Voor financiële professionals in Nederland

Er is iets veranderd: de optiemarkt laat vermoeden dat de monetaire verstrakking zal matigen

Ashwin Alankar, PhD

Ashwin Alankar, PhD

Hoofd wereldwijde activaspreiding | Portefeuillebeheerder


25 februari 2022

De signalen van de optiemarkt over de richting die verschillende vermogenscategorieën op korte termijn zullen uitgaan, geven aan dat beleggers verwachten dat de centrale banken hun monetaire verkrapping zullen terugschroeven om de wereldeconomie te ondersteunen, die nu een grote geopolitieke schok te verwerken krijgt.

Kernpunten

  • Optiemarkten geven een sterke indicatie van de richting die verschillende vermogenscategorieën op korte tot middellange termijn zullen uitgaan, omdat ze een maatstaf vormen voor de verwachte op- en neerwaartse volatiliteit.
  • Op basis van die informatie lijkt de optiemarkt te verwachten dat de monetaire verkrapping fors zal vertragen als gevolg van de crisis in Oekraïne.
  • Marktsegmenten zoals Amerikaanse aandelen en kortlopende obligaties, die kwetsbaar zijn voor rentestijgingen, zouden daarentegen meer opwaartse volatiliteit kunnen ondervinden, zo lijken de opties aan te geven.

Nu de Oekraïnecrisis is geëscaleerd van een woordenwisseling tot een echte strijd op het terrein, wilden wij even door de lens van de optiemarkt kijken om na te gaan of die meer op- of neerwaartse volatiliteit verwacht. We zagen dat het geopolitieke risico het marktrisico weliswaar opdrijft, wat geen goede zaak is, maar dat de agressieve monetaire verkrapping die beleggers de afgelopen maanden hebben gevreesd, nu minder waarschijnlijk lijkt, wat positief zou zijn voor de vermogenscategorieën die het gevoeligst zijn voor rentestijgingen. De optiemarkt ziet de slinger naar opwaartse volatiliteit doorslaan in regio's waar centrale banken agressieve verkrappingsplannen hebben bekendgemaakt, zoals de VS. Dat betekent nu dat de verkrapping waarschijnlijk veel gematigder zal verlopen.

Het hoeft niet te verbazen dat de opties op een grotere volatiliteit voor aandelen wijzen. Interessant is dat de markt verwacht dat de volatiliteit van Amerikaanse aandelen veeleer opwaarts gericht zal zijn. Dat staat in schril contrast met niet-Amerikaanse aandelen, vooral Aziatische en groeimarktaandelen, zoals in de onderstaande grafieken te zien is, waarin de verhouding tussen de verwachte opwaartse en neerwaartse volatiliteit wordt vergeleken met de historische niveaus. De grotere stijgingskans voor bepaalde aandelenmarkten is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verwachting dat de monetaire verkrapping die vóór de Oekraïnecrisis in de prijzen was verrekend, zal omkeren, omdat de centrale banken en dus ook de Federal Reserve (Fed) nu meer voorzichtigheid aan de dag zullen moeten leggen. Het cijfer voor de verwachte renteverhogingen van de Fed tijdens haar vergadering in maart is al gedaald van 1,8 twee weken geleden naar 1,2.

Om dezelfde redenen vinden de optiemarkten wereldwijde staatsobligaties interessanter. Dat is met name het geval voor Europa. Het risico dat de liquiditeit in de huidige omstandigheden te snel wordt teruggeschroefd, is gewoon te groot. In de VS meent de optiemarkt dat de volatiliteit van korterlopende staatsobligaties (op minder dan vijf jaar) eerder opwaarts dan neerwaarts is in vergelijking met staatsobligaties op dertig jaar. Als de Fed zich minder assertief opstelt, zouden er minder renteverhogingen komen, wat vooral goed zou zijn voor korterlopende staatsobligaties. Uiteindelijk kan dat nefast zijn voor langerlopende obligaties als de inflatieverwachtingen toenemen. De optiemarkt vertelt ons nu al dat staatsobligaties op vijf jaar aantrekkelijker zijn dan gemiddeld, in tegenstelling tot die op dertig jaar.

De optiemarkt blijft meer opwaartse volatiliteit zien voor olie en acht goud interessanter dan een tijd terug. Goud kan, als reëel actief, mogelijk profiteren van een gematigdere monetaire verstrakking, aangezien die de stijging van de reële rentevoeten kan beperken.

Er spelen momenteel zowel positieve als negatieve factoren. Oorlog is verschrikkelijk en er zullen tal van levens overhoop worden gehaald. Centrale banken beseffen dat en zullen veel gematigder te werk gaan om de kostprijs van kapitaal op te drijven. Een gematigde beleidsverstrakking is weliswaar een vreselijke kostprijs, maar kan de markten in deze voor de rest zo onzekere tijden de nodige steun bieden, vooral in segmenten zoals Amerikaanse aandelen of wereldwijde obligaties, waar al rekening was gehouden met een forse verstrakking.

In de onderstaande doosdiagrammen ziet u de 'staartgebaseerde' Sharpe-ratio, gedefinieerd als de verhouding van de verwachte staartwinsten ten opzichte van de verwachte staartverliezen voor diverse activa. De gebieden in het grijs geven de interkwartielafstand van die ratio aan over de laatste drie jaar van dagelijkse waarnemingen. De lijn door het grijze gebied is de mediaanwaarde. De blauwe stip is de staartgebaseerde Sharpe-ratio van een maand geleden. En de rode stip, ten slotte, is de staartgebaseerde Sharpe-ratio vandaag. Hoe hoger de rode stip op het doosdiagram staat, hoe aantrekkelijker het actief.

Legenda

Wereldwijde aandelen

Wereldwijde aandelen

Bron: Janus Henderson Investors, cijfers van 23 februari 2022.

Vastrentende beleggingen

Vastrentende beleggingen

Bron: Janus Henderson Investors, cijfers van 23 februari 2022.

Rentecurve vastrentende effecten

Rentecurve vastrentende effecten

Bron: Janus Henderson Investors, cijfers van 23 februari 2022.

Grondstoffen

Grondstoffen

Bron: Janus Henderson Investors, cijfers van 23 februari 2022.

Begrippenlijst:

Duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van een obligatiekoers voor renteschommelingen. Hoe langer de duration, hoe hoger de gevoeligheid voor rentewijzigingen en vice versa.
EURO STOXX 50® Index geeft een blue-chipweergave van supersectorleiders in de eurozone. De index omvat 50 aandelen uit 11 landen van de eurozone: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.
Nikkei 225 Index is een maatstaf voor de prestaties van de Japanse economie en aandelenmarkt. De index omvat 225 van de grootste ondernemingen die genoteerd staan aan de beurs van Tokio. S&P 500® Index weerspiegelt de prestaties van Amerikaanse largecap-aandelen en bredere Amerikaanse aandelenmarkt.
Sharpe-ratio meet het voor risico gecorrigeerde rendement aan de hand van de meerprestaties ten opzichte van de 'risicovrije' rente en de volatiliteit van dat rendement. Een hogere ratio betekent een beter rendement per eenheid risico.
Volatiliteit is een maatstaf voor het risico op basis van de spreiding van de rendementen voor een bepaalde belegging.

Aandelen brengen risico's met zich mee, waaronder marktrisico. Rendementen fluctueren in reactie op ontwikkelingen bij de emittent en in de politieke en economische situatie.
Vastrentende effecten zijn onderhevig aan het rente-, inflatie-, krediet- en wanbetalingsrisico.  De obligatiemarkt is volatiel. Als de rentes stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal en vice versa.  Terugbetaling van de hoofdsom is niet gegarandeerd, en de koersen kunnen dalen als een emittent zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt of wanneer zijn kredietwaardigheid afneemt.
Groeimarktbeleggingen hebben in het verleden tot aanzienlijke winsten en/of verliezen geleid. Daardoor kunnen de rendementen volatiel zijn.
Grondstoffen (zoals olie, metalen en landbouwproducten) en aan grondstoffen gekoppelde effecten zijn onderhevig aan grotere volatiliteit en risico's en zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Grondstoffen zijn speculatief en kunnen gevoelig zijn voor factoren zoals marktschommelingen, economische en politieke ontwikkelingen, verstoringen in vraag en aanbod, weersomstandigheden, ziekten en embargo's.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.