Voor financiële professionals in Nederland

Waarde vinden bij elkaar: actieve samenwerking bij de analyse van aandelen en obligaties

Seth Meyer en Brent Olson, portefeuillebeheerders voor hoogrentende obligaties, en Nick Schommer, portefeuillebeheerder voor Amerikaanse aandelen, bespreken de voordelen van samenwerken bij hun analyse van aandelen en obligaties.

Seth Meyer, CFA

Seth Meyer, CFA

Hoofd Fixed Income Strategy | Portefeuillebeheerder


Brent Olson

Brent Olson

Portefeuillebeheerder


Nick Schommer, CFA

Nick Schommer, CFA

Portefeuillebeheerder


12 mrt 2021
9 beknopt artikel

Kernpunten

 • When investing across a full market cycle, analysis of a firm’s entire capital structure could be critical to identifying companies with strong business models and sustainable growth opportunities.
 • Eén aspect van actief beheer waar maar zelden over wordt gesproken en dat nochtans bijzonder waardevol kan zijn bij fundamenteel onderzoek en analyse, is de samenwerking tussen de obligatie- en de aandelenteams van een bedrijf.
 • In de verstoorde omgeving van het voorbije jaar hebben we gemerkt dat die samenwerking bijzonder nuttig was om specifieke beleggingen en thema's te beoordelen en om bepaalde probleemgebieden op de markt op te sporen.

After a year of unprecedented disruption, we have seen both equity and corporate credit index levels surpass what many investors would have thought possible nearly a year ago, during the COVID-19 correction. In such an environment, and with the trajectory of the global pandemic still unknown, analysing a firm’s entire capital structure could be critical to identifying companies with strong business models and sustainable growth opportunities.

En daar begint actief beheer. Er wordt veel gesproken over de potentiële kracht van actief beheer wanneer de waarderingen de kerncijfers mogelijk niet volledig weerspiegelen. Maar één aspect van actief beheer waar maar zelden over wordt gesproken en dat nochtans bijzonder waardevol kan zijn bij dat fundamentele onderzoek en in het analyseproces, is de samenwerking tussen de obligatie- en de aandelenteams van een bedrijf.

We hebben onlangs onderzocht hoe dat samenwerkingsproces bij Janus Henderson precies loopt. Uit onze gesprekken met Seth Meyer en Brent Olson, portefeuillebeheerders voor hoogrentende obligaties, en Nick Schommer, portefeuillebeheerder voor Amerikaanse aandelen, blijkt dat er nog veel meer manieren zijn waarop beheerders elkaar inzichten verschaffen dan we dachten. We hebben ook gemerkt dat het in wezen allemaal neerkomt op iets dat iedereen essentieel acht: teamwerk.

Er zijn aandelen en obligaties, maar er is maar één bedrijf

Brent: Een onderneming besluit doorgaans om haar activiteiten en haar toekomstige groei te financieren met een mengeling van kapitaal: schulden (obligaties) en eigen vermogen (aandelen). Obligatieanalisten bekijken doorgaans hoe interessant de obligaties van de onderneming zijn, terwijl aandelenanalisten de waarde van haar aandelen bestuderen. We focussen misschien op verschillende onderdelen in het financiële verhaal van een onderneming, maar uiteindelijk kijken we globaal genomen wel naar dezelfde onderneming.

Seth: Het is niet ongebruikelijk dat obligatieresearch uiteindelijk tot een opportuniteit op de aandelen van de onderneming leidt, en vice versa. Zo zullen obligatieanalisten vaak sneller zien welke gevolgen een eventuele schuldherschikking kan hebben. Wanneer dat gebeurt, kunnen de obligaties van een onderneming eerst stijgen, maar daarna kan ook het aandeel stijgen wanneer beleggers de voordelen van een kleinere hefboom, een betere liquiditeit en een verbeterd kredietprofiel beginnen af te wegen.

Nick: Een idee aangereikt krijgen van het team voor hoogrentende obligaties kan een relatief unieke kans zijn voor aandelenbeheerders. Zoiets gebeurt doorgaans wanneer de financiële positie van een onderneming verbetert doordat ze haar schulden afbouwt. Wanneer een onderneming op een verhouding schuld/EBITDA1 van ongeveer drie komt, mogen aandelenbeleggers stilaan een reëel rendement gaan verwachten in de vorm van bijvoorbeeld een aandeleninkoop, en mogen ze er ook meer op gaan vertrouwen dat de onderneming zal kunnen investeren in haar verdere groei.

1EBITDA = earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisaties).

Nick: We kunnen aan de andere kant ook zien dat een onderneming haar hefboom vergroot, bijvoorbeeld om fusies en overnames te financieren. Wanneer we dat specifieke aandeel in portefeuille hebben, kunnen we de inzichten en de kennis die wij hebben opgebouwd via die belegging (zoals onze relatie met het management van die onderneming), benutten en delen met de obligatieanalisten. Dat kan met name nuttig zijn als de kredietrating van de onderneming daalt door de bijkomende schulden uit een acquisitie.

Nick: Bij een bedrijf met een grotere hefboom zien we aan de kant van de aandelen vaak meer hedgefondsbeleggers. Zij hebben vaak een kortere beleggingshorizon en kunnen beter om met de extra volatiliteit (en het rendementspotentieel) van een hoge hefboom. Maar naarmate een onderneming haar schulden afbouwt en haar balans aansterkt, kan er meer geld naar de aandeelhouders vloeien, wat dan weer een nieuwe groep beleggers kan aantrekken. Wie eerder instapt, heeft een voordeel: die kan profiteren van prijsverschillen op basis van de verschillen in risicobereidheid en de getolereerde hefboom van de verschillende types beleggers. Als het obligatieteam ons kan vertellen dat de hefboom gaat dalen, dan ligt daar mogelijk een voordeel voor ons.

De waarde van een ander perspectief

Lenses
 
Hoewel Nick, Seth en Brent elkaar maar al te graag op de hak nemen, zijn ze het erover eens dat - ongeacht de opportuniteit - hetzelfde bedrijf of dezelfde sector vanuit hun respectieve standpunten bekijken echt duidelijk een toevoegde waarde is voor de manier waarop anderen die opportuniteit bekijken en voor hun manier om er uitdrukking aan te geven:

Nick: Over het algemeen besteden aandelenbeleggers meer tijd aan de winst-en-verliesrekening van een onderneming, terwijl obligatiebeleggers meer naar de balans en de cashflows kijken. Bij een bepaalde onderneming kreeg ik een beter inzicht in het liquiditeitsprofiel nadat ik even met Brent en Seth had gesproken. Ik zag in dat ze obligaties konden herfinancieren die op korte termijn zouden vervallen, waardoor ik het volste vertrouwen had in het liquiditeitsprofiel van de onderneming. Hoewel het bedrijf in woelige wateren zit, putte ik uit dat gesprek het vertrouwen dat de kredietrating van de onderneming misschien zou stijgen en op die manier dus een goede belegging voor de langere termijn kon zijn.

Brent: Goede ideeën stromen om twee grote redenen door van het team dat research doet naar hoogrentende obligaties naar het aandelenteam. Ten eerste volgen wij tendensen en ontwikkelingen, zowel positieve als negatieve, in de balans van een onderneming en merken wij die doorgaans op vóór de aandelenmarkten, omdat die daar minder op focussen. Ten tweede hebben wij vaak een langere voorgeschiedenis met het management van een bepaalde onderneming, omdat zij eerst bij ons zijn gekomen toen ze op zoek waren naar financiering.

Brent: Anderzijds zijn er specifieke sectoren en industrieën waarvan ons aandelenteam bijzonder veel kennis heeft die voor obligatieanalisten niet altijd voor het rapen ligt. Dat zagen we bijvoorbeeld bij grote farmaceutische bedrijven, die niet sterk vertegenwoordigd zijn op de hoogrentende markt. Nick en andere collega's van het aandelenteam zijn vaak een onschatbare bron van informatie, doordat zij die domeinen van de markt zo goed kennen.

Nick: Dat is leuk om te horen, Brent. Maar hij heeft gelijk. Voor de gezondheidssector, waar wetenschap een ongelooflijk belangrijke rol speelt, hebben we een aandelenteam waarin drie leden doctor zijn. Hun inzichten zijn van onschatbare waarde om ons meer inzicht te geven in de complexiteit van allerhande geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Terwijl het obligatieteam misschien obligaties heeft van een biotechbedrijf of een converteerbare obligatie van een farmaciereus met hefboom, beschouw ik mijzelf vaak als de tussenpersoon die hen helpt om te begrijpen welk onderzoek het aandelenteam doet.

Seth: Ik ga ook doctoreren. Zodra ik mijn Cheetos met jalapeño heb opgegeten.

Nick: Wat heb jij toch met Cheetos met jalapeño?

Seth: Dat is informatie die ik niet deel.

De waarde van thematische ideeën delen

Nick: Sommige segmenten van de energiesector liggen bij ons al een tijdje uit de gunst, omdat onze energieconsumptie volgens ons ingrijpend aan het veranderen is, weg van fossiele brandstoffen en meer in de richting van een economie die steeds meer op elektriciteit draait. Door die algemene ideeën te delen met het obligatieteam, hebben wij meer kennis en begrip gekregen van de balans van specifieke ondernemingen waar zij zich meer op toeleggen. Het resultaat is dat wij niet alleen een aantal probleemdomeinen hebben geïdentificeerd (bedankt, jongens), maar dat we ook het beleggingspotentieel in dat thema hebben kunnen bespreken. Die vorm van samenwerking is bijzonder nuttig gebleken tijdens de daling van de markten in maart 2020.

Aan het begin van de pandemie geloofden wij dat een gezondheidsoplossing een terugkeer naar de normale situatie en een heropening van de economie mogelijk zou maken. We bepaalden welke segmenten volgens ons konden profiteren van het economische herstel zodra dat zich doorzet, zoals de reissector en regionale kansspelen. In samenwerking met het obligatieteam probeerden wij een beter beeld te krijgen van de veranderingen in de bedrijfsmodellen en de verschillen in de financiële cijfers vóór en na corona, om ons op een aantal namen te concentreren.

Seth: Dat heeft ons allebei geholpen. Soms kreeg ik een idee en kan ik dat dankzij de kennis van Nick verder uitwerken en er vorm aan geven op de markt van hoogrentende obligaties, en vice versa. Nog zo'n voorbeeld, dat misschien wel even saai is als het klinkt, zijn aluminiumblikjes. Aluminium is een sector die volgens ons allemaal op lange termijn de wind in de rug heeft door bijvoorbeeld het afnemende gebruik van plastic uit milieuoverwegingen. Maar hoe kunnen we daar uitdrukking aan geven? Brent?

Brent: Ja, ik analyseer verschillende hoogrentende bedrijven in de aluminiumsector die weliswaar geen beursgenoteerd aandeel hebben, maar ons toch een aantal datapunten verschaffen die van invloed zijn op vergelijkbare bedrijven die wel beursgenoteerde aandelen hebben. Tal van leveranciers van aluminiumproducten, zoals onderdelen voor elektrische wagens of metalen verpakkingen, zijn hoogrentende bedrijven. Zij hebben al dan niet aandelen uitstaan, maar ze domineren een aanzienlijk deel van de aluminiummarkt en profiteren van die seculiere langetermijnthema's waar we het hier over hebben, namelijk de transitie naar elektrisch rijden en het afnemende gebruik van plastic. We vonden het nuttig om onze inzichten rond dat thema met elkaar te delen.

Nick: Wat belangrijk is, volgens mij, is dat je dat niet eenmalig doet. Veel van die ideeën hebben we immers samen gekregen. Hoe meer we met elkaar praten, hoe beter we begrijpen waarom het andere team bepaalde bedrijven in portefeuille heeft en dan ga je je automatisch vaker afvragen: "Waarom zouden we onszelf beperken in de manier waarop we onderzoek doen naar ondernemingen?" Dat is dus het proces, denk ik: heel iteratief en heel collaboratief.

Value of Team Work

The Value of Teamwork

Nick: Dat zouden ze beter wel doen, maar ik ben blij dat ze het niet doen! Ik denk niet dat er veel firma's zijn waar het obligatieteam zo goed samenwerkt met het aandelenteam als wij. Ik heb een goede relatie met die kerels, en ik vraag hen tot vervelens toe om hun mening. Maar ik help hen ook. Zo had ik hen gezegd dat ze een bepaalde sector beter vermeden, ze hebben naar mij geluisterd en dat heeft echt goed uitgepakt.

Seth: Dat klopt, en we praten bijna dagelijks met elkaar. Ik zou zelfs niet durven beweren dat er echt ideeën zijn die maar van één persoon zijn. Wij voeren binnen onze respectieve teams natuurlijke verschillende discussies, omdat we verschillende portefeuilles en verschillende risico's beheren, maar we zien elkaar vaak genoeg bij de koffieautomaat. En bij een kopje koffie kan er veel gezegd worden.

Nick: Klopt helemaal. Ik zeg het wel vaak genoeg, maar toch nog even voor de duidelijkheid: de geweldige ideeën van de anderen stelen, daar ben ik beter in dan zij.


Credit rating: a rating assigned to a borrower, based on their creditworthiness, and assigned by credit rating agencies. The rating is usually given by credit rating agencies, such as S&P Global Ratings or Fitch, which use standardised scores such as ‘AAA’ (a high credit rating) or ‘CCC’ (a low credit rating).
Financial statements: provide information about the business activities and the financial performance of a company. The three main components are the balance sheet (assets, liabilities, and stockholders’ equity); the income statement (revenues and expenses) and the cash flow statement (how well a company generates cash to pay its debt, fund its operations and investments).
Leverage: an interchangeable term for gearing or the level of debt within a company: the ratio of a company’s loan capital (debt) to the value of its ordinary shares (equity); it can also be expressed in other ways such as net debt as a multiple of earnings. A highly levered business is one with a higher proportion of debt. Deleveraging is the act of reducing debt levels.
Liquidity profile: the ease with which an individual a company can meet their financial obligations with the liquid assets available to them-the ability to pay off debts as they come due.
Volatility: the rate and extent at which the price of a portfolio, security or index, moves up and down.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) zijn speculatiever van aard en zijn gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.