Voor financiële professionals in Nederland

ESG: technologie doet goed

Alison Porter

Alison Porter

Portefeuillebeheerder


24 apr 2020
4 minuten kijken

Kernpunten

 • Voor het team gaan milieu-, maatschappelijke en governance-overwegingen (ESG) niet alleen over verantwoord beleggen maar zijn ze ook van cruciaal belang voor het vinden van kansen en het genereren van rendement voor klanten.
 • Technology companies are providing solutions to many key challenges facing the world today such as the ageing population and climate change – from artificial intelligence in hospitals to ride sharing, and electric or autonomous vehicles. ESG factors are crucial to the team’s decisions to invest in companies that can execute in line with these key solutions.
 • Verantwoordelijk gedrag is belangrijk om het vertrouwen in nieuwe technologieën, die erg verstorend kunnen zijn, te behouden en ze te ondersteunen. Door proactief in te spelen op ESG-factoren wordt de effectieve technologie-cyclus ondersteund, wat op de langere termijn aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders kan opleveren.
Transcriptie Uitvouwen

Waarom is ESG belangrijk bij beleggen in de techsector?

ESG is an increasingly important aspect of how we invest in technology. And it’s not just about being responsible investors. It’s actually key to how we think about identifying opportunities and generating returns for clients.

Als we aan een aantal van de grootste uitdagingen denken waarmee de wereld momenteel te maken heeft, denken we aan de vergrijzing, bevolkingsgroei, schaarse bronnen en klimaatverandering. De oplossingen voor al deze vraagstukken komen vaak vanuit de technologie en veel van de gebieden waarmee we ons bezighouden. Dat loopt van kunstmatige intelligentie die in ziekenhuizen, thuis en op de werkplek wordt toegepast, de nieuwe generatie infrastructuur die veel energie-efficiënter is tot de transportrevolutie, en van autodelen tot zelfrijdende voertuigen.

Dit zijn allemaal technologische oplossingen voor een aantal van de grootste uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien. Dus ESG-factoren zijn van cruciaal belang om de bedrijven te vinden die deze oplossingen kunnen bieden.

Hoe betrek je als actieve beheerder bedrijven bij ESG?

Als technologiespecialisten weten we hoe we in de technologiesector naar ESG-factoren moeten kijken. Voor governance bijvoorbeeld zien we dat dit veel meer behelst dan alleen stemrechten, zoals in andere sectoren het geval is. In de technologie zouden beleggers anders een aantal van de grootste, door hun oprichters geleide bedrijven zoals Amazon of Google in de afgelopen jaren zijn misgelopen.*

We stellen ons op een lijn met de bedrijfsvisie, meestal die van de oprichters, die gericht is op het vinden van oplossingen voor de lange termijn en niet alleen inspeelt op de kortetermijnwensen van aandeelhouders.

Dus governance heeft binnen technologie andere gevolgen. Voor wat betreft menselijk kapitaal denken we aan de hele toevoerketen en aan het vasthouden van de juiste talenten voor het bedrijf. Voor het milieu staat energie-efficiëntie voorop omdat technologie inherent zeer verstorend is. Het is daarom belangrijk dat bedrijven, of ze nu aan privacy of mensenrechten denken, daar allemaal rekening mee houden bij het ontwikkelen van hun oplossingen.

Proactieve betrokkenheid zwengelt het 'technologische vliegwiel' aan

We don’t just analyse these factors in a snapshot, we actually try and impact on them. We don’t consider ourselves just active investors. We consider ourselves to be proactive investors. We meet senior level management of our companies and discuss with them their approaches on all of these different types of ESG factors.

De manier waarop bedrijven deze belangrijke factoren aanpakken, geeft ons een uitstekende indruk van de bedrijfscultuur. Een innovatieve cultuur zien we vooral binnen bedrijven die op groeikansen voor de lange termijn kunnen inspelen, en die niet alleen proberen te profiteren van kortdurende modegrillen.

Actieve betrokkenheid bij ESG bieden, is zeer belangrijk omdat het een van de beveiligingsmechanismen voor het 'technologische vliegwiel' is. Het 'technologische vliegwiel' ontstaat als technologie een aandeel krijgt in de rest van de economie.

Technologie-aandelen leveren al meer dan tien jaar superieure resultaten1. Ze zorgden voor winsten die hoger lagen dan in de rest van de economie, en daardoor genereerden ze meer cashflow en versterkten ze hun balansen2 zodat er vervolgens [vaak] weer meer in onderzoek en ontwikkeling (R&D) geïnvesteerd kon worden3. R&D-investeringen zorgen voor nieuwe technologische oplossingen.

Proactieve ESG-betrokkenheid helpt het 'technologische vliegwiel' echt draaiend te houden. Verantwoordelijk gedrag is belangrijk om het vertrouwen in nieuwe technologieën, die erg verstorend kunnen zijn, te behouden en ze te ondersteunen.

Door ESG-factoren proactief te benaderen steunen we deze effectieve cyclus voor technologie.

 

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Alison Porter

Alison Porter

Portefeuillebeheerder


24 apr 2020
4 minuten kijken