Co-Head of Global Bonds Nick Maroutsos licht toe welke kansen en risico's hij voor vastrentende beleggers ziet in 2020, nu het allesbehalve zeker is welke kant het beleid van de Amerikaanse centrale bank op korte termijn zal opgaan.

Belangrijkste punten

  • Hoewel we verwachten dat de actuele wereldwijde versoepelingstendens zal aanhouden, kan het beleggingsklimaat voor vastrentende beleggingen grotendeels worden bepaald door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die volgens ons hoopt de renteverlagingen te kunnen uitstellen tot een gepaster moment, wanneer de economie vertraagt.
  • De aandelen en de bedrijfsobligaties staan momenteel hoog gewaardeerd, dus dit is ons inziens niet het moment om naar rente-inkomsten te kijken of het renterisico te vervangen door een kredietrisico.

Waar ziet u mogelijkheden in 2020?

Wij verwachten dat het klimaat voor vastrentende effecten in 2020 vergelijkbaar zal zijn met dat in 2019, in die zin dat de centrale banken in de eerste plaats een groeibeleid zullen willen voeren. Dat betekent dat er kansen zullen blijven bestaan op markten waar de rentevoeten verder dalen.

Wij blijven positief over financiële instellingen, en met name monopolistische entiteiten in landen als Australië, Hongkong en Singapore, waar er interessante rendementen te vinden zijn, mede dankzij goed gekapitaliseerde bedrijven. Ook emissies van Amerikaanse banken kunnen ons bekoren, met name die met grote deposito's. Het lijkt ons verstandig geen thuisvoordeel in te bouwen, vooral in regio's met negatieve rentevoeten. In zulke gevallen zijn er naar onze mening betere kansen te vinden in het buitenland, waar er positieve rendementen blijven bestaan.

Wat wordt volgens u het grootste risico voor de markten in 2020?

Wij denken dat de Fed in 2019 liever niet had ingegrepen, maar dat ze door de markt is gedwongen, omdat de onzekerheid over de verzwakkende wereldwijde groei om zich heen bleef grijpen. Daarom is het beleid van de Fed een risico dat bijzondere aandacht verdient. Wij zijn van mening dat lagere nominale rentetarieven een trend voor de lange termijn zijn waar de VS niet aan zal ontsnappen. Uiteindelijk verwachten wij dat de Fed de rente opnieuw zal verlagen, maar de timing daarvan is een risico voor de markten. Heel wat beleggers houden rekening met een 'doemscenario' met een vlakkere rentecurve voor Amerikaanse staatsobligaties. Wij voorzien geen doemscenario, en op korte termijn evenmin een recessie. Na de verklaring van de Fed in oktober hebben de termijnmarkten hun verwachtingen voor de renteverlagingen in 2020 laten varen, maar ze gaan toch nog altijd uit van meer dan de ramingen van de Fed zelf. Als de Fed voet bij stuk houdt en de rentecurve steiler wordt, kunnen er in heel wat risicovolle vermogenscategorieën herwaarderingen komen.

We achten het ook verstandig waakzaam te blijven over de repomarkt in de VS. De frequentie van de financieringspieken zegt meer dan de omvang ervan. Nu is het nog wat vroeg, maar het wijst er toch op dat het systeem algemeen onder druk staat en wij zijn er niet helemaal van overtuigd dat de Fed het probleem wel bij de wortel aanpakt.

Zijn handel en politiek steeds grotere bronnen van onzekerheid?

Er is weliswaar een eerste dooi in de handelsoorlog tussen de VS en China, maar een duurzame oplossing die de zieltogende verwerkende industrie en de povere handelsstromen nieuw leven kan inblazen, is er nog lang niet. Een groot deel van het optimisme dat aan het einde van 2019 verrekend zit in de risicovollere beleggingscategorieën, vloeide voort uit een optimistischer handelsscenario. De hoge waarderingen van zowel bedrijfsobligaties als aandelen zouden snel kunnen omslaan als de twee landen een protectionistischere houding aannemen.

In Europa blijft de brexitsaga de markten overschaduwen, net als de vraag of de recentste verhoging van de effecteninkopen door de Europese Centrale Bank de economische groei zal kunnen aanzwengelen, vooral als de landen van de eurozone zelf aarzelen om fiscale stimuli door te voeren. Een nieuw risico is de beleidsonzekerheid die de Amerikaanse verkiezingscyclus op de markten veroorzaakt. Van de gezondheidszorg tot energie, technologie en financiën, al die sectoren kunnen worden beïnvloed door de voorstellen van de belangrijkste presidentskandidaten.

Ondanks onze opinie dat sterke Amerikaanse consumenten en een inschikkelijk beleid van de centrale banken een wereldwijde recessie waarschijnlijk zullen kunnen voorkomen, kunnen beleggers door de onduidelijkheid van die combinatie meer volatiliteit verwachten op de obligatiemarkt. Die volatiliteit zullen we mogelijk in de eerste plaats zien aan het langere einde van de Amerikaanse staatsobligatiecurve. Krappe spreads kunnen betekenen dat ook het stijgingspotentieel van Amerikaanse bedrijfsobligaties beperkt is. Andere markten lijken beter gepositioneerd, aangezien hun monetaire overheden stevig in het versoepelende kamp zitten en hun bedrijfseffecten misschien niet zo hoog geprijsd zijn als hun Amerikaanse evenknieën.