Voor financiële professionals in Nederland

Vruchtbare grond voor Europese aandelenselectie van kleinere bedrijven in 2021

Rory Stokes, CFA

Rory Stokes, CFA

Portefeuillebeheerder


Ollie Beckett

Ollie Beckett

Portefeuillebeheerder


15 jan 2021

Portefeuillebeheerders voor kleinere Europese bedrijven Rory Stokes en Ollie Beckett bespreken hun verwachtingen voor 2021 voor deze beleggingscategorie.

Kernpunten

 • De markt voor smallcaps biedt een veel groter universum aan aandelen dat veel minder goed onderzocht is dan dat van vergelijkbare mid- of largecaps, wat uitstekende selectiekansen biedt.
 • We verwachten dat er in 2021 strenger gelet zal worden op de cash genererende capaciteiten van bedrijven nu er een omslag naar groeiaandelen plaatsvindt.
 • Nu ESG in de belangstelling blijft staan, zullen kleinere bedrijven - die vaak solide maar miskende ESG-kenmerken hebben - beter kunnen presteren.

We hebben het geluk dat we beleggen in een marktsector die altijd vol aandelen specifieke kansen zit, en volgens ons zal dat in 2021 niet anders zijn. Er zijn echter ook wat bredere ontwikkelingen gaande waarin we veel mogelijkheden zien. De eerste doet zich voor in het kleinere deel van het marktkapitalisatiespectrum. Aandelen van kleinere marktkapitalisaties zijn veel minder goed onderzocht dan hun grotere tegenhangers en in de afgelopen jaren kregen ze veel minder aandacht van beleggers, zoals in de grafiek hieronder te zien is. Toch zijn ze aanmerkelijk goedkoper voor bijna elke meetwaarde die we bekijken, terwijl ze gemiddeld meer groei vertoonden dan hun grotere collega's (de MSCI Europe Small Cap Index overtrof de MSCI Europe Large Cap Index met 355% tussen januari 2000 tot en met 30 november in lokale valuta's)1. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Smallcaps bieden een groter, minder goed bestudeerd universum

Grafiek 1

Bron: Janus Henderson Investors, Bloomberg, per 30 november 2020

Zal waarde in 2021 de overhand krijgen?

Een tweede concentratie van kansen doet zich voor in waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen. Binnen het universum van de kleinere bedrijven zijn groeiaandelen net zo duur als ze tijdens onze hele beleggingscarrière waren, en ze zijn nu duurder dan tijdens de tech-boom. We verwachten dat er in 2021 meer nadruk zal worden gelegd op de waarde van de cash genererende capaciteiten van bedrijven.

Ons team heeft zich altijd meer op de kleinere marktkapitalisaties gericht dan veel van onze collega's, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit verwaarloosde deel van de markt systematisch verkeerd geprijsd is. De aantrekkelijkere waarderingen en procentuele premiestijgingen die dit type bedrijven biedt, zullen nieuwe beleggingen aantrekken in wat dit jaar een relatief dure markt was.

We zijn geen waardebeleggers maar we hebben bij onze beleggingsstrategie altijd een waarderingsoverlap toegepast, zelfs toen waarde enige tijd zeer uit de gunst was. We beleggen echter niet alleen in een aandeel omdat het goedkoop is. Door de verstoring die nieuwe technologieën veroorzaken, is de markt nu bezaaid met waardevalkuilen (dat zijn aandelen die goedkoop geprijsd lijken omdat ze tegen lage waarderingen verhandeld worden, maar die een 'valkuil' kunnen blijken als de koers ervan niet stijgt of zelfs daalt). Voor ons was het altijd van belang om te weten wat we betaalden voor de cashflows van een bedrijf en dat zal voor ons in 2021 naar verwachting goed uitpakken.

Op een meer macro-economische niveau verwachten dat in 2021 inflatie een belangrijk onderwerp van discussie zal zijn. We zijn ervan overtuigd dat aandelen van bedrijven die het vermogen hebben om een meer inflatoire dynamiek te beheersen doordat ze de prijzen van hun product of dienst kunnen verhogen zonder de afzet in gevaar te brengen (d.w.z. dat ze prijsvermogen hebben), het naast bedrijven die profiteren van een hoger inflatie, zoals banken, het goed zouden moeten doen.

De grootste risico's die we zien zijn politieke fouten van regeringen en centrale banken, negatieve ontwikkelingen in de bestrijding van Covid-19 en geopolitieke spanningen (voornamelijk de relatie tussen de VS en China waarbij de markt optimistisch is over verbeteringen na de verkiezing van Joe Biden als president van de VS).

Meer inzicht in 'verborgen' ESG

Een ander strategisch thema dat naar verwachting een rol gaat spelen, is de herwaardering van 'verborgen' factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). De trend om duurzamer te beleggen komt op het juiste moment, vooral omdat kleinere bedrijven operationeel veel beter uit de voeten kunnen met ESG dan hun grotere collega's. Daarentegen zijn ze er veel minder goed in om de voordelen voor milieu en maatschappij voor het voetlicht te brengen. Omdat hun sterke punten hierdoor onontdekt blijven, bestaat er een groot herwaarderingspotentieel voor deze aandelen.

Kernpunten van 2020

De ervaringen uit 2020 hebben onze beleggingsaanpak niet veranderd maar herinnerden ons wel aan een paar van de belangrijkste voordelen van de manier waarop we vermogen spreiden. 2020 benadrukte de voordelen van onze beleggingsstrategie door de levenscyclus van bedrijven heen, met een evenwichtige portefeuilleverdeling naar aandelen van bedrijven die nog vroeg in hun levenscyclus zitten, hoogwaardige groeiaandelen, volwassen bedrijven en turnaround-aandelen.

Aan het begin van de pandemie profiteerden bedrijven die vroeg in hun levenscyclus zaten en die meer blootstelling hadden aan digitalisering en online verkopen, in het tweede kwartaal van 2020 van een versnelling in de onderliggende groeitrends. Ondertussen reageerden meer volwassen/turnaround-namen - bedrijven die slecht presteerden maar die een periode van financieel herstel doormaken - positief in het tweede halfjaar. Voor ons is het kernpunt dat de meest onverwachte scenario's mogelijk zijn en dat spreiding op aandelenniveau dus heel belangrijk is. Daarnaast heeft 2020 ons geleerd dat aandelen specifieke factoren zoals zelfhulp of structurele groei belangrijke rendementsbronnen kunnen zijn tijdens een crisis en dat hiermee bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening moet worden gehouden.

 

1Bron: Janus Henderson Investors, DataStream, in lokale valuta. De MSCI Europe Small Cap Index kende een rendement van 445% tussen januari 2000 t/m 30 november 2020, vergeleken met een cumulatief rendement van 90% van de MSCI Europe Large Cap Index tijdens dezelfde periode. Gegevens in lokale valuta opnieuw geïndexeerd op 100 per 1 januari 2000.

 

Begrippenlijst:

Groeiaandelen/-beleggen: Groeibeleggers zoeken naar bedrijven met een sterk groeipotentieel. Dit zijn bedrijven waarvan de winst naar verwachting bovengemiddeld zal toenemen in vergelijking met de rest van de markt, en daarom is de verwachting dat ook de koers van hun aandelen zal stijgen.

Inflatie: De mate waarin de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. De CPI en RPI zijn twee gebruikelijke maatstaven.

Marktkapitalisatie: De totale marktwaarde van de geplaatste aandelen van een vennootschap. Deze wordt berekend door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de actuele koers van dat aandeel. Dit cijfer wordt gebruikt om de bedrijfsomvang te bepalen.

Zelfhulp: Interne mogelijkheden om de vooruitzichten van een bedrijf te verbeteren, zoals een betere operationele efficiëntie, waarop gebeurtenissen uit de bredere economie niet van invloed zijn.

Structurele groei: Groei die gepaard gaat met een omvangrijke verschuiving in de manier waarop de markt of economie werkt, vaak veroorzaakt door veranderende trends of innovaties op het gebied van producten/diensten.

Waardeaandelen/-beleggen: Waardebeleggers zoeken naar bedrijven die naar hun mening door de markt ondergewaardeerd worden, en waarvan ze verwachten dat hun aandelenkoers zal stijgen. Een populaire techniek is om bedrijven met een lage koers-winstverhouding (K/W) te kopen.

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.