Voor financiële professionals in Nederland

Duurzaam design ontleed

Het Global Sustainable Equity Team, onder leiding van Hamish Chamberlayne, geeft toelichting bij duurzaam design en legt uit hoe het team dat integreert in zijn beleggingsaanpak.

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


2 feb 2022
4 beknopt artikel

Kernpunten

 • Design is een veelzijdige term voor de manier waarop we de wereld waarin we leven, vormgeven. Duurzaam design houdt rekening met milieu en maatschappij en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.
 • De Global Sustainable Equity-strategie is gebaseerd op de overtuiging dat voortdurend bijsturen en ontwikkelen in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame economie.
 • Bedrijven moeten hun businessmodellen aanpassen en transformeren om aan de toenemende vraag naar duurzame producten te voldoen.

Wat is design? Dat is een moeilijke vraag, omdat het antwoord zo ingewikkeld is. De term bestrijkt veel meer dan vormgeving alleen. Het woord beschrijft objecten, systemen en processen. Het wordt gebruikt voor de manier waarop we communiceren en hoe we leven. Het is gekoppeld aan de identiteiten van personen, bedrijven en landen.

Hij had gelijk. De kleding die u draagt, de stoel waarop u zit, het huis waarin u woont en de voorwerpen die u ziet, zijn allemaal ontworpen. Zelfs het lettertype dat u nu leest, is door iemand ontworpen. Als mensen gebruiken we design om in onze behoeften te voorzien, en wij denken dat zich dat ook tot duurzaamheid moet uitstrekken.

De Janus Henderson Global Sustainable Equity-strategie werd in 1991 ontwikkeld op basis van de definitie van duurzame ontwikkeling van de commissie-Brundtland.

De Triple Bottom Line

Bron: Janus Henderson Investors, per 31 januari 2022

Als we het over duurzaam design in de context van de strategie hebben, refereren we aan het design dat actuele problemen aanpakt en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Dat is iets anders dan ecologisch duurzaam design of eco-design, waarbij de nadruk sterk op milieuoverwegingen ligt. Het is belangrijk dat duurzaam design niet wordt beperkt door certificeringsprogramma's zoals BREEAM4, LEED5 of de Life-cycle Assessment (LCA), die vaak vereist zijn in de gebouwde omgeving, omdat die hulpmiddelen duurzaam ontwerp kunnen beïnvloeden.

Duurzaam design in ons beleggingsproces

Het beleggingsproces van de Global Sustainable Equity-strategie is op zich al een voorbeeld van duurzaam design. Het werd ontwikkeld om rekening te houden met ecologische en sociale overwegingen, terwijl het er tegelijkertijd op gericht is klanten te voorzien van een constante bron van alfa, solide groei en kapitaalbehoud.

We houden rekening met vier belangrijke elementen voor een beleggingsbenadering die gebaseerd is op duurzaamheid (figuur 2).

GSE vier pijlers

Bron: Janus Henderson Investors, per 31 januari 2022

In ons beleggingsproces zijn een positief en negatief (vermijding) beleggingscriterium opgenomen; we beoordelen zowel de producten als de activiteiten van een bedrijf om te beleggen in bedrijven die een positieve invloed op het milieu en de maatschappij hebben. Dat helpt ons aan de juiste kant van disruptie te blijven.

Ook engagement tegenover ondernemingen en actief portefeuillebeheer zijn van kritiek belang voor onze duurzame beleggingsstrategie, omdat wij zo kunnen samenwerken met de bedrijven waarin we beleggen. We bespreken een breed scala van ecologische en sociale thema's, zoals de transitie naar een koolstofarm bedrijfsmodel en beheer van de toeleveringsketen. Bezoek de website van Janus Henderson voor meer informatie. We delen onze aanpak actief met bedrijven en zoeken naar verbeteringen, zoals gepaste normen op het gebied van verantwoord ondernemen.

Voor de analyse van een bedrijf gaan we op zoek naar tekenen van duurzaam design in de producten/diensten en de bedrijfsactiviteiten die erop wijzen dat de onderneming ecologische en sociale kwesties bewust aanpakt. Die intentionaliteit zien wij als bewijs voor een positieve impact. We blijven op die intentionaliteit toezien in het kader van onze continue analyse van een bedrijf, zelfs nadat het is opgenomen in onze portefeuille. Dat valt onder onze pijler 'actieve portefeuillesamenstelling en risicobeheer'. We gaan op zoek naar bewijs dat ecologische en sociale kwesties essentieel zijn in het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van een onderneming en we geloven dat continue verbetering een indicator is voor duurzame langetermijngroei. Dat zit verankerd in onze dialoog met ondernemingen, waarin wij het met het management onder meer over duurzaam design hebben.

De vraag van consumenten naar duurzamere producten en meer transparantie binnen de toeleveringsketen van deze producten is aanzienlijk toegenomen. Mensen worden zich steeds bewuster van de milieu- en maatschappelijke impact van de diensten en producten die ze afnemen, en bedrijven in uiteenlopende sectoren zullen zich moeten aanpassen en hun bedrijfsmodellen moeten veranderen om aan die vraag tegemoet te komen. Wij willen beleggen in bedrijven die zich zeer bewust zijn van de milieu- en maatschappelijke impact van hun producten of diensten en die actief werken aan het duurzaam ontwerpen en ontwikkelen van producten met een positieve impact.

Voetnoten

1Heskett, John. Design: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (p. 5). OUP Oxford.

2Our Common Future: Report of the World Commission on Environment & Development

3 De term 'Triple Bottom Line' is bedacht door John Elkington en verwijst naar duurzame ontwikkeling op basis van ecologische, sociale en economische overwegingen.

4BREEAM – Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method

5LEED – Leadership in energy and environmental design

 

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.