Beleggen op basis van bedrijfsmodel opportuniteiten te midden van de crisis

Hoofdpunten

 • De wereldwijde respons op de COVID-19-pandemie kan fungeren als katalysator voor inflatie in Europa nu politici miljarden euro’s beloven aan herstelplannen en kan de enorme schuldenberg helpen terugdringen.
 • Hoewel we niet denken dat inflatie imminent is op korte termijn, zijn we wel van mening dat het belangrijk is te achterhalen welke factoren hebben geleid tot de decenniumlange rally van de Amerikaanse groeiaandelen en obligaties.
 • Andere factoren, zoals de toename van de ecologische, sociale en governance-overwegingen (ESG) en de dominante rol die Azië verwacht wordt te spelen in de 21e eeuw, bieden Europa een potentiële drijfveer om beter te presteren dan de VS.

Marktschokken en economische onzekerheid kunnen aantonen hoe belangrijk bedrijfsmodellen zijn. Dit werd eens te meer duidelijk eerder dit jaar in Noord-Amerika toen bedrijven zich verplicht zagen te leren omgaan met een bijna totale lockdown van de economie. De disruptieve economische omgeving heeft duidelijk verschillen blootgelegd tussen bedrijven en hun levensvatbaarheid op lange termijn. We zijn van mening dat als beleggers verkeerd begrepen, ondergewaardeerde en miskende bedrijfsmodellen ontdekken, ze mogelijk permanent kapitaalverlies kunnen beperken en de kans op winst op lange termijn kunnen verhogen.

Crisis en opportuniteiten

De door de pandemie ontstane economische situatie heeft bedrijfsmodellen zoals nooit tevoren op proef gesteld. Met name de diensteneconomie - die het historisch gezien redelijk goed doet tijdens recessies - werd zwaar getroffen. De economie is intussen weliswaar opnieuw geopend, maar bedrijven die over het algemeen cyclusbestendig zijn, zagen nu de vraag verzwakken of verdwijnen: medische procedures werden uitgesteld, concerten en sportevenementen werden geannuleerd en reizen werd grotendeels aan banden gelegd. De onbestaande en/of aanzienlijk afgenomen inkomsten voor deze bedrijven is iets dat niemand had kunnen voorspellen en markten hebben onverwachts gereageerd omdat historische precedenten een onbetrouwbaar richtsnoer zijn gebleken.

Bedrijven met een hoge schuldenlast (die afhankelijk zijn van leningen om hun operaties te financieren) werden te zwaar (en ietwat willekeurig) afgestraft tijdens de marktvolatiliteit aan het begin van de pandemie. De uiterst lage rentetarieven en de steunmaatregelen van de Federal Reserve (Fed) stelden veel bedrijven met een in waarde verminderde balans in staat financiering en kapitaal aan te trekken. Naarmate de markten een onderscheid begonnen te maken tussen bedrijven die kapitaal verloren dan wel behielden, zagen we kwaliteitsvolle bedrijven met een schuldenlast die zich fors herstelden. Het was dus van essentieel belang om inzicht te krijgen in welke bedrijven financieel afgestemd waren om het hoofd te bieden aan de omstandigheden en er sterker uit te komen.

Het meest noemenswaardige effect was allicht de wijdverspreide digitalisering van de economie. Dit thema was voor de pandemie al sterk verankerd maar is nu als gevolg hiervan nog versneld. Door deze digitale disruptie werden de concurrentievoordelen nog groter voor bedrijven die niet alleen overleven maar zelfs bloeien in deze crisis. Deze golf kan worden gezien in de enorme discrepantie wat resultaten betreft tussen groei- en waardeaandelen, wat voornamelijk te verklaren is door de dominantie van enkele large-captechaandelen. Vooral technologiebedrijven konden hiervan uiteraard profiteren, maar ook in andere sectoren waren sterke bedrijfsmodellen te vinden die aan de juiste kant stonden van de digitale disruptie. Het gaat hier om bedrijven in minder voor de hand liggende sectoren die na deze recessie toch in een sterkere positie zullen staan.

Citaat: Door deze digitale disruptie werden de concurrentievoordelen nog groter voor bedrijven die niet alleen overleven maar zelfs bloeien in deze crisis.”

De volatiliteit die we dit jaar op de markten hebben gezien kan een opportuniteit zijn voor wie in staat is duurzame bedrijfsmodellen te selecteren voor de lange termijn. We hebben dergelijke opportuniteiten gezien in aandelen waarvan de bedrijfsmodellen goed bleven presteren (of zelfs verbeterden), maar waarvan de koers aanmerkelijk achterop bleef, meestal door de schuldenlast. Ook bedrijven die duidelijk te lijden kregen door de plotselinge stopzetting van de economie maar waarvan de aandelen veel harder werden afgestraft dan ons billijk leek, boden opportuniteiten.

Risico op permanent kapitaalverlies

We geven er de voorkeur aan risico in absolute zin te definiëren als permanent kapitaalverlies omdat het moeilijk wordt om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken wanneer er sprake is van permanent in waarde verminderd kapitaal in een belegging. Permanent kapitaalverlies kan ontstaan wanneer de eindwaarde van een bedrijf vermindert, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf riskeert obsoleet te worden, zoals fysieke handelszaken of een bedrijf dat in grote mate afhangt van fossiele brandstoffen. Ook hier heeft de wijdverspreide digitalisering ervoor gezorgd dat veel bedrijfsmodellen het risico lopen obsoleet te worden.

Kapitaal kan ook in waarde verminderen wanneer een bedrijf ertoe gedwongen wordt extra aandelen uit te geven om liquiditeits- of schuldproblemen op te lossen waardoor de waarde van de bestaande aandelen daalt. De pandemie heeft een piek in uitgiften van aandelen met zich meegebracht, maar sommige bedrijven sloegen erin deze emissies te vermijden dankzij hun sterke balans en stabiele kasstromen.

Om zich in te dekken tegen het risico op permanent kapitaalverlies, denken we dat het van essentieel belang is voor beleggers om te weten wat ze in portefeuille hebben. Het is belangrijk om inzicht te krijgen en te beleggen in duurzame bedrijfsmodellen, bedrijven die aantrekkelijke rendementen op duurzame wijze kunnen genereren om te profiteren van de waarde van overtijd gecumuleerde groei. Het is van essentieel belang te focussen op waardering en bedrijven te kopen met een aanzienlijke korting ten opzichte van hun reële waarde zodat de belegger ten volle kan profiteren van een eventuele waardestijging terwijl hij het aandeel in portefeuille heeft. Ideaal gezien bereikt een belegging zowel de doelstellingen van gecumuleerde groei als van waardecreatie dankzij een sterk bedrijfsmodel.

Zoals we eerder al zagen zorgde de pandemie voor een aantal unieke economische uitdagingen die bepaalde bedrijfsmodellen hebben blootgelegd en opportuniteiten hebben gecreëerd voor anderen. Dit jaar werd onze visie bevestigd dat focussen op duurzame bedrijfsmodellen en vermijden van permanent kapitaalverlies krachtige tools kunnen zijn in een beleggingsproces dat op de lange termijn is gericht.

Meer vooruitzichten voor aandelen


VORIG ARTIKEL

Wereldwijd vastgoed: nadert het einde van het abnormale?

Guy Barnard, Tim Gibson en Greg Kuhl zijn portefeuillebeheerders voor wereldwijde vastgoedaandelen en bespreken verkeerde percepties die beleggers mogelijk hebben over vastgoed na COVID-19 en leggen uit waarom het team gelooft dat vastgoed een aantrekkelijke en relevante activaklasse blijft.

VOLGEND ARTIKEL

Is de tijd aangebroken voor een europese renaissance?

John Bennett, Directeur Europese aandelen, licht toe wat het mogelijke keerpunt is op de markten dat ertoe kan leiden dat Europese aandelen kunnen gaan concurreren met de jarenlange en ogenschijnlijk onaantastbare  Amerikaanse haussemarkt.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Henderson Management SA may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Henderson Management SA may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.