Voor individuele beleggers in Nederland

Korte metten maken met plasticverontreiniging

Korte metten maken met plasticverontreiniging | Janus Henderson Investors
Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


1 mrt 2022

Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities, legt uit waarom verantwoord gebruik van plastic een belangrijke rol speelt in de evaluatie van de duurzaamheid van een bedrijf.

Kernpunten

 • De ernst van de impact van plasticverontreiniging blijft toenemen, terwijl we steeds dichter komen bij het punt waarop de schade onherstelbaar wordt.
 • Overheden hebben gereageerd met de eerste maatregelen om 'onnodige' plasticverontreiniging tegen te gaan en wij verwachten in de nabije toekomst nog krachtigere maatregelen.
 • Verantwoord gebruik van plastic is een belangrijk aspect om de duurzaamheid van een bedrijf te evalueren en het wordt dan ook steeds relevanter voor beleggingsbeslissingen op lange termijn.

In 2015 bleek uit een studie dat de totale hoeveelheid nieuw geproduceerd plastic 8,3 miljard ton bedroeg, waarvan naar schatting 6,3 miljard ton op de afvalberg terechtkwam. Bijna 80% van dat afval eindigt op een stortplaats of als verontreiniging in de natuurlijke omgeving. Zo'n 9% wordt gerecycleerd en 12% verbrand. Plasticverpakkingen maken zo'n 40% uit van alle vezelloze kunststoffen en dragen in belangrijke mate bij tot het probleem.1 Als je bedenkt dat nog niet eens de helft van de één miljoen plastic flessen die wereldwijd elke minuut worden verkocht, wordt gerecycleerd2 en dat het voor sommige polymeren meer dan 500 jaar duurt er ze afgebroken zijn, dan is al gauw duidelijk dat plasticafval allesbehalve een kortetermijnprobleem is.3

Beleidsreactie op plastic voor eenmalig gebruik

In januari 2018, op het moment dat de media-aandacht voor de plasticsoep in de oceaan fors toenam, voerde China nieuwe wetgeving in om de invoer van alle papier- en plasticafval te verbieden.4 Aangezien in 2016 zowat twee derde van het wereldwijde plasticafval in China terechtkwam, heeft die wetgeving verstrekkende gevolgen voor overheden, ondernemingen en consumenten.5 Dat heeft het debat over plasticafval aangezwengeld en andere landen ertoe verplicht het probleem aan te pakken. Verschillende Europese landen beperkten wettelijk voor het eerst het gebruik van plastic, zoals bijvoorbeeld het verbod op microplastics en plastic wattenstaafjes dat in januari 2018 in het VK en Schotland werd aangekondigd6,7, en het Franse verbod op plastic bestek vanaf 2020.8 9

Tot dusver focust de regelgeving vooral op plastic en producten voor eenmalig gebruik die als onnodig worden beschouwd, zoals microkorrels, wattenstaafjes, wegwerpbestek, rietjes en roerstaafjes.  Andere grote bronnen verontreiniging ontspringen de dans echter.

Meer dan alleen verpakking

Volgens National Geographic eindigt minder dan de helft van het plastic als verpakking, terwijl de rest wordt gebruikt in andere toepassingen, zoals de bouw, transport, elektronica, consumentenproducten, textiel en meubelen.10 Er wordt zelfs aangenomen dat er meer ander plasticafval als microplastic in de oceanen terechtkomt dan verpakkingsplastic, doordat afvoerkanalen en riolen als 'vervuilingsvector' werken. In 2015 werd naar schatting 42 miljoen Korte metten maken met plasticverontreiniging | Janus Henderson Investors

ton aan plasticvervuiling veroorzaakt door het gebruik van textielvezels, waardoor kleding een groot aandeel heeft in het afval dat in onze oceanen drijft.11 Net zoals microvezels in de oceaan terechtkomen door kleding te wassen, worden via afvoerkanalen en rivieren ook stof en brokstukken, voornamelijk van autobanden, uit stedelijke omgevingen aangevoerd. Naar schatting 63% van het microplastic in de oceanen is afkomstig van synthetisch textiel en autobanden.12

Er zijn argumenten om op plastic en verpakkingen voor eenmalig gebruik te focussen, maar we moeten ook het ruimere probleem van de plasticverontreiniging aanpakken. Naar verwachting zal de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA) in 2022 gesprekken opstarten over een innovatief verdrag om de plasticvervuiling wereldwijd onder controle te krijgen. De onderhandelaars zullen voorstellen bespreken voor juridisch afdwingbare regels rond het gebruik en de afvoer van plastic in de brede zin.13

Verantwoord gebruik heeft ons inziens waarschijnlijk een veel grotere positieve impact dan een volledig verbod op alle vormen van plastic. De uitdaging bestaat erin een evenwicht te vinden tussen de voordelen van het materiaal en de kosten van een volledig verbod. Verantwoord gebruik stimuleren, vereist vaak een doorlichting van de volledige toeleveringsketen, rekening houdend met factoren zoals efficiënt grondstoffengebruik, de levensduur van een product en initiatieven voor een circulaire economie.

Indicatoren van verantwoord gebruik

Toonaangevende bedrijven benutten opportuniteiten ten volle door over sectoren heen samen te werken, zowel in de openbare als in de privésector. Belangrijke indicatoren bij toonaangevende bedrijven kunnen we in drie grote gebieden opsplitsen:

 1. Transparantie en aansprakelijkheid

De mate waarin bedrijven vrijwillig cijfers vrijgeven, kan een mogelijke indicator zijn voor hun veerkracht in het licht van een aankoopbeleid dat in de richting van minder plastic gaat. Proactief cijfers publiceren en vrijwillig streefcijfers vooropstellen, kunnen ook het risico verlagen dat ze op een bepaald moment een verbod opgelegd krijgen. In bedrijven die de beste praktijken hanteren, zijn die doelstellingen heel duidelijk en verankerd in de bedrijfswaarden. Een geïntegreerde rapportage met een duidelijke relevantie voor de impact, het product of de activiteiten van het bedrijf weegt zwaarder door dan de eenmalige publicatie van statistieken.

 1. Gebruik van materialen: gerecycleerd materiaal en de circulaire economie

Meer gerecycleerd materiaal gebruiken, kan een grotere katalysator zijn voor verandering dan de productie van recycleerbare producten stimuleren, omdat dat een potentiële impact heeft op de hele toeleveringsketen doordat de vraag naar gerecycleerd materiaal zo zal toenemen. Hoewel dat momenteel nog niet overal mogelijk is, is de kans groot dat bedrijven die onderzoek voeren naar het gebruik van materialen daar als eerste van zullen profiteren. De types gebruikt plastic zullen worden beperkt naarmate de recyclage-infrastructuur wordt ontwikkeld, wat kansen schept voor de leiders op dat gebied. Maar zolang het aanbod van gerecycleerde polymeren niet toeneemt en stabiliseert, blijft het mogelijk dat al te ambitieuze bedrijven hun streefcijfers voor het gebruik van gerecycleerd materiaal niet halen, omdat er gewoon niet voldoende gerecycleerd materiaal voorhanden is.

Plastic Pollution

Bedrijfsbeleid dat het concept circulaire economie integreert in de werking van de onderneming of de volledige uitsluiting van het materiaal stimuleert, is een bewijs dat het bedrijf op lange termijn denkt. De vroegtijdige integratie van modellen uit de circulaire economie, zoals terugname-initiatieven, omgekeerde logistiek en modulair ontwerp, zal mogelijk een significant voordeel opleveren dankzij de grotere efficiëntie, de erkenning in de sector en het pioniersvoordeel.
 1. Samenwerking

Doordat de vraag naar recyclinginfrastructuur, nieuwe logistieke oplossingen voor de circulaire economie of statiegeldsystemen en nieuwe materialen ter vervanging van wegwerpplastic in de toekomst zal stijgen, ontstaan er ook nieuwe opportuniteiten. Aangezien vele van die ontwikkelingen verscheidene sectoren omspannen, zullen bedrijven die collaboratieve initiatieven opzetten of daaraan deelnemen, vermoedelijk sterk presteren, vooral die die verticaal over de waardeketens heen werken en investeren in recyclagetechnologie en -infrastructuur.

Bedrijven die samenwerken met beleidsmakers om het consumentengedrag te beïnvloeden, zullen waarschijnlijk een positief imago en mogelijk ook overheidssteun kunnen krijgen, en programma’s om de recyclagegraad te verhogen, hebben als bijkomend voordeel dat er ook meer gerecycleerd materiaal ter beschikking is.

Een evenwichtsoefening

De voornaamste oorzaken van ecologische risico's en -opportuniteiten opsporen, is een complex en continu proces. De volledige duurzaamheidsimpact van plastic is het resultaat van vele onderling met elkaar verbonden, maar vaak onduidelijke factoren. Consumentengroeperingen en wetgevers nemen bijvoorbeeld vaak voedingsverpakkingen onder schot, ook al is bewezen dat die verpakking helpt om voeding veilig bij de consument te brengen en langer vers te houden en op die manier voedingsverspilling te beperken. Ook de levering van geneesmiddelen, drinkwater en gesteriliseerde producten is afhankelijk van plastic, net als een groot aantal verbeteringen op efficiënter grondstofgebruik in de transport- en de logistieke sector.

De relevantie van plastic varieert fors naargelang het bedrijf en de sector. Dat betekent dat er niet één oplossing of identificator voor positieve impact, beleggingsrisico’s of beleggingsopportuniteiten bestaat. Wij gaan op zoek naar ondernemingen met een bewuste, transparante en consistente aanpak, zowel voor hun producten/diensten als in hun activiteiten, omdat dat volgens ons de beste garantie biedt voor de lange termijn.

 

Referenties

1R. Geyer, J. R. Jambeck and K. L. Law, “Production, use, and fate of all plastics ever made” Science Advances, vol. 3, nr. 7, 1 7 2017.

2 Plastic Soup Foundation, “The Worlds Population Consumes 1 Million Plastic Bottles Every Minute”, geraadpleegd op 24 februari 2022

3 World Wide Fund for Nature (WWF) Australia, “The lifecycle of plastics”, 2 juli 2021, geraadpleegd op 24 februari 2022

4 UN Environment, “China’s trash ban lifts lid on global recycling woes but also offers opportunity”, 6 juli 2018, geraadpleegd op 24 februari 2022

5 Bloomberg, “China Upended the Politics of Plastic and the World Is Still Reeling”, 21 januari 2020, geraadpleegd op 24 februari 2022

6 Kevin Keane, BBC News, “Scotland ban announced for plastic cotton buds”, 11 januari 2018, geraadpleegd op 24 februari 2022

7 Persbericht Britse overheid, “World leading microbeads ban comes into force”, 19 juni 2018, geraadpleegd op 24 februari 2022

8 Climate Action, “France ban plastic plates and cutlery”, 20 september 2016, geraadpleegd op 24 februari 2022

9 Milieuprogramma van de Verenigde Naties, “World leaders set sights on plastic pollution”, 16 februari 2022, geraadpleegd op 24 februari 2022

10 National Geographic, “Fast facts about plastic pollution”, 20 december 2018, geraadpleegd op 24 februari 2022

11 Europees Milieuagentschap, “Plastic in textiles: towards a circular economy for synthetic textiles in Europe”, 17 september 2021, geraadpleegd op 24 februari 2022

12 J. Boucher en D. Friot, ICUN, “Primary microplastics in the oceans: A global evaluation of sources”, 2017.

13 Milieuprogramma van de Verenigde Naties, februari 2022

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.