Is de tijd aangebroken voor een Europese renaissance?

Hoofdpunten

 • De wereldwijde respons op de COVID-19-pandemie kan fungeren als katalysator voor inflatie in Europa nu politici miljarden euro’s beloven aan herstelplannen en kan de enorme schuldenberg helpen terugdringen.
 • Hoewel we niet denken dat inflatie imminent is op korte termijn, zijn we wel van mening dat het belangrijk is te achterhalen welke factoren hebben geleid tot de decenniumlange rally van de Amerikaanse groeiaandelen en obligaties.
 • Andere factoren, zoals de toename van de ecologische, sociale en governance-overwegingen (ESG) en de dominante rol die Azië verwacht wordt te spelen in de 21e eeuw, bieden Europa een potentiële drijfveer om beter te presteren dan de VS.

Al jarenlang stuwt het momentum de Amerikaanse groeiaandelen almaar hoger en hoger, met aanzienlijke waarderingen die overeenstemmen met sterke aandelenkoersen. Waardebeheerders daarentegen hebben een decennium lang in een donkere kamer gelegen, wachtend op hun ontslag. Maar nu zouden ze voldoende vertrouwen moeten hebben om uit die donkere kamer te komen en ‘Goeiemorgen, Europa’ te zeggen.

Het zou dom zijn om te verklaren dat het een fout was om het afgelopen decennium te beleggen in Amerikaanse groeiaandelen. In tegendeel, we hebben aan de zijlijn gestaan en toegekeken hoe de Nashdaq en de technologieaandelen steeds maar nieuwe recordhoogten bereikten. Er was dan ook geen enkele reden voor beleggers om niet in te pikken op een dergelijk fenomenaal momentum. Sinds de start van de kwantitatieve verruiming na de financiële crisis van 2008 behoorde de wereld van de aandelen toe aan de VS, de groeiaandelen en de ‘bondproxies’. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een jarenlange ondermaatse prestatie van het waardesegment. Toch zijn we ervan overtuigd dat er een verschuiving gaande is en de indrukwekkende haussemarkt in momumentumaandelen loopt stilaan op zijn laatste benen. Dit is niet alleen omdat veel Europese aandelen cyclisch zijn en ook niet omdat Europa ‘goedkoper’ is op basis van de waarderingscijfers, zoals de koers-winstverhouding. We denken daarentegen dat er sprake is van een katalysator: COVID-19:

COVID-19: een katalysator voor inflatie?

We zijn meer van mening dat de wereldwijde respons op de COVID-19-pandemie kan fungeren als een katalysator voor inflatie in Europa. De pandemie heeft politici de ruimte gegeven om opnieuw de controle te nemen en deze uit handen van de centrale banken te nemen. Door de teugels in handen te nemen, denken we dat politici inflatie zullen creëren. Waarom? De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een kolossale schuldenlast die politici dolgraag verkleind zouden zien door inflatie. Een gecoördineerde respons op de COVID-19-pandemie biedt deze mogelijkheid.

LANGETERMIJNVERWACHTINGEN VOOR DE INFLATIE DAALDEN IN EUROPA


Bron: Bloomberg, gegevens van 30 april 2004 tot 11 september 2020. De dagelijkse mid-price swaprente werd gebruikt. Opmerking: De 5-jarige inflatieswaprente in EUR is een gebruikelijke maatstaf voor centrale banken en dealers om de inflatieverwachtingen van de markt te beoordelen.

De Europese respons op de pandemie vereiste helikoptergeld bij de centrale banken om de economie te stimuleren met cash geld dat rechtstreeks naar de huishoudens ging: vouchers ter waarde van GBP 10 om ‘buitenshuis te eten om te helpen’ (‘eat out to help out’) en salarisverhogingen tot boven de inflatie voor personen in vitale beroepen in het VK. In mei 2020 kondigde de Europese Unie (EU) een herstelplan aan – ‘Next Generation EU’ – ten bedrage van EUR 750 mld.1 Dit betekent dat we directe transfers zullen zien van het zuinige Noorden – met Duitsland op kop – naar het spilzuchtige Zuiden, zoals onder meer Italië en Spanje. We kunnen eerlijk stellen dat een dergelijk grote directe geldtransfer nooit overwogen zou geweest zijn zonder de pandemie en toch zouden we niet verrast zijn als we hiervan in de toekomst meer zullen zien. De terugkeer van inflatie is daarom essentieel: als we het bij het juiste eind hebben en de inflatie inderdaad terugkeert, denken we dat Europa en andere waardesegmenten kunnen beginnen concurreren met de VS.

Toch willen we benadrukken dat we geen inflatie verwachten voor vandaag, morgen of zelfs nog maar dit jaar. Wat we bedoelen is dat het gevaar bestaat dat het ‘ondenkbare’ gebeurt – een terugkeer van de inflatie – terwijl de wereld momenteel rustig en comfortabel zit in een context van deflatie en desinflatie. Obligatiebeheerders denken misschien dat we gek zijn – ‘maar kijk naar de vorm van de rentecurve!’ – we denken dat het tijd is om tenminste de vraag te stellen wat de winnende transactie was de afgelopen tien jaar.

Geopolitieke ondersteuning

Een andere katalysator voor Europa is geopolitiek van aard. Europa doorstaat een zogenaamd ‘goede pandemie’ en de VS wordt volgens sommigen geconfronteerd met een ramp. Dit brengt veel meer aan het licht dan een verschil in politieke persoonlijkheid, hoewel sommigen beweren dat dit een belangrijke factor kan zijn. Het versterkt ons in ons oordeel dat we getuige zijn van het einde van de Amerikaanse eeuw en het begin van de Aziatische dominantie. Om dit in een breder kader te plaatsen: de negentiende eeuw werd overheerst door Europa en het Britse Rijk en de twintigste eeuw werd gedomineerd door de Verenigde Staten. Op dit ogenblik is Azië bezig aan een opmars. Men verwacht dat tegen 2040 Azië meer dan 50% van het wereldwijde bbp zal genereren en dat het goed zal zijn voor bijna 40% van de wereldwijde consumptie.2 Europa is volgens ons veel beter geplaatst om te profiteren van het opkomende Azië dan de VS.

De groene wedloop haalt de overhand

Denk eraan dat er een nieuwe competitie aan de gang is: de groene wedloop wat betreft technologie is de krachtmeting weliswaar in het voordeel uitgevallen van de VS, maar we denken dat Europa goed geplaatst is om leiders te worden op het gebied van ESG. De EU heeft in grote mate de nadruk gelegd op duurzaamheid met haar groene herstelplan dat bijna EUR 550 mld besteedt aan groene projecten. Dit is meteen de grootste inzet ooit op het milieu en weerspiegelt de wens van de EU om momentum te behouden en haar leiderspositie in alles wat met ESG te maken heeft, te versterken. De VS daarentegen doet het rustig aan op het gebied van ESG.

We zijn van oordeel dat de markten stilaan op een keerpunt zijn aangekomen en dat de beleggingsstijl ‘koop groeiaandelen en kijk er verder niet meer naar om’ nu mogelijk moeilijkheden begint te krijgen. Eén van de kenmerken van onze beleggingsfilosofie – en van onze aandelenselectie – is een sterke balans en cashgeneratie. Dit kan soms een beetje oubollig klinken, niet het minst omdat we de afgelopen jaren een grote voorliefde hebben gezien voor disruptieve bedrijven en andere cashverslindende avonturen. Misschien bewijzen ouderwetse principes zich op een moment als dit. Het is onze opvatting dat de COVID-19-pandemie zal worden gezien als de aanzet voor een andere politieke ‘zeitgeist’ en op die manier voor een opwaardering op de markt van de traditionele waardeaandelen. Het luidt misschien wel tot het ondenkbare: het waardegerichte Europa overtreft de groeigerichte VS. De gedachte alleen al.

 

 

1 Door de Europese Commissie meegedeeld aan het Europese Parlement in Brussel op 27 mei 2020.

2 Discussienota van het McKinsey Global Institute: Asia’s future is now, per 14 juli 2019.

Bondproxy: Een beleggingsproduct dat de prestatie van een obligatie repliceert maar geen obligatie is. Deze term kan worden gebruikt om aandelen te beschrijven, zoals consumptiegoederen en nutsbedrijven die vaak een ‘veilig’ en voorspelbaar rendement bieden dat lijkt op dat van obligaties, maar die hogere rentes hebben dan de obligatiemarkt.

Koers-winstverhouding (K/W): een populaire ratio die wordt gebruikt om de aandelen van een bedrijf te waarderen. De koers-winstverhouding wordt berekend door de actuele aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Over het algemeen wijst een hoge koers-winstverhouding erop dat beleggers in de toekomst een sterke winstgroei verwachten, hoewel een (tijdelijke) winstdaling ook tot een hoge koers-winstverhouding kan leiden.

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Beleggen op basis van bedrijfsmodel opportuniteiten te midden van de crisis

De portefeuillebeheerder Amerikaanse aandelen, Nick Schommer, bespreekt het belang van duurzame bedrijfsmodellen met een concurrentievoordeel in deze disruptieve economische omgeving.

VOLGEND ARTIKEL

Verder kijken dan de verkiezingsvolatiliteit

Matt Peron – Directeur onderzoek – zegt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar weliswaar volatiliteit voor aandelen kunnen veroorzaken, maar dat deze dalingen vaak gebaseerd zijn op angst, maar niet op langetermijnfundamentals.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.