purely for the purpose of information only and should not be construed as a recommendation to buy or sell the same.

 

Notes:

Internet transformation: the move to entertainment on demand in music, TV and gaming will accelerate the shift of advertising to online. Shopping, dating, education and travel will continue to migrate.

Next generation infrastructure: this theme is closely linked to the investment team’s focus on artificial intelligence as the next wave in computing. This includes cloud infrastructure (provision of servers, storage, a network, visualisation software) that is needed to manage IT services remotely by renting these facilities from specialised service providers over the internet.