Voor financiële professionals in Nederland

Vastgoedbubbel? Dat zou mooi zijn.

Guy Barnard, CFA

Guy Barnard, CFA

Co-hoofd wereldwijde vastgoedaandelen | Portefeuillebeheerder


Greg Kuhl, CFA

Greg Kuhl, CFA

Portefeuillebeheerder


Tim Gibson

Tim Gibson

Co-hoofd wereldwijde vastgoedaandelen | Portefeuillebeheerder


29 jan 2021

Vastgoedaandelen zijn in de afgelopen jaren uit de gunst geraakt, en er zijn aanwijzingen dat beursgenoteerd vastgoed momenteel ondergewaardeerd is. Portefeuillebeheerders Guy Barnard, Tim Gibson en Greg Kuhl beoordelen de indicatoren en verkennen de bijbehorende risico's en kansen.

Kernpunten

 • De achterblijvende prestaties van beursgenoteerd vastgoed ten opzichte van de bredere aandelenmarkt lijken in vergelijking met het verleden steeds langer te duren.
 • Er zijn indicaties dat REIT-obligatiebeleggers het risicoprofiel van de vermogenscategorie als volledig hersteld van de pandemie beschouwen, maar dit wordt niet weerspiegeld in de aandelenmarkten.
 • Goedkope en ruimhartige langetermijnfinanciering steunt de herfinanciering van bestaande schulden en zou de fusie- en overnameactiviteiten in vastgoed kunnen aanjagen.

In een recente paneldiscussie werd ons gevraagd of we al tekenen van waarderingsbubbels zagen. Ons antwoord daarop met betrekking tot de vastgoedmarkt was een ietwat luchthartig "dat zou mooi zijn". De andere panelleden, beleggers in technologie, gezondheidszorg en duurzame aandelenstrategieën waren het er allemaal over eens dat er segmenten in hun aandelenklassen zijn waarin voorzichtigheid zeker geboden is, zoals waterstoftechnologie.

In tegenstelling tot de algemene aandelenmarkt, hebben REITs geen in het oog lopende voorbeelden gezien van aandelen die in de afgelopen jaren exponentiële koersstijgingen doormaakten, en de algemene prestaties van de sector bleven sinds begin 2020 met 25% achter bij de bredere aandelenmarkt. In de vijf jaar tot 31 december 2020 leverden internationale vastgoedaandelen 4,7% per jaar op versus 12,9% voor aandelen wereldwijd.1

Zoals getoond in figuur 1, is dit niveau van relatieve underperformance zeldzaam. De laatste keer dat we dit meemaakten, was tijdens de aanloop naar de dotcom-crash. Vastgoedaandelen genereerden achtereenvolgens rendementen van 16% per jaar in de vijf jaar tussen 2000 en 2005, in tegenstelling tot het vlakke rendement van wereldwijde aandelen.2 Hoewel we zeker niet willen beweren dat de 'rest allemaal hetzelfde is', moet daar toch in enige mate rekening mee worden gehouden.

Figuur 1: Beursgenoteerd vastgoed bleef achter bij wereldwijde aandelen

article bubbles 1

Bron: Bloomberg, Janus Henderson Investors, per 31 december 2020. Beursgenoteerd vastgoed = FTSE EPRA NAREIT Developed Total Returns Market Index, wereldwijde aandelen = MSCI World Total Returns Index. Het voortschrijdend relatief rendement wordt berekend als de meeropbrengst van beursgenoteerd vastgoed ten opzichte van wereldwijde aandelen. Rendementen zijn geannualiseerd en vermeld in Amerikaanse dollar. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Zal het dit keer anders zijn?

Hoewel de prijsstelling van de onderliggende vastgoedactiva in absolute zin niet als 'goedkoop' mag worden beschouwd ten opzichte van hun langjarige verleden - het huurrendement op een eersteklas Londens kantoor met een langlopend huurcontract is ongeveer 4%, hetzelfde als in 20063 (voor de laatste correctie) - is de monetaire situatie heel anders. In 2006 kenden Britse 10-jaarsobligaties een rente van 5%, wat betekende dat er geen overtuigende reden was om vastgoed te bezitten, en daarom was een gok op toekomstige kapitaalgroei (dacht men aan de 'greater fool theory'?) nodig om de prijsstelling te rechtvaardigen. Nu 10-jaarsobligaties minder dan 0,5% rendement opbrengen, kennen REITs een bijna historisch brede marge ten opzicht van de financieringskosten. Dat biedt beleggers een gerechtvaardigde reden om voor REITs als inkomensbron te kiezen, die in het verleden bovendien hebben aangetoond dat ze op de lange termijn inflatiebescherming bieden.4

Hoewel er in de afgelopen tijd veel aandacht werd besteed aan de verschuiving in de verwachtingen over een stijgende inflatie en een steilere obligatierentecurve, ligt de rente op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties (op het moment van schrijven) rond de 0,7% lager dan een jaar geleden. Dit zorgt ervoor dat het relatieve prestatieverschil tussen de bredere aandelenmarkten en de vastgoedsector enigszins overdreven lijkt.

Dezelfde activa, verschillende waarderingen?

Een observatie die in de huidige markt meer aandacht behoeft, is het verschil in de waarderingen op de REIT-aandelen- en REIT-obligatiemarkten (Amerikaanse data getoond in figuur 2). Op de obligatiemarkt zijn de rendementsspreads van REIT-bedrijfsobligaties en commercial mortgage-backed securities (CMBS) ten opzichte van schatkistpapier teruggekeerd naar pre-pandemische niveaus, en liggen ze bovendien in lijn met hun verleden op de langere termijn (figuur 3). Dit suggereert dat obligatiebeleggers het risicoprofiel van de vermogenscategorie als volledig hersteld van de pandemie beschouwen. Op de aandelenmarkt liggen veel waarderingscijfers inclusief de spread op dividendrendement van REITs ten opzichte van hun eigen schuldinstrumenten op of dichtbij het ruimste punt ooit.

Figuur 2: REIT-aandelen lijken historisch goedkoop ten opzichte van REIT-obligaties

article bubbles 2

Bron: Bloomberg, Janus Henderson Investors. REIT-obligaties = Barclays Investment Grade (IG) REIT Index REIT-aandelen = FTSE NAREIT Equity REIT Index. Spread: verwijst hier naar het verschil in de rente op Amerikaanse REITs en REIT-obligaties ten opzichte van de rente op vergelijkbare Amerikaanse staatsobligaties. De rente kan variëren en is niet gegarandeerd.

Aangezien schuldfinanciering een belangrijk onderdeel is van de kapitaalstructuur van de meeste REITs, is het ook enorm gunstig dat de rendementen op investment grade (IG) REIT-bedrijfsobligaties en investment grade CMBS rond hun laagste punt in meer dan 20 jaar schommelen (beide op 1,7% aan het eind van 2020 - zie figuur 3. Dit biedt REIT-beheerteams een aanzienlijke kans om rentebesparingen te genereren door bestaande schulden te herfinancieren, of om nieuwe aankopen te financieren met zeer goedkoop schuldpapier met een lange looptijd. Volop schuld tegen lage rentes zou ook particuliere inkopers kansen kunnen bieden om bovenmatige rendementen te genereren via fusie- en overnameactiviteiten waarbij beursgenoteerde REITs of particulier vastgoed betrokken zijn.

Figuur 3: Vastrentende spreads vastgoed t.o.v. schatkistpapier (%)

article bubbles 3

Bron: Bloomberg, Janus Henderson Investors, per 31 december 2020. Vastgoed = Bloomberg Barclays Investment Grade REIT Index (IG REIT OAS), Amerikaans schatkistpapier = ICE BoFA US Fixed Rate CMBS Index (CMBS Govt OAS). Spread: verwijst hier naar het verschil in de rente op REIT-obligaties ten opzichte van die van vergelijkbare staatsobligaties (Amerikaans schatkistpapier). De 'voor opties gecorrigeerde spread (option-adjusted spread - OAS)' meet het renteverschil tussen een obligatie met een eraan gekoppelde optie, zoals een hypothecaire obligatie, of het terugroepen van de emissie.

Samenvattend kunnen we zeggen dat tegen een achtergrond waarin de rendementsverwachtingen ten opzichte van andere effectenklassen zijn gedaald, wij ervan overtuigd zijn dat vastgoedinkomen aantrekkelijke begint te worden op zowel de directe als beursgenoteerde vastgoedmarkt. Bovendien zou de recente sterkte van de vastgoedobligatiemarkten een voorbode kunnen zijn van toekomstige solide resultaten voor vastgoed.

 

Voetnoten

1,2 Bron: Bloomberg per 31 december 2020. Beursgenoteerd vastgoed = FTSE EPRA NAREIT Developed Index, algemene aandelen = MSCI World Index.  Indexrendement weergegeven in termen van totaalrendement in USD. Resultaten uit het verleden zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties.

3 Bron: Onderzoek Deutsche Bank, CB Richard Ellis, per 31 december 2020.

4 Bron: NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) per 26 januari 2021.

Commercial mortgage-backed securities (CMBS): vastrentende beleggingsproducten die gedekt zijn door hypotheken op commercieel vastgoed. CMBS biedt vastgoedbeleggers en commerciële kredietverstrekkers liquiditeit. In geval van wanprestatie, vormen de hypothecaire leningen waaruit een commercial mortgage-backed security bestaat, het onderpand, waarvan de hoofdsom en de rente wordt overgedragen aan beleggers.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.