In deze video legt Tom Ross, kredietportefeuillebeheerder bij Janus Henderson Investors, uit waarom hij denkt dat de verruiming van de creditspreads in maart voor hoogrentende obligaties waarschijnlijk niet opnieuw in gevaar zullen komen.

  Kernpunten

  • Uitgebreide fiscale programma's zoals verlofregelingen om de werkgelegenheid te steunen, zorgen er samen met de centrale banken voor dat bedrijven de kloof kunnen overbruggen die veroorzaakt werd door de economische schok van COVID-19. Inmiddels is het vertrouwen op de markt voor hoogrentende obligaties hierdoor weer hersteld.
  • Om beleggers aan te trekken, bieden bedrijven meestal een hogere rente op nieuwe emissies dan op bestaande obligaties. In de afgelopen weken verdween deze premie op nieuwe emissies echter naar de achtergrond of helemaal, waardoor de relatieve aantrekkelijkheid van de secundaire markt (reeds uitgegeven obligaties) toenam.
  • De technische achtergrond (vraag en aanbod) voor hoogrentende obligaties blijft redelijk sterk. Er is een brede groep beleggers geïnteresseerd in de vermogenscategorie.

 

Opmerkingen

Rente: Het inkomen dat een obligatie uitkeert als percentage van de obligatiekoers. Een obligatie met een koers van € 100 die jaarlijks € 3 uitkeert, heeft een rente van 3%.
High yield obligaties: Dit zijn obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die van ratingkantoren een sub-investment grade-beoordeling kregen omdat er een hoger risico bestaat dat de emittent niet aan zijn verplichtingen aan obligatiehouders kan voldoen. De obligaties bieden meestal een hoge rente om beleggers aan te trekken.
Creditspreads: het renteverschil tussen een bedrijfsobligatie en een staatsobligatie met dezelfde looptijd.
Verruimende spreads: dit betekent dat het verschil (spread of marge) tussen de rente op een bedrijfsobligatie en die van een vergelijkbare staatsobligatie toeneemt (verruimt). Dit gebeurt meestal tijdens periodes van economische onzekerheid en risico-aversie als beleggers om een relatief hogere rente op bedrijfsobligaties vragen. Verkrappende spreads doen zich voor als het verschil kleiner wordt, met name vanwege optimisme over de economie en de vooruitzichten voor een bedrijf.
Fiscale stimuleringsmaatregelen: overheidsuitgaven en/of lagere belastingen om de economie te steunen.
Verlofregelingen: voorzieningen voor baanbehoud waarbij de overheid het salaris van werknemers geheel of gedeeltelijk betaalt als zij tijdelijk niet kunnen werken vanwege de coronaregels.
Stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve: de Amerikaanse centrale bank heeft haar balans in de eerste paar maanden van de coronapandemie (9 maart 2020 tot 1 juni 2020) met meer dan US$ 2,9 biljoen uitgebreid om de Amerikaanse economie te steunen. Dit is te vergelijken met de uitbreiding van US$ 1,3 biljoen tijdens de paniekpiek (15 september tot 15 december 2008) in de wereldwijde financiële crisis. Bron: Refinitiv Datastream, totaal vermogen US Federal Reserve.
Pandemic Emergency Purchase Programme: Een monetair noodsteunprogramma van de Europese Centrale Bank om een aantal van de financiële risico's af te dekken die het coronavirus voor het economische systeem met zich meebrengt. Het stelt de ECB in staat activa (tot een bedrag van € 1.350 miljard) via het PEPP in te kopen om de economie te steunen.
Europees herstelfonds: een fonds dat op voorstel van de Commissie van de Europese Unie (EU) wordt opgericht, met een mogelijke waarde van maximaal € 750 miljard, om subsidies en leningen te verstrekken om de EU-economie te steunen.
Premie op nieuwe emissies: Nieuw uitgegeven obligaties worden vaak uitgegeven tegen een rente die hoger is dan de rente op vergelijkbare obligaties op de secundaire markt (reeds uitgegeven obligaties), om beleggers aan te moedigen de nieuwe emissie te kopen.
Technische marktsituatie: de vraag- en aanbodomstandigheden die de marktkoers van obligaties bepalen.
Overwogen en onderwogen posities: een overwogen positie in hoogrentende obligaties wil zeggen dat een belegger de weging voor de effectenklasse in zijn portefeuille verhoogd heeft tot boven de gebruikelijke benchmark-weging; het omgekeerde geldt voor een onderwogen positie. Eindbeleggers wil zeggen particuliere of retailbeleggers, als in tegenstelling tot institutionele beleggers.