Voor financiële professionals in Nederland

Waarom wij een van de koolstofintensiefste aandelen in ons beleggingsuniversum bezitten

John Bennett

John Bennett

Directeur Europese aandelen | Portefeuilebeheerder


Tom O’Hara

Tom O’Hara

Portefeuillebeheerder


14 mei 2021

John Bennett en Tom O'Hara, portefeuillebeheerders voor Europese aandelen, leggen uit waarom beleggen in bedrijven met een zogenaamd hoog ESG-risico voordelig kan blijken voor een actief beheerder.

Kernpunten

 • Bij 'ESG door vermijding' gaat men vaak voorbij aan het belang van diepgaand onderzoek naar bedrijven die mogelijk zijn blootgesteld aan hoge koolstofniveaus, zoals de staalproductie. In plaats daarvan zijn de beheerders van mening dat het constructiever is om zulke bedrijven ter verantwoording te roepen.
 • De 'koolstofgrenscorrectie' die de Europese Unie heeft voorgesteld, zou de volatiliteit van de marges in Europa kunnen veranderen door hoge heffingen op geïmporteerd staal in te voeren en een duurzame vraag-en-aanboddynamiek op gang te brengen.
 • Die verandering kan zowel de ESG-status als de financiële situatie van de staalindustrie beïnvloeden.

De staalindustrie is al meer dan een decennium een slechte sector om in te beleggen, met lage marges, volatiele winsten, een chronisch overaanbod, een cyclische vraag en een hoge koolstofuitstoot. ArcelorMittal wordt als een van de koolstofintensiefste aandelen in ons beleggingsuniversum beschouwd en Sustainalytics, een onafhankelijke leverancier van onderzoek naar en ratings voor ecologische, sociale en governancefactoren (ESG), geeft het bedrijf een ESG-risicoclassificatie van 37,7 (hoog risico). Hoe kan een belegger die gelooft in een duidelijk verband tussen de kapitaalkosten van een aandeel en de bijhorende ESG-risico's, zo'n belegging in zijn portefeuilles overwegen? Het antwoord is, net zoals bij vele van onze beleggingen, beleggen in verandering.

Wij zijn van mening dat 'ESG door vermijding' (koolstofrijke aandelen en sectoren eenvoudigweg uitsluiten) steeds meer een achterhaalde en mogelijk allesbehalve optimale beleggingsaanpak wordt, omdat men zo eigenlijk de ogen sluit voor de complexe uitdagingen waar we voor staan. Als koolstofrijke sectoren er niet in slagen financiering te vinden op de publieke markten, zullen ze steeds meer op zoek gaan naar particuliere financiering, en dan wordt er misschien veel minder naar milieufactoren gekeken. In plaats daarvan proberen wij het kapitaal van onze klanten in te zetten in de domeinen en bedrijven met een geloofwaardige ontkolingsstrategie , en houden wij die aan hun vooropgestelde kalender en hun doelstellingen. De milieu-impact daarvan op lange termijn zal ons inziens groter zijn dan wanneer we niets anders doen dan het kapitaal van onze klanten aanbieden aan bedrijven die als 'ecologische winnaars' worden beschouwd als gevolg van hun koolstofarme bedrijfsmodel.

ArcelorMittal en zijn weg naar ontkoling

Staal is een van de recycleerbaarste materialen in de wereld, maar er is onvoldoende schroot beschikbaar om in de jaarlijkse toename van de staalbehoefte in de samenleving te voorzien, wat nog wordt versterkt door de ontwikkeling van de infrastructuur in groeimarkten en de transitie naar hernieuwbare energie, een sector waarvoor veel staal nodig is. Daardoor blijft de staalproductie sterk afhankelijk van de verwerking van ijzererts, en dat is een heel koolstofintensief proces. Ter illustratie: uit een studie van de Carbon Trust uit 2011 blijkt dat in het VK elke ton staal die uit ijzererts wordt gewonnen gemiddeld tot zo'n 2,3 ton CO2-uitstoot leidt doordat het proces zo energie-intensief is.

ArcelorMittal heeft twee grote trajecten uitgestippeld om het productieproces voor staal te ontkolen:

 1. slimme koolstof — omvat technologieën zoals koolstofafvang, -opslag en -hergebruik, en de vervanging van cokeskolen door bio-energiebronnen
 2. groene waterstof — waterstof uit hernieuwbare energiebronnen die wordt gebruikt voor 'direct gereduceerd ijzer' (DRI).

De kosten daarvan zijn enorm: in de eerste plaats om de staalfabrieken om te schakelen, maar belangrijker nog om de gemeenschappelijke infrastructuur voor schone energie te bouwen die de samenleving nodig zal hebben om staal, cement, verwarming, transport en andere emissiebronnen te ontkolen.

De Europese Unie (EU) ziet in dat het beleid die complexe transitie moet ondersteunen en in alle sectoren voortrekkers moet stimuleren om de wereld koolstofvrij te maken. Beleidsmakers in de EU bekijken de mogelijkheid van een 'koolstofgrenscorrectie' voor staal en cement, die vermoedelijk in 2021 zal worden doorgevoerd.

Scenario van koolstofgrenscorrectie

Een bedrijf dat in de EU is gevestigd, importeert een ton staal uit een land zonder vastgesteld mechanisme voor koolstofheffingen zoals het emissiehandelssysteem van de EU (ETS). De producent van dat ingevoerde staal heeft een kostenvoordeel in vergelijking met staalproducenten in de EU, die moeten betalen voor hun uitstoot. Dat wordt 'koolstoflekkage' genoemd en dreigt de rendabiliteit van de staalindustrie in de EU te ondermijnen en investeringen in koolstofarme technologieën in de weg te staan.

Scenario van koolstofgrenscorrectie

In het nieuwe systeem geldt dat als een ton geproduceerd staal twee ton CO2-uitstoot veroorzaakt, op de ingevoerde ton staal een heffing van twee keer de koolstofprijs wordt toegepast.

Bij een koolstofprijs van 40 euro per ton zou de ingevoerde ton staal een heffing van 80 euro per ton opleveren.*

De Europese staalprijs bedroeg de afgelopen tien jaar gemiddeld 600 euro per ton, met lage en volatiele EBITDA-marge van zo'n 25-75 euro per ton. Goedkope import zonder lokaal of bij de import betaalde koolstofkosten is voor een groot deel verantwoordelijk voor de financiële zwakte van de industrie.

Door de koolstofuitstoot te verrekenen, kunnen de erosie van de staalindustrie in de EU als gevolg van de goedkope import in het voorbije decennium, de volatiliteit van de marges en het vermogen van de industrie om te investeren in ontkoling worden omgebogen.

China neemt zijn staalbeleid eveneens onder de loep

Het afgelopen decennium was China de grootste exporteur van goedkoop staal. Het land onderneemt nu echter actie om zijn eigen staalindustrie te rationaliseren met een aantal initiatieven om de zwaarst vervuilende capaciteit aan te pakken en staalexport minder interessant te maken. China zet terecht vraagtekens bij de waarde van een lokale productie van twee ton CO2 om amper één ton staal te kunnen exporteren, wat vaak amper winst oplevert. Minder staalexport vanuit China is nog een belangrijke factor voor een duurzamere dynamiek tussen vraag en aanbod in de staalindustrie en het vermogen van die industrie om te investeren in ontkoling. Die verandering kan zowel de ESG-status als de financiële situatie van de staalindustrie beïnvloeden.

*desk estimations, as at May 2021.

Begrippenlijst:

EBITDA: Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (winst voor aftrek van inkomsten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen).

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.