Voor individuele beleggers in Nederland

Klimaatcrisis: de beleggingssector kan een verschil maken

17 aug 2021

Duurzaamheidsanalist Amarachi Seery laat een positief licht schijnen over het recente IPCC-rapport waarin de harde werkelijkheid over de huidige staat van het klimaat wordt toegelicht.

Kernpunten

 • Toezichthouders moeten een rol spelen bij de bestrijding van de klimaatverandering. Europa heeft al wetten aangenomen om de transparantie te verbeteren en 'greenwashing' in de beleggingswereld een halt toe te roepen. Dat heeft de vraag aangewakkerd naar producten die in het beleggingsproces duurzaamheid centraal stellen.
 • Klimaatneutraal worden is van vitaal belang en vereist de inzet van alle bedrijven uit alle sectoren. Als een bedrijf op een geloofwaardige manier kan aantonen dat het langdurig en structureel koolstofneutraal is, kan het de certificering 'klimaatneutraal' krijgen.
 • Alle hoop is gevestigd op de komende COP26-conferentie, waar wereldleiders belangrijke beleidsveranderingen zullen bespreken om de klimaatverandering aan te pakken. Voor ons is dit een kans om bij te dragen aan een groter belang.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publiceerde onlangs het eerste deel van zijn zesde klimaatrapport, met daarin zeer sombere resultaten. Ik zou iedereen willen aanmoedigen op zijn minst de grote lijnen te lezen, waaruit duidelijk blijkt dat de menselijke soort bedreigd wordt door een klimaatcrisis.

De hooggekwalificeerde wetenschappers uit Werkgroep I winden er geen doekjes om, en confronteren de wereld met een waarheid die velen van ons proberen te negeren: de klimaatverandering is er al en zal alleen maar erger worden als we nu niks doen. Dit blijkt wel uit de overstromingen die we in de afgelopen twee maanden meemaakten in Londen, Hubei in China, Duitsland en op nog veel meer andere plekken. Bosbranden richtten enorme schade aan in delen van de VS, Algerije, Griekenland, Rusland en diverse andere landen. Er worden inmiddels collega's, vrienden en familieleden geraakt door de klimaatverandering. Op het moment van schrijven, hebben veel van de werknemers van Janus Henderson in Denver in de Verenigde Staten voor het tweede jaar op rij te kampen met luchtvervuiling door bosbranden. Sommigen van hen kunnen nauwelijks nog naar buiten en hebben last van een pijnlijke keel en ademhalingsproblemen.

Dit raakt me zeer omdat ik in mijn hele carrière in functies op het gebied van duurzaamheid heb gewerkt en het IPCC-rapport duidelijk maakt dat dit ons nieuwe normaal kan zijn en dat er vrijwel geen tijd meer is om het tij te keren. Maar om met duurzaamheid te werken moet je optimistisch zijn, omwille van degenen die je vertellen dat wat je doet een druppel op een gloeiende plaat is. Toen ik me in 2004 in duurzaamheid ging verdiepen, werd ik uitgelachten als 'bomenknuffelaar' en 'geitenwollen sok' en zei iedereen dat er in de toekomst geen werk meer voor me zou zijn. Wie had kunnen vermoeden dat de zaken zo zouden veranderen?

Het volledige rapport lezen (dat bijna 4000 bladzijden telt) is niet gemakkelijk. Hoewel het vooral bedoeld is voor beleidsmakers, kunnen ook beleggers er hun voordeel mee doen.

 1. Toezichthouders moeten een rol spelen bij de bestrijding van de klimaatverandering: Het IPCC richt zijn pijlen duidelijk op beleidsmakers vanwege de noodzakelijke grootschaligheid van de veranderingen. Voor wat betreft de wereld van beleggingen heeft Europa regels doorgevoerd in de vorm van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) en de taxonomie voor duurzame activiteiten. Deze regels vereisen dat vermogensbeheerders hun informatieverstrekking over de integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) standaardiseren, en daarmee hun transparantie verbeteren en greenwashing (misleidende informatie over ESG-initiatieven verstrekken) voorkomen. Het resultaat daarvan is dat de vraag naar producten met specifieke milieu- en maatschappelijke kenmerken of die duurzaam beleggen als doelstelling hebben (waarnaar binnen de EU als 'artikel 8' of 'artikel 9' wordt verwezen) fors is toegenomen.
 2. Klimaatneutraal worden is van levensbelang: In het IPCC-rapport wordt wetenschappelijk onderbouwd waarom alles voor 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat is echter niet gemakkelijk. Anders zouden we dat inmiddels wel voor elkaar hebben. Een fundamenteel onderdeel van het aanpakken van de klimaatverandering is dat bedrijven wereldwijd een netto koolstofuitstoot van nul moeten handhaven. Dit kan bereikt worden met een combinatie van maatregelen zoals het minimaliseren van verbruik, het inkopen van duurzame energie of energiecertificaten ter compensatie en, breder gezien, koolstofkredieten van onafhankelijk gecertificeerde projecten voor de terugdringing van de koolstofuitstoot. Veel organisaties willen door het CarbonNeutral Protocol gecertificeerd worden als koolstofneutraal, wat de zekerheid biedt dat de koolstofneutraliteitsclaim van een bedrijf op een betrouwbare manier is gevalideerd. Janus Henderson er trots op al sinds 2007 CarbonNeutral® te zijn*.
 3. Klimaatverandering vereist samenwerking: De crisis waarmee we momenteel geconfronteerd worden, is te groot om door één bedrijf te worden opgelost. Hiervoor is sectorbrede en zelfs sectoroverschrijdende samenwerking nodig. Als onderdeel van onze inzet voor verantwoord beleggen, is Janus Henderson als lid, donateur of adviseur betrokken bij uiteenlopende ESG-gerelateerde initiatieven. Zie het ESG-deel op onze website voor meer informatie.

We zijn nog lang niet klaar met de klimaatverandering en de situatie ziet er somber uit, maar we blijven hopen dat het probleem niet onoverkomelijk is. De wetenschappers uit de werkgroepen van het IPCC denken dat ook, ze zouden immers geen rapporten blijven schrijven of (voornamelijk op vrijwillige basis) wetenschappelijk werk blijven doen als de situatie onomkeerbaar was. De verwachtingen rond de komende klimaatconferentie van de VN (COP26) zijn hooggespannen. Van 31 oktober t/m 12 november 2021 komen wereldleiders in Glasgow bij elkaar om de grote beleidswijzigingen te bespreken om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Voor ons is dit een kans om deel uit te maken van een geweldige ontwikkeling, waaraan wij graag zullen bijdragen.

 

*Janus Henderson Investors is sinds 2017 CarbonNeutral®-gecertificeerd, en Henderson Global Investors was dat hiervoor al.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.