Horizon Global Equity Income Fund

Een wereldwijde benadering van aandeleninkomsten met als doel een groeiende inkomstenstroom te bieden en kapitaalgroei

ISIN
LU1059380805

NAV
USD 108.59
As of 29/09/2020

1-Day Change
USD 0.11 (0.10%)
As of 29/09/2020

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten te bieden die hoger liggen dan de inkomsten gegenereerd door de MSCI World Index, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in obligaties van om het even welke kwaliteit en emittent, en in contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het inkomstendoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Een op dividend gericht en op waardering gebaseerd proces dat zich richt op bedrijven met een goede en groeiende cashflow
 • Een actief beheerd fonds dat goed gespreid is per sector en geografische region
 • Een zeer ervaren toegewijd team met meer dan 10 jaar ervaring in het beheren van wereldwijde aandelenfondsen
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Andrew Jones

Director, Global Equity Income | Portfolio Manager

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2004.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2020
A2 Acc USD MSCI World Index
 
Kwartaaleinde
Per 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
-7.28% 0.08% 4.50% 13.54% -5.11%
MSCI World Index 2.84% 6.33% 11.09% 18.20% -2.66%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/08/2020
A2 Acc USD (Net) MSCI World Index
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 Acc USD (Net) 2.67% -6.03% 3.01% 0.80% 3.30% - 1.83%
MSCI World Index 6.68% 5.34% 16.79% 9.81% 10.43% - 8.34%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2019)
2.18%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/08/2020)
% van fonds
Microsoft 4.79
Nestl 2.95
Novartis 2.50
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.49
Cisco Systems 2.33
AIA Group 2.24
Sanofi 2.17
Zurich Insurance Group 2.13
Coca-Cola 2.06
RELX 2.02

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP