Piek in wanbetalingen: heuvel of berg?

Kernpunten

 • Momenteel verwachten we dat het wanbetalingspercentage minder hoog zal zijn dan tijdens de wereldwijde financiële crisis dankzij de monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen die herfinanciering en economisch herstel mogelijk maken.
 • Verschillen in de samenstelling van hoogrentende markten zorgen ervoor dat de wanbetalingsprognoses niet overal hetzelfde zijn, en op sectorniveau kunnen beleggers ook verrast worden door sectoren die boven verwachting presteren.
 • Hoe economieën de stijging van het aantal besmettingen met Covid-19 doorstaan, zal uiteindelijk bepalend zijn voor het aantal wanbetalingen maar als beleggers selectief te werk gaan, kan dat risico's beperken en waarde creëren.

Als we bedenken dat de wereldeconomie een van de meest verstorende economische gebeurtenissen in haar geschiedenis heeft meegemaakt, dan hebben de effectenbeurzen een opmerkelijk herstel laten zien. De aandelenbeurzen zijn enorm gestegen en de spreads van bedrijfsobligaties verkrapten door de verwachting dat de wereldeconomie zich snel kan herstellen van de door het coronavirus veroorzaakte inzinking. Voor wat betreft de markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties is de verwachting dat het wanbetalingsrisico zal stijgen, maar minder hard dan we na de wereldwijde financiële crisis van 2008 meemaakten. Monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen, gecombineerd met ondersteunende technische maatregelen schragen deze prognose maar doen de markten er wel goed aan om zo optimistisch te blijven over wanbetalingen?

De 'distressed ratio' meet het niveau aan obligaties met hoge spreads. De ratio is een handige barometer voor de stress op de high-yieldmarkt. Als de distressed ratio hoog is, suggereert dat een toegenomen waarschijnlijkheid aan wanbetalingen. Hoewel de piek in de distressed ratio in maart een stijging van het aantal wanbetalingen aankondigde, lag deze aanzienlijk onder het niveau van de wereldwijde financiële crisis en de nasleep van de internetbubbel.

 DISTRESSED RATIO'S ZIJN BIJNA TERUGGEVALLEN TOT PRE-CORONANIVEAUS
Distressed ratio = % obligaties dat verhandeld wordt met spreads van meer dan 1000 basispunten


Bron: Deutsche Bank, ICE Indices, Markit, 31 januari 2000 tot 8 september 2020. Spreads weerspiegelen het extra rendement van een bedrijfsobligatie ten opzichte van een vergelijkbare staatsobligatie. Over het algemeen betekenen verruimende spreads een afnemende kredietwaardigheid van de kredietnemende bedrijven, en zijn verkrappende spreads een teken van verbeterende kredietwaardigheid. Een basispunt (bp) is gelijk aan 1/100 van een procentpunt. 1 bp = 0,01%, 100 bp = 1%.

Wanbetaling onder een andere naam

Wanneer spreken we van wanbetaling? Dit kan een domme vraag lijken, omdat hiervan natuurlijk sprake is wanneer een obligatie-emittent zijn verplichtingen jegens obligatiehouders niet nakomt, maar de juiste definitie kan lastig zijn. Voor houders van kredietderivaten in Novo Banco, de Portugese bank, was dit in 2016 een zeer reële vraag. Een beslissing om de overdracht van activa tot 'overheidsinterventie' te bestempelen, wat geleid zou hebben tot beschermende betalingen aan houders van kredietderivaten, betekende dat crediteuren mogelijk verlies zou lijden.

Faillissementsaanvragen, wanbetaling en het herstructureren van schulden zijn de meest voorkomende kredietgebeurtenissen die de International Swaps and Derivatives Association (ISDA), de handelsorganisatie van partijen op de markten voor over-the-counter (maatwerk) derivaten, beschrijft. Wettelijke definities en faillissementsprocedures verschillen echter aanzienlijk van land tot land, waardoor direct vergelijken moeilijk is. Bovendien wordt het beeld verder gecompliceerd door verschillen in regionale factoren en indexwegingen.

Zo is faillissement in de Verenigde Staten een relatief eenvoudiger en minder tijdrovend proces dan in Europa, waar staatssteun en kredietgaranties meestal een grotere rol spelen op de kredietmarkten en het onvermijdelijke soms kan worden uitgesteld.  Daarnaast is de VS een risicovollere markt door de grotere blootstelling aan de energiemarkt en het hoge aandeel van B en CCC-ratings in effectenmandjes.

VERSCHILLENDE SAMENSTELLING VAN DE REGIONALE INDEXEN

% weging in index VS Europa
BB-weging 56,2 71,1
B-weging 32,3 21,8
CCC-weging 11,5 7,1
Energiesector 12,9 5,0

Bron: Bloomberg, ICE BofA US High Yield Index, ICE BofA European Currency High Yield Index, per 9 september 2020. De ICE BofA US High Yield Index (H0A0) volgt de prestaties van in Amerikaanse dollar genoteerde, lager dan investment-grade bedrijfsobligaties die openbaar verhandeld worden op de Amerikaanse binnenlandse markt. De ICE BofA European Currency High Yield Index (HP00) volgt de prestaties van in EUR en GBP genoteerde, lager dan investment-grade bedrijfsobligaties die openbaar verhandeld worden op de binnenlandse markten voor eurobonds, de GBP- of euro-markten. Kredietbeoordelingskantoren kennen een kredietbeoordeling toe aan emittenten van hoogrentende obligaties op basis van de kredietwaardigheid van de kredietnemer. De kredietwaardigheid wordt uitgedrukt in letters waarbij een kredietnemer met een BB-beoordeling bijvoorbeeld van betere kwaliteit is dan B, dat weer beter is dan CCC. Een CCC-beoordeling geeft aan dat de kredietnemer een hoger risico vertegenwoordigt en gevoeliger is voor wanbetaling.

Het is dan ook geen verrassing dat er in de VS in verhouding tot Europa dit jaar en in de afgelopen jaren voor zowel cash-obligaties en derivaten meer wanbetalingen voorkwamen.  Zoals de grafiek hieronder laat zien is het voortschrijdende wanbetalingspercentage voor high-yield obligaties in 12 maanden volgens kredietbeoordelaar Moody's in de VS gestegen tot 8,7%, meer dan het dubbele van Europa, waar dat percentage eind augustus op 3,4% lag.1

WANBETALINGSPERCENTAGES OP SPECULATIEVE (HIGH-YIELD) EFFECTEN
De wanbetalingspercentages voor high-yield zullen naar verwachting minder hard stijgen dan tijdens de wereldwijde financiële crisis


Bron: Moody’s default report, Trailing 12-month default rate, issuer weighted, 31 augustus 2000 tot 31 augustus 2020. Basislijn prognose per 9 september 2020. De basislijn is de meest waarschijnlijke uitkomst tussen optimistische en pessimistische scenario's. De prognose is een schatting die kan afwijken en wordt niet gegarandeerd.

Gezien de gelijke wegingen die worden toegepast voor de indexen voor credit default swap (CDS) kan er geen directe vergelijking worden gemaakt, maar volgens de laatste cijfers van de Markit CDX NA HY Index (Noord-Amerikaanse high-yield) zullen acht bedrijven de index waarschijnlijk verlaten vanwege wanbetalingen, terwijl dat er in de Markit iTraxx Crossover Index (Europa) slechts twee zijn.2

De kloof overbruggen

Ondanks de ongekende terugval van de economische activiteit in sommige sectoren, zijn de wanbetalingsverwachtingen niet omhooggeschoten. Dit komt doordat veel bedrijven in staat waren hun schulden tegen een steeds aantrekkelijkere rente te herfinancieren dankzij de snelle en omvangrijke fiscale en monetaire maatregelen die volgden op de door het coronavirus veroorzaakte uitverkoop in maart. Om dit in context te plaatsten kunnen we Ball Corp als voorbeeld geven. De fabrikant van aluminium verpakkingen met BB+ rating stelde in augustus een coupon vast van 2,875% op 10-jaars obligaties. Voor een Amerikaans bedrijf met junk-status is dit een laagterecord.3

Beleggers hoeven daarom niet te hard te schrikken van een verslechtering van de kredietcijfers op de korte termijn. Door deze geslaagde overbrugging van de inkomenskloof met tijdelijke kredieten zullen de kredietcijfers van bedrijven in het komende jaar over het algemeen verzwakken voordat de balansen zich gaan herstellen.  Beleggers moeten echter kritisch zijn. Tussen de vele emissies zal ook goed geld naar kwaad geld gegooid worden, en het is dan ook belangrijk om emittenten te herkennen waarvan de structurele veranderingen het businessmodel permanent beschadigd hebben.

Onderscheid naar sector

In tegenstelling tot een meer gebruikelijke kredietcyclus zullen zowel bedrijven met sterke businessmodellen en bedrijven die zich voor fundamentele problemen gesteld zien, zich moet aanpassen aan de situatie rond Covid-19. De aard van deze crisis met zijn beperkingen van sociale activiteiten betekent dat retail, reizen en vrije tijd net als de energiesector zware klappen te verduren krijgen.  Ook mogen we niet vergeten dat deze sectoren waarschijnlijk geraakt zullen worden door de economische gevolgen van een tweede besmettingsgolf. Sommige zullen inmiddels al onbezwaarde activa hebben ingezet om gedekte onderhandse financieringen aan te trekken. Als de periode van lage inkomsten blijft aanhouden, zullen ze verder geherstructureerd moeten worden.

Gezondheidszorg en technologie zijn dit jaar tot nu toe de sectoren die de hoogste rendementen opleverden4, maar ook media, consumentengoederen en auto's presteerden verrassend goed, wat het specifieke karakter van krediet en de samenstelling van de markt voor hoogrentende obligaties nog benadrukt. Covid-19 heeft het gebruik van thuisentertainment aangejaagd, en het abonneebestand van Netflix is enorm gegroeid. De mediagroep is een grote emittent van hoogrentende obligaties. In de autosector werd Ford een zogenaamde 'gevallen engel' nadat het bedrijf werd afgewaardeerd van investment grade naar high yield. Toch was de high-yield markt gemakkelijk in staat om 36 miljard dollar aan schulden te absorberen waardoor de spreads op Fords obligaties verkrapten. Dit illustreert dat gevallen engelen rendementskansen voor beleggers in hoogrentende obligaties kunnen bieden.

Het uitzicht vanaf de top

De prognose blijft onzeker zolang er geen Covid-19 vaccin is. Om economieën open te houden en het herstel te steunen zal het van cruciaal belang zijn dat het noordelijke halfrond zich deze winter door een tweede golf heenslaat zonder aanzienlijke stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Nu er is aangekondigd dat de fiscale steunprogramma's in de komende maanden aan weerszijden van de Atlantische Oceaan worden afgebouwd, en met de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november en een mogelijke 'no deal'-brexit aan het einde van het jaar in het vooruitzicht, zal de werkloosheid een belangrijk cijfer zijn om in de gaten te houden .

Aanhoudende nieuwe emissies, gevallen engelen (afgewaardeerde investment-grade namen), de identificatie van mogelijke rijzende sterren en het vermijden van verliezers zijn allemaal gebieden waarop een actieve beheerder waarde kan toevoegen. Naast wanbetalingen zijn zombiebedrijven (die wel de rente over hun schuld kunnen betalen maar die geen geld hebben om de lening terug te betalen of hun bedrijf te laten groeien) een andere bron van zorg voor beleggers. Maar hoewel we de langetermijnimpact van onjuist toegewezen kapitaal op de productiviteit en groei onderkennen, kunnen deze bedrijven zolang ze kredietwaardig blijven ook een bron van rendement voor high-yield beleggers zijn.

De aanhoudende nervositeit betekent dat de gemiddelde spreads op high-yield obligaties boven hun driejarig en vijfjarig gemiddelde5 blijven liggen en dat het effectieve rendement van 5,5% voor de ICE Global High Yield Bond Index (per 9 september 2020) betekent dat de activaklasse waarschijnlijk beleggers blijft aantrekken die bereid zijn risico in ruil voor inkomen te aanvaarden. Het wanbetalingspercentage zal het komende jaar waarschijnlijk niet zo hoog worden als tijdens voorgaande episodes, maar we zijn ons ervan bewust dat de kracht van de economie zal bepalen of de stijging van het aantal wanbetalingen snel zal afnemen of een langere tijd zal duren, wat het belang van zorgvuldige kredietanalyse benadrukt.

1Bron: Moody’s default report (August 2020), 9 september 2020.

2Bron: Morgan Stanley, CDX/iTraxx Roll Update, 11 september 2020, Markit news 16 september 2020. De IHS Markit CDX NA HY Index is een verhandelbare credit default swap-index waarin de meest liquide Noord-Amerikaanse hoogrentende (sub-investment grade) entiteiten zijn opgenomen. De IHS Markit iTraxx Crossover Index is een verhandelbare credit default swap-index waarin de 75 meest liquide sub-investment grade entiteiten zijn opgenomen.

3Bron: Bloomberg, 10 augustus 2020.

4Bron: Bloomberg, ICE BofA Global High Yield Index, totaalrendement in Amerikaanse dollar, 31 december 2019 tot 31 augustus 2020. De ICE BofA Global High Yield Index (HW00) volgt de prestaties van in USD, CAD, GBP en EUR genoteerde, lager dan investment-grade bedrijfsobligaties die openbaar verhandeld worden op de grote binnenlandse of eurobond-markten.

5Bron: Bloomberg, ICE BofA Global High Yield Index, voor overheidsopties gecorrigeerde spreads (OAS), 3-jaars en 5-jaars periodes tot en met 9 september 2020. De voor opties gecorrigeerde spread (Option-Adjusted Spread - OAS) is de marge tussen de rente op een vastrentend effect en de risicovrije rendementsvoet, aangepast om rekening te houden met een embedded optie.

Begrippenlijst

Hoogrentende obligatie: Een obligatie met een lagere kredietbeoordeling dan een investment grade obligatie. Wordt soms ook een sub-investment grade obligatie genoemd. Deze obligaties brengen een hoger risico op wanbetaling door de emittent met zich mee, dus ze worden meestal uitgegeven met een hogere coupon om het extra risico te compenseren.

Investment-grade obligatie: Een obligatie die meestal wordt uitgegeven door overheden of bedrijven die een relatief laag risico vertonen dat ze niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De hogere kwaliteit van deze obligaties wordt weerspiegeld in hogere kredietbeoordelingen in vergelijking met obligaties waarvoor een hoger wanbetalingsrisico geldt, zoals hoogrentende obligaties.

Spread/credit spread: Het rendementsverschil tussen effecten met dezelfde looptijd maar van verschillende kredietkwaliteit. Verruimende spreads betekenen over het algemeen dat de kredietwaardigheid van zakelijke kredietnemers verslechtert, verkrapping betekent dat deze verbetert.

Kredietderivaat: Een financieel activum in de vorm van een onderhandse bilaterale overeenkomst tussen partijen in een crediteur/debiteur-relatie die het voor de crediteur mogelijk maakt het risico op wanbetaling door de debiteur over te dragen op een derde partij, die hiervoor een vergoeding van de crediteur ontvangt.

Credit default swap (CDS): Een vorm van derivaat tussen twee partijen om het kredietrisico van een obligatie over te dragen. De koper van de swap doet regelmatige betalingen aan de verkoper. In ruil stemt de verkoper ermee in de onderliggende schuld te betalen als er sprake is van wanbetaling op de obligatie. Een CDS wordt beschouwd als een verzekering tegen wanbetaling en is daarnaast een verhandelbaar effect. Hiermee kan een fondsbeheerder posities nemen in een specifieke emittent of index zonder het onderliggende effect of de onderliggende effecten te bezitten.

Senior gedekte schuld: Senior gedekte schulden betreffen geleend geld dat een bedrijf als eerste moet terugbetalen wanneer het zijn activiteiten beëindigt. 'Gedekt' wil zeggen dat de emittent een onderpand verstrekt.

Gevallen engel: Een obligatie waarvan de status is afgewaardeerd van investment-grade naar sub-investment-grade vanwege een verslechtering van de financiële positie van de emittent.

Rijzende ster: Een obligatie waarvan de beoordeling verhoogd kan worden zodra het bedrijf heeft aangetoond dat het schulden probleemloos af kan lossen. 

Rendement: Het niveau van de inkomsten uit een effect, meestal uitgedrukt als een percentage.

VOORUITZICHTEN VOOR OBLIGATIES

Meer vooruitzichten voor vastrentende activa

References made to individual securities should not constitute or form part of any offer or solicitation to issue, sell, subscribe or purchase the security. Janus Henderson Investors, one of its affiliated advisors, or its employees, may have a position in the securities mentioned in the report.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice.
  Specific risks
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.