Voor financiële professionals in Nederland

Global Equity Market Neutral Fund

Als specialisten op het gebied van defensieve waarde, streven we naar het realiseren van een outperformance over een volledige marktcyclus door verliezen in neerwaartse markten te beperken en deel te nemen aan opwaartse markten

ISIN
LU2183130355

NAV
USD 10.23
As of 14/01/2021

1-Day Change
USD 0.00 (0.05%)
As of 14/01/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de basisrente in de VS, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren.
Doorgaans zal het Fonds elke longpositie in een bedrijf koppelen aan een shortpositie van gelijke grootte in een ander bedrijf (wat een 'paar' wordt genoemd), om te profiteren van het prijsverschil tussen de long- en shortblootstellingen van het paar en tegelijk het effect van bredere marktbewegingen te beperken.
Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Amerikaanse basisrente, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet van de centrale bank die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Hanteert een marktneutrale benadering met als doel rendement te genereren ongeacht de richting van de aandelenmarkt.
 • Benut de beste ideeën van diverse interne aandelenteams van Janus Henderson
 • Het fonds streeft ernaar de algemene risico-rendementskenmerken van een gebalanceerde portefeuille te verbeteren, terwijl wordt gestreefd naar spreiding van de brede aandelenmarkten en minder algehele volatiliteit
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Steve Johnstone, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 1991. Joined Firm in 2011.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 31/03/2020)
0.00%
Performance Fee 20% (relative to the hurdle rate and high water mark)

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% van fonds
Porsche Automobil 1.89
Brenntag 1.79
Rio Tinto 1.67
Ping An Insurance Group Co of China 1.66
ArcelorMittal 1.52
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Dollar Fund Platinum USD 1.50
Aptiv 1.49
Cummins 1.47
RWE 1.41
Eiffage 1.35

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP