VOORUITZICHTEN VOOR OBLIGATIES

Driemaandelijkse achtergrondinformatie van onze vastrentende teams om klanten te helpen
de markten het hoofd te bieden en te profiteren van kansen.

Thema's in focus (okt 2020)

Thema's in focus

Kernpunten

  • Consumentenvertrouwen in inkomensvooruitzichten zal van cruciaal belang zijn voor het vasthouden van het V-vormig herstel; veel bedrijven gingen uit voorzorg of als overbrugging lenen, wat het aantal faillissementen zou moeten beperken en bedrijven helpt hun balansen in 2021 te herstellen.
  • De gemiddelde-inflatiedoelstelling van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) is meer dan een cosmetische aanpassing. Het zou moeten helpen het risico op een tweede 'taper tantrum' te beperken. Het is echter nog maar de vraag of de Amerikaanse of andere grote economieën meer inflatoire druk zullen ervaren dan die aan tijdelijke effecten kan worden toegeschreven.
  • Het monetaire beleid zal waarschijnlijk te maken krijgen met afnemende rendementen maar blijft een centrale rol spelen om financieringskosten en de volatiliteit laag te houden. Het onderdrukken van de volatiliteit zal de spreads laten verkrappen.

Zie de voetnoot voor de disclaimer bij de video

Video summary

Zal het V-vormig herstel aanhouden? Ik denk dat dit een belangrijke vraag voor de markten is. Ik vind het interessant dat slechts een minderheid van de deelnemers denkt dat we in een V-vorm zitten, terwijl de economische cijfers duidelijk laten zien dat dit zo is. De fiscale stimuleringsmaatregelen waren volgens mij enorm: ze voegden ongeveer 4% toe aan de groei in het tweede kwartaal. In 2021 zal dat verschuiven naar een negatieve groei van 1% of 2%.* Daarom denken wij niet dat het waarschijnlijk is dat de V-vorm zal doorzetten. Er zal nog steeds sprake zijn van baanverlies. En wat ik dan zou verwachten is dat de groei vertraagt, het traject vertraagt, maar dat ze nog steeds positief zullen zijn, en dat betekent nog steeds gemakkelijk geld, accommoderend beleid en een groeiende economie.

Mensen die weer aan het werk gaan en inkomen verdienen, is denk ik van doorslaggevend belang of we met het virus kunnen leven of niet, omdat de steunmaatregelen ons hielpen misgelopen inkomsten te vervangen. Nu die afnemen, zullen we een tweede oplossing moeten vinden om dat verloren inkomen te vervangen en dat is volgens mij de echte test. Maar we mogen ook niet vergeten dat een vaccin, als dat er tegen het einde van het jaar is, een aanzienlijke impact zal hebben op de inkomensverwachtingen voor 2021. En dat is goed voor het vertrouwen. Heb je volgend jaar nog wel werk? En verwacht je volgend jaar hetzelfde inkomen te hebben als je afgelopen jaar had? Als dat zo is, ga je uitgeven. En ik denk dat dit vooral iets is wat nog steeds ontbreekt.

Elke crisis zorgt voor veel verandering. En het zal waarschijnlijk nog wel twee jaar zal duren voordat we zeker weten wat er permanent veranderd zal zijn. Maar het is niet te vroeg om vast te stellen dat er nu al zaken aanzienlijk anders zijn. Ten eerste zijn er de verwachte beleidsmaatregelen. Volgens mij zijn die een hele nieuwe kant opgegaan. Zaken als MMT, dat twee jaar geleden nog als zonderlinge theorie gold, daar kunnen we nu niet meer omheen als er nog extra maatregelen nodig zijn. Dat is dus ook anders. Ik denk dat de vermogensongelijkheid overal ter wereld anders is. Daardoor zijn er al zaken waarin we de verschuiving kunnen waarnemen. ESG, de focus op maatschappelijk verantwoord beleggen, en dat soort ontwikkelingen in het economische landschap. Die zullen zich alleen maar sterker laten gelden. Er zijn dus een aantal zaken die we weten, maar andere juist weer helemaal niet. Een andere verschuiving die we in de gaten hielden, niet alleen aan Covid gerelateerd, maar voor Covid, was de globalisering die een piek bereikt leek te hebben in het tijdperk-Trump. Nu de Covid-crisis blijft voortduren zien we dat er een begin ontstaat van regionalisering. Dus geen complete instorting, maar misschien een apart Aziatisch, Europees en Amerikaans blok. Volgens mij gaat dat wel doorzetten en dat zal de manier veranderen waarop economieën zich gedragen en hoe de handel wereldwijd werkt.

Het monetaire beleid is grotendeels uitgeput, maar nog niet helemaal. Het bevindt zich nu op het punt waarop de wet van de afnemende meeropbrengsten het overneemt. Je kunt de rente blijven sturen, je kunt altijd meer monetaire versoepeling doorvoeren, maar dat verergert waarschijnlijk net zoveel als het oplost. Naar mijn mening is het nog niet volledig klaar, maar als er bij een volgend dal geen fiscale maatregelen volgen, hebben we een probleem. Een paar fiscale maatregelen nu, doen evenveel als veel monetaire, en het evenwicht moet dus veranderen als we meer duurzame groei krijgen.

De Fed ging onlangs over op een gemiddelde inflatie-doelstelling, wat inhoudt dat als de inflatie hun doel van 2% overschrijdt, ze niet meteen reageren omdat ze dat cijfer over een langere tijd willen zien. En het is niet alleen cosmetisch. In de eerste helft van 2021 hadden we te maken met een scherpe inflatiedaling, deflatie, door de pandemie. Dat herstelt zich nu en kan het doel van 2% gemakkelijk overstijgen. Door het risico op een 'taper tantrum' weg te nemen of de verwachting dat de Fed zou ingrijpen, hebben ze de volatiliteit in de markt kunnen drukken, wat goed is voor risicovolle activa. De uiteindelijke test is echter of het doel van gemiddeld 2% echt wat betekent en of de centrale banken dat ooit zullen halen. In Europa is het antwoord nee. In Japan is het antwoord nee. In de VS is het cyclisch, misschien, ja.

Er bestaat een standpunt in de markt dat bedrijven te veel gebruik hebben gemaakt van te veel goedkope leningen. Ze begonnen al met te veel en leenden nog meer waardoor we de schuldenlast in 2020 tot recordhoogte zagen stijgen. Ik zou dat verbrassen noemen als ze dat geleend hadden om uit te geven. Maar als je kijkt naar de netto schuld, de cash plus de schulden die op de balans staan, dan zie je dat bedrijven dat geld leenden en uit voorzorg niet uitgaven. Ik denk dan ook dat ze nu voorzichtig zullen zijn. Ze zullen aflossen en hun schuldenlast in de loop van de tijd verlagen. En als ze dat in een groeiende economie kunnen doen, is dat geen verbrassen, zelfs als het schuldenniveau in absolute zin stijgt. Lenen is nu echt betaalbaar. De rentestand is nog nooit zo laag geweest. Als er op korte termijn weer winst wordt gemaakt, zullen de rentedekkingsverhoudingen de bedrijven naar mijn mening niet bedreigen en tot een piek in het aantal wanbetalingen leiden.

Wat betekent dit voor vastrentende beleggingen? We hebben een enorme stijging van de koersen van risicovolle activa, inclusief krediet en opkomende markten meegemaakt. Maar als je terugkijkt en vraagt: waar staan we nu? Dan zien we vooral dat de volatiliteit verdwenen is. En centrale banken kunnen niet echt veel stimuli of groei in een economie stoppen maar wel in markten waardoor de volatiliteit afneemt. En dat is hetzelfde als risico. En ze kunnen dat blijven doen. Dat zorgt ervoor dat de rentes niet hevig schommelen. Dat zal zo blijven en ze zijn zeer laag. Als je dat koppelt aan wat dit betekent voor markten voor bedrijfsobligaties of opkomende markten, dan zie je eenzelfde afname van volatiliteit en dat betekent krappere spreads. Dat is volgens mij wat er momenteel gaande is.

*Bron: JPMorgan, Global Economic Research, wereldwijde fiscale steun, schattingen voor 2020 +3,6% en 2021 -1,7%, per september 2020.

Begrippenlijst

V-vormig herstel: Een economische recessie gevolgd door herstel die in een grafiek samen een 'V' vormen doordat een scherpe daling van de economische cijfers gevolgd wordt door een scherpe stijging terug naar de vorige piek.

Fiscaal beleid/fiscale stimuleringsmaatregelen: Overheidsbeleid met betrekking tot het vaststellen van belastingtarieven en uitgavenniveaus. Dit staat los van monetair beleid dat normaliter door een centrale bank wordt vastgesteld. Met bezuinigingen worden belastingverhogingen en/of het beperken van de uitgaven bedoeld in een poging de staatsschuld te verlagen. Fiscale stimulering (of 'stimuleringsmaatregelen'): een verhoging van de overheidsbestedingen en/of verlaging van belastingen.

Monetair beleid/monetaire stimuleringsmaatregelen: Het beleid van een centrale bank dat erop gericht is de inflatie en de groei van een economie te beïnvloeden. Dat houdt onder meer in dat de rentevoeten en de geldtoevoer onder controle worden gehouden. Monetaire stimulering verwijst naar het verhogen van de geldtoevoer en het verlagen van de leenkosten door een centrale bank. Monetaire verkrapping verwijst naar de activiteit van de centrale bank die erop gericht is inflatie in te perken en de economische groei te vertragen door de rente te verhogen en de geldtoevoer te verminderen.

Moderne Monetaire Theorie (MMT) is een onorthodoxe macro-economische theorie die stelt dat regeringen die hun eigen valuta beheren door geldschepping vrijelijk kunnen uitgeven om de volledige capaciteit van de economie te benutten.

Milieu, maatschappij en governance (Environmental, social and governance - ESG) zijn de drie belangrijkste criteria om een bedrijf te beoordelen op zijn ethische impact en duurzame praktijken. Voor ESG- of duurzaam beleggen worden factoren in overweging genomen die verder gaan dan traditionele financiële analyse. Dit kan beschikbare beleggingen beperken en ervoor zorgen dat de prestaties en blootstellingen anders zijn dan die aan de bredere markt en zich mogelijk meer concentreren in bepaalde sectoren.

Bij rentecurvebeheersing richt een centrale bank zich op de rente op de lange termijn en koopt of verkoopt de bank zoveel obligaties als nodig om dat rentedoel te behalen.

Kwantitatieve versoepeling: Een monetaire overheidsmaatregel die soms gebruikt wordt om de geldhoeveelheid te verhogen door staatsobligaties of andere effecten op te kopen.

Inflatie: De mate waarin de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. Het tegenovergestelde van deflatie.

Deflatie: Een daling van de prijs van goederen en diensten in de economie. Meestal is dit een indicatie dat de economie verzwakt. Het tegenovergestelde van inflatie.

Taper tantrum: De marktreactie na de opmerkingen van de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, die suggereerde dat de VS het inkoopprogramma van obligaties (kwantitatieve versoepeling) wilde afbouwen ('tapering').

Volatiliteit: Maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een portefeuille, effect of index. Als de koers sterk op en neer beweegt, is er sprake van een hoge volatiliteit. Als de koers licht en langzaam op en neer beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Volatiliteit is een maatstaf voor het risico dat wordt gelopen. Netto schuld

Rentedekkingverhouding: een meetwaarde om te bepalen hoe goed een bedrijf in staat is de rente op uitstaande schulden te betalen.

Spread/credit spread: Een meetwaarde voor het extra rendement dat een emittent biedt ten opzichte van vergelijkbaar 'risicovrije' effecten zoals Amerikaans schatkistpapier. Over het algemeen betekenen verruimende spreads een afnemende kredietwaardigheid van de kredietnemende bedrijven, en zijn verkrappende spreads een teken van verbeterende kredietwaardigheid.

Vastrentende effecten zijn onderhevig aan renteschommelingen, inflatie, en krediet- en wanbetalingsrisico.  De obligatiemarkt is volatiel. Als de rentes stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal en vice versa.  Terugbetaling van de hoofdsom is niet gegarandeerd, en de koersen kunnen dalen als een emittent zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt of wanneer zijn kredietwaardigheid afneemt.

Less summary

Inzichten van onze wereldwijde teams

WERELDWIJDE OBLIGATIES

Hoofd Wereldwijde obligaties Nick Maroutsos uit zijn zorgen over het feit dat het op de financiële markten gerichte monetaire beleid maar weinig zal doen om de groei aan te wakkeren die nodig voor het herstel van de economie na de recente zwakte.

STRATEGISCHE VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Jenna Barnard, co-hoofd Strategische vastrentende beleggingen, bespreekt hoe de onderdrukking van rentevolatiliteit door de grote centrale banken het fenomeen 'Japanificatie' naar de VS heeft gebracht.

BEDRIJFSOBLIGATIES

Seth Meyer, portefeuillebeheerder bedrijfsobligaties, en Esther Watt, klantportefeuillebeheerder, onderzoeken de prognose voor wanbetalingen op hoogrentende obligaties en de bijbehorende risico's en kansen.

Onze fixed income-expertise

Onze fixed income-expertise

Janus Henderson Fixed Income biedt oplossingen voor actief vermogensbeheer om cliënten te helpen hun beleggingsdoelstellingen te realiseren. In de afgelopen veertig jaar hebben onze wereldwijde beleggingsteams een breed aanbod van producten ontwikkeld die aansluiten op de verschillende en veranderende behoeften van onze cliënten. Van core- en multisector-strategieën tot meer gefocuste mandaten, zijn onze innovatieve en gedifferentieerde technieken speciaal ontwikkeld om onze cliënten te ondersteunen in iedere unieke economische cyclus. De expertise van onze teams ondersteunt zowel individuele strategieën als op maat afgestemde gecombineerde oplossingen.

Terwijl gedeelde kennis tussen teams en regio's samenwerking en het bespreken van beleggingsideeën bevordert, behoudt elk team binnen een strak omlijnd kader een bepaalde mate van flexibiliteit. Onze processen voor portefeuilleopbouw gaan gepaard met strikt risicobeheer met als einddoel duurzame voor risico gecorrigeerde rendementen. Transparantie is de sleutel tot een echt partnerschap met onze cliënten. Onze solide, herhaalbare beleggingsprocessen en directe inzichten van onze beleggingsprofessionals vormen voor ons de basis voor het vertrouwen dat zij in ons stellen.

431064r2_FixedIncome_OrgChart_1020-01

September 2020

Taper tantrum: De marktreactie na de opmerkingen van de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, die suggereerde dat de VS het inkoopprogramma van obligaties (kwantitatieve versoepeling) wilde afbouwen ('tapering').

Spread/credit spread: Een meetwaarde voor het extra rendement dat een emittent biedt ten opzichte van vergelijkbaar 'risicovrije' effecten zoals Amerikaans schatkistpapier. Over het algemeen betekenen verruimende spreads een afnemende kredietwaardigheid van de kredietnemende bedrijven, en zijn verkrappende spreads een teken van verbeterende kredietwaardigheid.

Hoogrentende obligatie: Een obligatie met een lagere kredietbeoordeling dan een investment grade obligatie. Wordt soms ook een sub-investment grade obligatie genoemd. Deze obligaties brengen een hoger risico op wanbetaling door de emittent met zich mee, dus ze worden meestal uitgegeven met een hogere coupon om het extra risico te compenseren.

Subscribe

Meldt u aan voor relevante inzichten rechtstreeks in uw inbox