Voor financiële professionals in Nederland

Is de spreiding over aandelen en obligaties dood?

Portefeuillebeheerders Jeremiah Buckley en Greg Wilensky bespreken waarom zij, ondanks een uitdagend jaar in 2022, geloven dat de langetermijnvoordelen van de 60/40-portefeuille intact blijven.

Greg Wilensky, CFA

Greg Wilensky, CFA

Hoofd US Fixed Income | Portefeuillebeheerder


Jeremiah Buckley, CFA

Jeremiah Buckley, CFA

Portefeuillebeheerder


3 feb 2023
7 beknopt artikel

Kernpunten

 • Na een moeilijk jaar in 2022, toen zowel aandelen als obligaties aanzienlijk negatieve kalenderjaarrendementen boekten, twijfelen sommige beleggers aan de levensvatbaarheid van 60/40-portefeuilles in de toekomst.
 • Naar onze mening waren de aanzienlijk negatieve rendementen op zowel aandelen als obligaties in 2022 een zeldzame gebeurtenis, en beleggers moeten niet noodzakelijkerwijs concluderen dat de relatie tussen aandelen en obligaties fundamenteel is veranderd.
 • We denken dat de grote correctie in rentetarieven en waarderingen in 2022 60/40-strategieën heeft geherpositioneerd om opnieuw de sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen te leveren die beleggers gewend zijn.

"De geruchten over mijn dood zijn enorm overdreven."  – Mark Twain (1835-1910)

Terwijl het rendement op financiële activa in 2022 veel beleggers gefrustreerd maakte, hebben met name degenen met evenwichtige portefeuilles reden om zich bedroefd te voelen, aangezien ze net hun slechtste rendementsjaar achter de rug hebben sinds de wereldwijde financiële crisis. Beleggers die gebalanceerde portefeuilles aanhouden (doorgaans een 60/40 allocatie aan aandelen en obligaties) doen dit over het algemeen omdat deze strategie in de loop van de tijd betere risicogecorrigeerde rendementen heeft opgeleverd door dalingen te beperken in vergelijking met strategieën die alleen aandelen bevatten. Het basisprincipe van de evenwichtige benadering is dat aandelen en obligaties historisch gezien de neiging hebben om in tegengestelde richtingen te bewegen in tijden van stress op de financiële markten.

De 60/40-portefeuille kan bogen op een indrukwekkend trackrecord: vóór 2022 leverde het in 35 van de voorgaande 41 jaar een positief rendement op. Maar in 2022 werkte de strategie niet zoals beleggers gewend waren, met een rendement van -16,9% toen de Bloomberg US Aggregate Bond Index (US Agg) zijn slechtste jaar ooit boekte, en de S&P 500 ® Index tegelijkertijd zijn zevende slechtste jaar sinds de Grote Depressie.

Natuurlijk beginnen veel beleggers zich af te vragen of het spel voorbij is en of de traditionele diversificatie van aandelen en obligaties dood is? Is de decennialange symbiotische relatie tussen aandelen en obligaties tot een bitter en abrupt einde gekomen?

Rendementen: 2022 was een zeldzaamheid

Naar onze mening is het van vitaal belang voor beleggers om te begrijpen hoe zeldzaam 2022 was vanuit rendementsperspectief. Een groot deel van de daling van de activaprijzen werd veroorzaakt door de agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve (Fed) (4,25% binnen het kalenderjaar), die de op hol geslagen inflatie probeerde te beteugelen. Maar zoals figuur 1 laat zien, was het gecombineerde effect van de renteverhogingen op aandelen en obligaties hoogst ongebruikelijk, aangezien ze beide het jaar slechts voor de vijfde keer sinds 1928 met een daling afsloten.

Figuur 1: Aandelen en obligaties hebben in slechts vijf van de afgelopen 95 jaar tegelijkertijd een negatief rendement over het kalenderjaar behaald.

calendar-year returns

Bron: Bloomberg, Morningstar, NYU Stern, per 31 december 2022.
Opmerkingen: Totaalrendement S&P 500 Index en totaalrendement op 10-jaars US Treasury Bond, 1928-2022. De blauwe vierkanten vertegenwoordigen jaren waarin zowel aandelen als obligaties daalden, oranje vierkanten vertegenwoordigen jaren waarin aandelen stegen en obligaties daalden, of obligaties stegen en aandelen daalden, of zowel aandelen als obligaties stegen.

Correlaties: 2022 was niet zo ongebruikelijk

Terwijl het debat over de toekomst van de gebalanceerde portefeuille voortduurt, hebben critici van de 60/40-portefeuille gewezen op de sterke toename van de correlatie tussen aandelen- en obligatierendementen in 2022. Hun argument? Als obligaties en aandelen nu in elkaars verlengde liggen, wat voor nut hebben obligaties dan als diversificatiemiddel? Naar onze mening zouden beleggers er echter goed aan doen een langetermijnvisie op correlatie te hebben. Zoals figuur 2 laat zien, hebben de correlaties tussen aandelen en obligaties de afgelopen 30 jaar aanzienlijk gefluctueerd op voortschrijdende basis van 1 jaar, en op voortschrijdende basis van 3 jaar zijn de correlaties lange tijd positief of negatief gebleven. Maar ondanks de schommelingen op korte termijn is de correlatie tussen aandelen en obligaties gemiddeld bijna nul geweest. Het is niet ongebruikelijk dat correlaties op korte termijn stijgen en daarom zien we geen bewijs om een theorie te onderbouwen dat de fundamentele relatie tussen aandelen en obligaties is verbroken.

Figuur 2: Correlatie tussen aandelen en obligaties (1990 – 2022)

Het is normaal dat de correlatie fluctueert, maar gemiddeld was deze bijna nul.

Bron: Janus Henderson Investors, per 31 december 2022.
Opmerking: voortschrijdende correlatie van de S&P 500 Index en de Bloomberg US Aggregate Bond Index op basis van maandelijks totaalrendement. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

Reflectie en verder gaan

Nu beleggers pauzeren om hun portefeuilleprestaties in 2022 te evalueren en hun koers voor 2023 uit te stippelen, zijn er volgens ons twee belangrijke punten waarmee rekening moet worden gehouden.

Ten eerste moeten beleggers 2022 in perspectief houden. De markten ondervonden een aanzienlijke herprijzing van het risico in de vorm van hogere rentetarieven, en hoewel het pijnlijk was, moet men oppassen dat één enkel jaar niet verkeerd wordt geïnterpreteerd als een verandering op lange termijn. We pleiten ervoor geen grote of plotselinge stappen te ondernemen als reactie op wat er in 2022 is gebeurd; wij zijn eerder van mening dat beleggers hun vermogensallocatie alleen moeten aanpassen als reactie op een verandering in hun langetermijndoelen of risicotolerantie. Slechte jaren komen nu eenmaal voor; dat is gewoon zo als u uw kapitaal aan het werk zet. Maar moeilijke jaren kunnen beleggers helpen om tot zelfreflectie en een herevaluatie van hun beleggingsdoelstellingen te komen om ervoor te zorgen dat hun allocatie de juiste is voor de lange termijn. Voor beleggers in 60/40-portefeuilles die klagen over de verliezen vanaf 2022, is het bovendien belangrijk op te merken dat gebalanceerde portefeuilles historisch gezien eerder hersteld zijn dan portefeuilles met alleen aandelen, zoals weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Dalingen van piek-tot-dal

De 60/40-portefeuille ondergaat historisch gezien minder dalingen en kent een sneller herstel dan portefeuilles met alleen aandelen.

Bron: Janus Henderson Investors, Bloomberg, per 31 december 2022.
Opmerkingen: Dalingen van piek-tot-dal op S&P 500 Index, Bloomberg US Aggregate Bond Index en hypothetische gemengde 60/40-portefeuille. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

Ten tweede vinden wij dat beleggers vooruit moeten kijken in hun portefeuillepositionering. Het positieve van 2022 is dat zowel aandelen als obligaties er nu veel beter voor staan dan een jaar geleden. Aangezien de inflatie voor vastrentende waarden naar beneden blijft dalen, denken we dat de rentestijging grotendeels achter de rug is. Na vele jaren van nulrente, krijgen beleggers eindelijk inkomsten uit hun vastrentende beleggingen. Obligaties bieden nu immers enkele van de meest aantrekkelijke rendementen sinds de wereldwijde financiële crisis. Bovendien zijn vastrentende waarden naar onze mening beter gepositioneerd om de broodnodige diversificatie te bieden en als ballast in portefeuilles te dienen als de economische omstandigheden in het komende jaar verslechteren.

Wat aandelen betreft, lijken de multiples zich nu binnen een redelijker bereik te bevinden, en we denken dat de correctie van de waarderingen kansen heeft gecreëerd. Voorafgaand aan de verkrapping van het beleid van de Fed in 2022 ondersteunde goedkoop kapitaal in grote lijnen alle bedrijven, terwijl de nieuwe omgeving een actievere aanpak en individuele aandelenselectie zou kunnen bevorderen. Eerder dan brede groepen van toonaangevende aandelen op basis van algemene trends of factoren, menen wij dat de relatieve prestaties meer afhankelijk zullen zijn van de dynamiek op het niveau van de individuele bedrijven. In deze markt zullen innovatie van producten en diensten, doeltreffende kapitaalallocatie en het vermogen van het management om de kosten te beheersen en de productiviteit van de middelen (zowel fysieke middelen als arbeid) te verhogen, alsmede de vaardigheid om de capaciteit op een efficiënt niveau te benutten, allemaal bepalend zijn voor de groei van de ondernemingen.

Actief en dynamisch beheer toevoegen aan de 60/40-constructie

Samenvattend denken wij dat een actieve, dynamische benadering van het beheer van een gebalanceerde portefeuille de komende jaren voordelen kan opleveren. We denken dat een krapper monetair beleid een actievere benadering binnen elke activaklasse zou kunnen bevorderen, met mogelijkheden voor actieve beheerders om individuele aandelen en obligaties te kiezen met superieure kasstroom- en balansstatistieken.

Evenzo denken we dat beleggers kunnen profiteren van beheerders die enigszins flexibele mandaten hebben om een portefeuille dynamisch aan te passen rond de 60/40-mix in plaats van te strak gebonden te zijn aan de benchmarkallocatie. Deze flexibele benadering kan proberen te profiteren van kansen op relatieve waarde tussen aandelen en obligaties, terwijl nog steeds wordt geprofiteerd van de structurele voordelen van de 60/40-portefeuille.

 

Belangrijke informatie

Aandelen brengen risico's met zich mee, waaronder marktrisico. Rendementen fluctueren in reactie op ontwikkelingen bij de emittent en in de politieke en economische situatie.

Vastrentende effecten zijn onderhevig aan het rente-, inflatie-, krediet- en wanbetalingsrisico. De obligatiemarkt is volatiel. Als de rentes stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal en vice versa. Terugbetaling van de hoofdsom is niet gegarandeerd, en de koersen kunnen dalen als een emittent zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt of wanneer zijn kredietwaardigheid afneemt.

Actief beheerde portefeuilles leveren mogelijk niet de beoogde resultaten op. Geen enkele beleggingsstrategie kan winst garanderen of het risico op verlies verwijderen.

Diversificatie garandeert geen winst. Ook neemt diversificatie het risico op beleggingsverliezen niet weg.

Geen enkele beleggingsstrategie kan winst garanderen of het risico op verlies verwijderen.

De Balanced 40/60 Index is een intern berekende, hypothetische, maandelijks opnieuw gebalanceerde mix van 40% S&P 500 en 60% Bloomberg US Aggregate Bond Indices.

De Bloomberg US Aggregate Bond Index is een maatstaf die op brede basis de investment grade, in Amerikaanse dollar genoteerde, vastrentende markt voor belastbare obligaties meet.

Correlatie meet de mate waarin twee variabelen in verhouding tot elkaar in waarde schommelen. Een waarde van 1,0 impliceert een parallelle beweging, -1,0 impliceert een beweging in de tegengestelde richting, en 0,0 impliceert geen relatie.

Kwantitatieve verkrapping is een monetair beleid van de overheid dat af en toe wordt gebruikt om de geldhoeveelheid te verkleinen door overheidseffecten te verkopen of door ze te laten rijpen en ze uit de kassaldi te verwijderen.

S&P 500®Index weerspiegelt de prestaties van Amerikaanse largecapaandelen en de bredere Amerikaanse aandelenmarkt.

10-jaars Amerikaanse staatsobligatie is de rentevoet op Amerikaanse staatsobligaties met een vervaldatum van 10 jaar vanaf de datum van aankoop.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. Met name de waarde van obligaties daalt doorgaans wanneer de rente stijgt (of naar verwachting zal stijgen). Dit risico wordt doorgaans groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging langer is.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.