Portefeuillebeheerder Marc Pinto benadrukt het belang van actief beheer om beleggingen door de koersval heen te loodsen en te positioneren voor herstel.

  Hoofdpunten

  • Nu de corona-pandemie zich uitbreidt, richten beleggers zich op het doorgronden van de cijfers rond het aantal en de ernst van nieuwe ziektegevallen en de mate waarin overheden en gezondheidszorgsystemen die aankunnen.
  • Totdat er meer helderheid is over het verloop van de pandemie zal het voor de markten moeilijk zijn om te stabiliseren.
  • Terwijl de markten op antwoorden wachten, kunnen geduldige beleggers die zich focussen op kwaliteit en de positionering van hun portefeuilles voor herstel, beloond worden.

 

 

 

De wereldwijde pandemie veroorzaakte extreme volatiliteit en onzekerheid op de markten terwijl beleggers de mogelijke maatschappelijke en economische schade proberen te verwerken. Hoe zal de pandemie in termen van nieuwe ziektegevallen verlopen? Zal de uitbraak in de Verenigde Staten vergelijkbaar zijn met die van de hevigst getroffen landen tot nu toe? Of zal het nog erger zijn? En op welk moment zal er sprake zijn van een piek? Deze vragen leidden ertoe dat de economische vraag vrijwel tot stilstand is gekomen, waardoor de effecten van omvangrijke monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen beperkt blijven. Totdat er meer duidelijkheid is, zal het voor de markten moeilijk zijn een evenwicht te hervinden. Gezien de onvoorspelbaarheid van de situatie is het verstandig om defensief te positioneren maar tegelijkertijd rekening te houden met het herstel dat zal optreden na het verdwijnen van de onzekerheid.

Inspanningen om de vraag te stimuleren

Aangezien de omvang van eventuele schade onbekend is, richten we ons op de maatregelen die nu genomen worden om de volgens ons onvermijdelijke sociale en economische gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Deze bestaan onder meer uit beleidsmaatregelen van overheden en risicobeperkende ingrepen op monetair en fiscaal gebied. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) is begonnen met het inkopen van activa om de liquiditeit op de markt te vergroten, en bracht het belangrijkste federale rentetarief terug tot 0%. Tegelijkertijd verstrekt de Amerikaanse regering noodhulp aan werknemers en bepaalde economische sectoren, zoals luchtvaartmaatschappijen, die het hardst geraakt zijn door de vrijwel weggevallen vraag. Zoals we al eerder zeiden, zullen stimuleringsmaatregelen door de grote onzekerheid aan efficiëntie inboeten, maar naarmate er meer duidelijkheid komt, zouden de inspanningen die nu worden geleverd de basis kunnen leggen voor toekomstige groei.

Actief blijven in een instabiele situatie

Hoewel een groot deel van de bevolking, en daarmee de economie, een gedwongen winterslaap houden, is het volgens ons vanuit portefeuille-oogpunt belangrijk om actief te blijven. De markten zijn momenteel afhankelijk van nieuwsstromen en veranderende cijfers over de voortschrijdende pandemie. Die turbulentie is volgens ons bij uitstek gebaat bij een praktische aanpak. Een defensieve spreiding helpt bij kapitaalbehoud tijdens een recessie, en op dezelfde manier kunnen we ook aanpassingen doen om de portefeuille te positioneren voor herstel.

Het naar boven toe bijstellen van de kredietkwaliteit van vastrentende effecten en het beheren van duration voor de schommelingen in de wereldwijde en Amerikaanse rentes kunnen in tijden van tumult op de markten lastig zijn. Hoewel we ons bewust zijn van de omstandigheden en we uit voorzorg extreem selectief zijn, zien we in de aandelensector we een aantal kansen. In het licht van de pandemie zal de gezondheidszorgsector veerkrachtig blijven omdat deze een lager dan normale economische gevoeligheid kent en de bedrijven herbergt die de behandelingen, vaccins en andere middelen zullen leveren om het virus te bestrijden.

Daarentegen zag de reissector met daarin luchtvaartmaatschappijen, hotels en cruiseschepen, de vraag extreem hard terugvallen. Hoewel we erop vertrouwen dat de vraag in sectoren als de reissector uiteindelijk zal herstellen, benadrukken deze voorbeelden ons standpunt dat we nu zeer selectief moeten zijn met onze beleggingsblootstelling.

Meer kwaliteit en positioneren voor herstel

Op basis van de waardering denken we dat er zich kansen beginnen voor te doen om ons te positioneren voor een eventueel herstel. Bedrijven die zich niet in het oog van de figuurlijke orkaan bevinden, cash genereren en een sterke balans hebben, kunnen de onvermijdelijke economische vertraging waarschijnlijk doorstaan. Bedrijven die voor liquiditeit en financiering minder afhankelijk zijn van de kapitaalmarkten zouden het beter moeten doen en zouden zelfs met een sterkere concurrentiepositie uit deze crisis kunnen komen. Van de andere kant is het voor bedrijven met meer vreemd vermogen op hun balansen en die bedrijfsmatig meer zijn blootgesteld aan de omstandigheden, moeilijker om kapitaal aan te trekken waardoor hun vooruitzichten minder goed zijn. Omdat bedrijven over het algemeen een herwaardering ondergingen, kan het over het geheel genomen verstandig zijn om voor risico gecorrigeerde rendementskansen opnieuw te beoordelen.

Hoewel de crisis nog maar net begonnen is en we meer marktonzekerheid verwachten, maakten we al eerder moeilijke periodes als deze mee. We hebben er alle vertrouwen in dat beleggers die zich bewust blijven van het toegenomen risico maar die ook open blijven staan voor mogelijke kansen, deze moeilijke tijden goed zullen doorstaan.