Voor financiële professionals in Nederland

Global High Yield Fund

ISIN
IE00BD861J67

NAV
EUR 9.61
As of 26/07/2021

1-Day Change
EUR 0.00 (0.00%)
As of 26/07/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is hoge inkomsten te bieden, met de mogelijkheid van enige kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,25% hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global High Yield Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 70% van zijn vermogen in een wereldwijde portefeuille van hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager), uitgegeven door overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittenten.
Het Fonds kan ook andere activa houden, waaronder andere soorten obligaties van om het even welke emittent, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg Barclays Global High Yield Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Seth Meyer, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2004.

Tom Ross, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2002. Joined Firm in 2002.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2021
H1m HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017
H1m HEUR (Net) 14.25 -2.24 4.21 - -
Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR 12.24 -3.72 5.46 - -
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017
H1m HEUR (Gross) 15.22 -1.41 5.09 - -
Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR+ 1.25% 13.64 -2.51 6.77 - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/06/2021
H1m HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H1m HEUR (Net) 0.78 2.24 14.25 5.19 - - 3.51
Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR 0.79 2.26 12.24 4.45 - - 2.84
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H1m HEUR (Gross) - - - 4.39
Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR+ 1.25% - - - 4.13
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
H1m HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
H1m HEUR (Net) - - -6.79 11.73 5.69
Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR - - -5.53 9.92 3.93
 
2016 2017 2018 2019 2020
H1m HEUR (Gross) - - -6.00 12.68 6.59
Bloomberg Barclays Global High Yield TR Hgd EUR+ 1.25% - - -4.34 11.29 5.23
FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.60%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2020)
0.85%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 30/06/2021)
% VAN FONDS
United States Treasury Bill, 0.00%, 07/01/21 7.65
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.12%, 04/30/31 1.15
TransDigm Inc, 4.88%, 05/01/29 0.93
Electricite de France SA, 2.62%, 06/01/71 0.87
CPI Property Group SA, 3.75%, 01/27/71 0.86
Cablevision Lightpath LLC, 5.62%, 09/15/28 0.83
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc, 6.50%, 04/15/29 0.83
Herens Midco Sarl, 5.25%, 05/15/29 0.81
Ford Motor Credit Co LLC, 3.25%, 09/15/25 0.81
Melco Resorts Finance Ltd, 5.75%, 07/21/28 0.79
Total 15.53

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP