Voor financiële professionals in Nederland

US Contrarian Fund

Via een diepgaande fundamentele analyse beleggen wij in bedrijfsmodellen die naar onze mening verkeerd geprijsd zijn, niet beperkt door de sector en flexibel wat marktkapitalisatie betreft

ISIN
IE0009514872

NAV
USD 39.62
As of 30/03/2023

1-daagse verandering
USD 0.36 (0.92%)
Per 30/03/2023

Morningstar-rating
Per 28/02/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de S&P 500 Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten van om het even welke grootte en uit om het even welke sector.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P 500 Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om zijn overtuigingen te volgen, wat kan leiden tot sterke voorkeuren in de portefeuille. Het Fonds kan bedrijven houden die niet in de index zijn opgenomen.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Belegt met overtuiging in bedrijven waarvan de markt de bedrijfsmodellen, activa of het groeipotentieel verkeerd begrijpt
 • Gebruikt de beste ideeën van ons onderzoeksteam om aandelen met korting te identificeren, ongeacht stijl, sector en marktkapitalisatie
 • Komt met gedifferentieerde visies door onafhankelijk denken toe te passen
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Nick Schommer, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2007. Bij ons sinds 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 28/02/2023
I2 USD (Net) S&P 500 TR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
I2 USD (Net) -0.74 9.10 -12.28 12.23 11.38 10.62 3.20
S&P 500 TR -2.44 3.69 -7.69 12.16 9.82 12.25 6.39
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 12.71 11.95 4.44
S&P 500 TR + 2.00% - 12.02 14.50 8.51
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2022
I2 USD (Net) S&P 500 TR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 USD (Net) -22.51 -22.51 20.20 28.44 42.78 -5.18 4.40 9.09 -7.87 20.59 27.17
S&P 500 TR -18.11 -18.11 28.71 18.40 31.49 -4.38 21.83 11.96 1.38 13.69 32.39
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 USD (Net) Index
2022 -22.51 -18.11
2021 20.20 28.71
2020 28.44 18.40
2019 42.78 31.49
2018 -5.18 -4.38
2017 4.40 21.83
2016 9.09 11.96
2015 -7.87 1.38
2014 20.59 13.69
2013 27.17 32.39
2012 -0.14 16.00
2011 -11.92 2.11
2010 30.34 15.06
2009 69.55 26.46
2008 -51.01 -37.00
2007 24.94 5.49
2006 4.75 15.79
2005 13.02 4.91
2004 7.59 10.88
2003 30.40 28.68
2002 -28.01 -22.10
2001 -33.11 -11.89
2000 -23.33 -9.10
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 2.00%
Jaarlijkse kosten 0.95%
Lopende kosten
(Per of 31/12/2021)
1.20%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 28/02/2023)
% van fonds
Caesars Entertainment Inc 5.99
Crown Holdings Inc 5.64
Howmet Aerospace Inc 5.48
Occidental Petroleum Corp 3.96
Workday Inc 3.68
Horizon Therapeutics Plc 3.32
AbbVie Inc 3.27
Freeport-McMoRan Inc 3.24
Marvell Technology Inc 3.22
Advanced Micro Devices Inc 3.21
Totaal 41.01
Sectorallocatie % van fonds % van fonds (As of 28/02/2023)
Regional Allocation % van fonds % van fonds (As of February 28, 2023)

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.