ESG op bedrijfsniveau / ESG Samenwerking

ESG Samenwerking

Als onderdeel van onze inzet voor verantwoord beleggen, is Janus Henderson als lid, donateur of adviseur betrokken bij uiteenlopende ESG-gerelateerde initiatieven.

Access to Medicine Index

De Access to Medicine Index analyseert hoe twintig van de grootste farmaceutische onderzoeksbedrijven ter wereld de toegang tot geneesmiddelen, vaccins en diagnostiek bevorderen voor landen met lage of middeninkomens. Janus Henderson steunt het Access to Medicine Index-initiatief.

Asian Corporate Governance Association (ACGA)

De Asian Corporate Governance Association (ACGA) is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich samen met beleggers, bedrijven en toezichthouders richt op de implementatie van effectieve corporate governance-praktijken in Azië. De ACGA werd in 1999 opgericht vanuit de overtuiging dat corporate governance van fundamenteel belang is voor de langetermijnontwikkeling van Aziatische economieën en kapitaalmarkten.

Janus Henderson is lid van de ACGA.

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW)

De belangstelling van beleggers in de bedrijfsrisico's en kansen die samenhangen met het welzijn van landbouwhuisdieren neemt toe. Een gebrek aan deugdelijke bedrijfsrapportages en het ontbreken van middelen in het algemeen maakt het voor beleggers zeer moeilijk om solide vergelijkingen te maken tussen bedrijven of om bij hun beleggingsbeslissingen rekening te kunnen houden met de performance die verband houdt met dierenwelzijn. De Business Benchmark on Farm Animal Welfare is ontwikkeld om deze problemen aan te pakken.

Janus Henderson is ondertekenaar van de BBFAW Global Investor Statement on Farm Animal Welfare.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Het Carbon Disclosure Project (CDP) moedigt bedrijven aan hun impact op het milieu en natuurlijke hulpbronnen openbaar te maken en actie te ondernemen om deze te verminderen. Het beschikt nu over de grootste verzameling ter wereld van informatie over de primaire risico's van klimaatverandering op water- en bosbeheer. Janus Henderson heeft als beleggingsmaatschappij het CDP ondertekend.

Climate Action 100+ (CA100+)

Climate Action 100+ is een vijfjarig initiatief van beleggers om bedrijven met de grootste uitstoot van broeikasgas en andere bedrijven in de wereldeconomie die aanzienlijke mogelijkheden hebben om de overgang naar schone energie te bewerkstelligen, systematisch te betrekken bij het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Beleggers doen een beroep op bedrijven om hun governance op het gebied van klimaatverandering te verbeteren, hun uitstoot te laten afnemen en beter onderbouwde klimaatgerelateerde financiële informatie te verstrekken.

Janus Henderson is ondertekenaar van Climate Action 100+.

European Sustainable Investment Forum (EUROSIF)

EUROSIF is een pan-Europees netwerk en een denktank die de opdracht kreeg duurzaamheid voor Europese financiële markten te ontwikkelen.

Janus Henderson is lid van EUROSIF.

Global Impact Investing Network (GIIN)

Het Global Impact Investing Network is de grootste organisatie ter wereld die zich inzet voor de schaalvergroting en effectiviteitsverbetering van impactbeleggen. Het GIIN wil de barrières slechten die impactbeleggen in de weg staan zodat het voor meer beleggers mogelijk wordt te investeren in oplossingen om de grootste en hardnekkigste problemen ter wereld aan te pakken. Janus Henderson is lid van de GIIN.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

De Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) is een forum voor samenwerking tussen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers voor aan klimaatverandering gerelateerde vraagstukken. IIGCC wil het begrip bevorderen voor de invloed van klimaatverandering op institutionele beleggers en wil bedrijven en markten waarin de IIGCC-leden beleggen, aanmoedigen in te spelen op de grote risico's en kansen die klimaatverandering en de verschuiving naar een economie met een lagere koolstofuitstoot voor hun bedrijven meebrengen.

Janus Henderson is oprichtend lid.

The Investor Forum

Het Investor Forum helpt beleggers om grote problemen gezamenlijk aan de kaak te stellen bij de raden van bestuur van Britse beursgenoteerde bedrijven. Met het faciliteren van dialoog, langetermijnoplossingen en waardeverbetering wil het forum zijn doelstelling realiseren om rentmeesterschap de kern van het besluitvormingsproces rond beleggingen te laten zijn. Janus Henderson is lid van het Investor Forum.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

De FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) zal vrijwillige, consistente rapportages over klimaatgerelateerde financiële risico's ontwikkelen die bedrijven kunnen gebruiken voor het verstrekken van informatie aan beleggers, financiers, verzekeraars en andere belanghebbenden. De Task Force gaat nadenken over de fysieke, aansprakelijkheids-, en overige risico's die gepaard gaan met klimaatverandering en over wat effectieve financiële rapportages in alle sectoren moeten bevatten.

Het werk en de aanbevelingen van de Task Force zou bedrijven helpen te begrijpen welke informatie financiële markten nodig hebben om de risico's van klimaatverandering te kunnen meten en erop te kunnen reageren. Daarnaast zullen ze bedrijven aanmoedigen en rapportages te laten aansluiten op de behoeften van beleggers.

Janus Henderson steunt de TCFD.

Beginselen voor verantwoord beleggen van de VN (Principles for Responsible Investing - PRI)

De PRI werden begin 2005 opgesteld door de UNEP FI en UN Global Compact. Het is een reeks vrijwillige en ambitieuze principes dat een kader biedt voor de integratie van PSG-kwesties bij de meest voorkomende beleggingsbeslissingen en eigenaarschap. De PRI zijn inmiddels het referentiekader bij uitstek voor de beoordeling van de betrokkenheid van institutionele beleggers bij duurzaam beleggen.

De rechtsvoorganger van Janus Henderson was in april 2006 medeondertekenaar.

UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF)

UKSIF is het Britse netwerk van duurzame en verantwoordelijke financiële dienstverleners. UKSIF wil duurzaam investeren en andere vormen van financiering bevorderen die een duurzame economische ontwikkeling steunen, de kwaliteit van leven verbeteren en het milieu beschermen. Daarnaast wil de vereniging ervoor zorgen dat de waarden van individuele en institutionele beleggers weerspiegelt worden in hun beleggingen.

Janus Henderson is lid van de UKSIF.