Voor financiële professionals in Nederland

Global Adaptive Capital Appreciation Fund

Asset-allocatiefonds, beheerd op basis van visies op extreme marktbewegingen

ISIN
IE00BZ771H20

NAV
USD 11.59
As of 26/01/2021

1-Day Change
USD -0.01 (-0.09%)
As of 26/01/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1% hoger ligt dan de 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in een wereldwijde, diverse portefeuille van bedrijfsaandelen en aan aandelen gerelateerde beleggingen, alle soorten obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten. Het Fonds kan zijn blootstelling aan deze activa ofwel direct verwerven, via andere fondsen (instellingen voor collectieve belegging, inclusief beursverhandelde indexfondsen) en beleggingstrusts/-vennootschappen, of door gebruik te maken van derivaten (complexe financiële instrumenten). De beleggingsbeheerder beschikt over de flexibiliteit om met beleggingen te schuiven tussen de verschillende activaklassen en kan tot 100% van zijn vermogen in een van deze klassen beleggen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds heeft geen specifieke geografische of sectorale focus en kan in ontwikkelingslanden beleggen.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, die in ruime mate representatief is voor de activa waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • De strategie streeft naar een totaalrendement door wereldwijd te beleggen in aandelen en vastrentende waarden
 • Door gebruik te maken van onze eigen technologie voor de analyse van optieprijzen, past het fonds de assetallocatie aan op basis van de kans op extreme (zowel opwaartse als neerwaartse) marktbewegingen.
 • De strategie streeft naar benutting van het groeipotentieel van kapitaalmarkten met een beperkt risico op aanzienlijk verlies
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Ashwin Alankar, PhD

Hoofd wereldwijde activaspreiding | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2001. Joined Firm in 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
A2 USD (Net) 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 USD (Net) 5.85% 14.57% - - -
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg 14.05% 18.55% - - -
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 USD (Gross) 7.59% 16.45% - - -
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg + 1.00% 15.19% 19.74% - - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
A2 USD (Net) 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 USD (Net) 2.98% 5.85% 5.85% - - - 4.89%
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg 3.32% 14.05% 14.05% - - - 9.33%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 USD (Net) 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg
2016 2017 2018 2019 2020
A2 USD (Net) - - - 14.57 5.85
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg - - - 18.55 14.05
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 USD (Gross) - - - 16.45 7.59
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg + 1.00% - - - 19.74 15.19
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.70%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
1.75%

Documenten

 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP