Mike Kerley, portefeuillebeheerder Aziatische hoogdividendaandelen, vertelt waarom hij optimistisch blijft over Azië en de vooruitzichten ervan om inkomsten voor beleggers te genereren.

Belangrijkste punten:

  • De regio zal waarschijnlijk profiteren van de verbeterende vooruitzichten voor China
  • De trend van betere bedrijfswinsten in Azië lijkt positief voor het nieuwe jaar
  • Als de Aziatische economieën aantrekken, zullen meer waardegerichte sectoren waarschijnlijk de aanjagers van performance worden, wat beter past bij de positionering van het team in Aziatische hoogdividendaandelen
  • Het team verwacht nog altijd dat de dividendgroei groter zal zijn dan de winstgroei

Ondanks dat de markten van Azië-Pacific ex Japan in 20191 in Amerikaanse dollars bijna 20% zijn gestegen en de geopolitieke en handelsrisico's nog altijd groot zijn, zijn er volgens ons redenen tot optimisme voor het komende jaar.

China kan regionale steun bieden

Het optimisme is gebaseerd op verbeteringen in China en de positieve invloed die het op de rest van de regio zal hebben. In tegenstelling tot eerdere cycli, toen de Chinese reactie op binnen- of buitenlandse problemen resulteerde in een enorme berg met schulden gefinancierde uitgaven, wat voor overcapaciteit zorgt, vooral in de overheidssector, en zwakkere bedrijfsbalansen, was de reactie in 2019 veel pragmatischer.

Verlagingen van de rente en de vereiste bankreserves hebben de liquiditeit doen toenemen en de toegang tot krediet uitgebreid, terwijl belastingverlagingen en hervormingen van staatsbedrijven de consumptie stabiliseerden en de productiviteit van de meest inefficiënte delen van de economie verhoogden. Deze maatregelen werden onvoldoende geacht om het handelsgeschil met de Verenigde Staten gedurende het grootste deel van 2019 te compenseren, maar de recente PMI's voor de verwerkende industrie en de dienstensector (inkoopmanagersindices) wijzen erop dat het ergste nu achter de rug is en dat economische expansie in de komende kwartalen mogelijk is. De recente uitbraak van het coronavirus zou deze trends wel eens kunnen vertragen en op het moment van schrijven is het moeilijk in te schatten hoe lang dit zal duren en welke gevolgen het zal hebben. Voorlopig lijkt het erop dat het herstel op zich laat wachten, niet dat het helemaal uitblijft, en we verwachten dat deze positieve trends op een gegeven moment hervat gaan worden.

Verwachtingen voor sterke winstgroei blijven bestaan

De winstvooruitzichten voor de regio zijn cruciaal, aangezien de geschiedenis leert dat Azië en opkomende markten alleen beter presteren dan ontwikkelde markten wanneer de winstgroei hoog en/of hoger is (zie grafiek 1). De verwachtingen voor 2019 waren hooggespannen, maar door voortdurende neerwaartse bijstellingen daalde de winstgroei in de regio ten opzichte van een jaar eerder, waardoor Azië achterbleef bij andere regio's, met name de Verenigde Staten.

De vooruitzichten voor 2020 zijn echter bemoedigender, met een winstgroei in Azië-Pacific ex Japan van naar verwachting boven de 10%, vóór Europa, Japan en de VS. 2 Nog belangrijker is dat de trend positief lijkt, met opwaartse bijstellingen in het laatste kwartaal van 2019.

Grafiek 1: Azië en opkomende markten presteren meestal beter dan ontwikkelde markten wanneer de winstgroei hoog en/of hoger is

Asia EPS vs World chart

Bron: Janus Henderson Investors, Bloomberg, per 31 december 2019.

Opmerking: EPS = winst per aandeel. Data in USD. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Door de sterke prijsprestaties en de zwakke winstcijfers liggen de huidige waarderingen voor Aziatische bedrijven boven de langetermijngemiddelden, op ongeveer 14x 12-maandswinst per aandeel (EPS) (zie grafiek 2). Het is cruciaal dat Aziatische bedrijven de verwachtingen van analisten waarmaken of overtreffen om deze waarderingen te rechtvaardigen. Wij denken echter dat ze aantrekkelijk blijven ten opzichte van andere regio's waar de koers-winstverhoudingen hoger en de groeiverwachtingen lager zijn.

Grafiek 2: Aziatische aandelenwaarderingen momenteel boven het langetermijngemiddelde

Asia now above long term average

Bron: Janus Henderson Investors, FactSet. Per 31 december 2019.

EPS = winst per aandeel. 12-maands toekomstige groei WPA, maandgegevens van 29 januari 2010 tot 31 december 2019. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoe we gepositioneerd zijn voor het komende jaar

Betere economische vooruitzichten in de hele regio zouden de aanjagers van de aandelenmarkten sterk kunnen beïnvloeden. 'Groei' heeft de afgelopen tien jaar beter gepresteerd dan 'waarde', aangezien beleggers door de relatief zwakke mondiale omgeving veel geld moesten neertellen voor hoogwaardige groeiaandelen, terwijl de performance geconcentreerd is in sectoren zoals internet, basisconsumentengoederen en gezondheidszorg.

Als het economische momentum verbetert, verwachten we dat meer cyclische sectoren beter zullen presteren, en daarom hebben we onze toewijzing aan bouwstoffen, halfgeleiders, vastgoed en industriële bedrijven uitgebreid. Dit heeft geleid tot een grotere toewijzing aan Noord-Azië dan aan Zuid-Azië, met overwegend posities in China, Taiwan en Korea, terwijl de wegingen in Australië gedomineerd worden door posities in bepaalde mijnbouwbedrijven en andere bedrijven die kunnen profiteren van een opleving in de regio.

Hoewel de winstpositie in het grootste deel van Azië lijkt te verbeteren, kan dit niet worden gezegd van India, waar het momentum wegebt. In de rest van de regio presteerde de markt in 2019 ondermaats, maar was nog geen afspiegeling van verslechterende kerncijfers; als gevolg daarvan zagen we de waarderingspremie van India ten opzichte van de rest van Azië stijgen. In het verleden heeft de Indiase markt (MSCI India Index) geen positief rendement over één jaar gegenereerd bij een koers-winstverhouding van meer dan 19x, waarop de markt op dit moment wordt gewaardeerd3, en daarom behouden we een nulweging.

De risico's afwegen

Nu de spanningen tussen de VS en China hoog oplopen, blijft het risico bestaan dat de betrekkingen verslechteren en de kans dat de handelsoorlog wordt hervat, is voor beide landen schadelijk gebleken. We moeten ook het verloop van de uitbraak van het coronavirus afwachten, en wat de gevolgen ervan zijn, niet alleen voor China, maar ook voor de wereldhandel. Bovendien zou de volatiele situatie in het Midden-Oosten grote invloed kunnen hebben op de olieprijs, wat nadelig zou zijn voor de meeste Aziatische landen, aangezien deze, met uitzondering van Maleisië, allemaal netto-importeurs van olie zijn.

Rekenen op een regio met een aantrekkelijk groeipotentieel

Wij geloven dat de vooruitzichten voor dividenden in Azië-Pacific robuust blijven, omdat we verwachten dat de dividendgroei de komende jaren hoger zal zijn dan de winstgroei. Aziatische bedrijven hebben het potentieel om steeds grotere kasstromen te genereren en met een dividenduitkeringsratio die in sommige Aziatische markten nog steeds onder de 30% ligt, denken we dat er voldoende ruimte is voor dividendverhogingen of zelfs voor buitengewoon dividend. De aandeleninkoopcultuur die in de VS de boventoon voert, is gelukkig nog niet in Azië doorgedrongen en biedt dividendbeleggers mogelijk vele kansen om daar de komende jaren de vruchten van te plukken.

1 Bron: Refinitiv Datastream. MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index totaalrendementen in USD, 12 maanden tot 31 december 2019. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

2 Bron: FactSet, 12-maands toekomstige groei EPS per 31 december 2019 voor de MSCI Europe, MSCI Japan, MSCI USA indices. Geschatte data kunnen variëren en zijn niet gegarandeerd.

3 Bron: BofA Global Research en Bloomberg, per 31 december 2019. Start koers-winstverhouding (per 31 december) en daaropvolgend eenjarig rendement voor de MSCI India Index sinds de oprichting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Begrippenlijst

Balans: een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. De balans geeft beleggers een idee van wat de onderneming bezit en verschuldigd is, en van het door aandeelhouders belegde bedrag.

PMI = Purchasing Managers' Index (PMI) is een vroege indicator van de economische gezondheid van de verwerkende industrie binnen een economie. De index is gebaseerd op indicatoren zoals nieuwe orders, voorraden, productieomvang, leveranties en werkgelegenheid.

Bankreserveverplichting: een wettelijke verplichting die bepaalt welk bedrag aan kasreserves een bank minimaal moet aanhouden.

EPS = winst per aandeel. Het deel van de winst van een onderneming dat kan worden toegerekend aan elk aandeel in de onderneming. Dit is voor beleggers een van vaakst gebruikte manieren om de winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen.

Cyclische aandelen: Aandelen van bedrijven die duurzame consumentenartikelen verkopen, zoals auto's, of industrieën die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de economie, zoals mijnbouwbedrijven. Cyclische aandelen worden meestal sterk beïnvloed door stijgingen en dalingen van de totale economie.

Waarderingspremie: wanneer de marktprijs van een aandeel/bedrijf geacht wordt hoger te zijn dan de onderliggende waarde, wordt er gesproken van 'gehandeld boven de uitgiftekoers' of van een waarderingspremie.

Dividenduitkeringspercentage: het percentage van de winst dat in de vorm van dividend in een jaar aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Inkoop van aandelen: een onderneming die haar eigen aandelen inkoopt, meestal om overtollige cash aan haar aandeelhouders terug te geven.

Koers-winstverhouding (K/W): een verhouding die vaak wordt gebruikt om de aandelen van een bedrijf te waarderen. Het aantal malen dat de nettowinst per aandeel kan worden gedeeld op de huidige beurskoers van het aandeel. Over het algemeen wijst een hoge koers-winstverhouding erop dat beleggers in de toekomst een sterke winstgroei verwachten, hoewel een (tijdelijke) inzakking van de winst ook kan leiden tot een hoge koers-winstverhouding.