Mike Kerly, portefeuillebeheerder Aziatische inkomensaandelen, deelt zijn mening over de recente ontwikkelingen in Azië en bespreekt vanuit een inkomensperspectief welke gevolgen ze hebben voor beleggingen.

   Kernpunten:

 • Dalende rentetarieven pakken gunstig uit voor hoogrentende aandelen zodra het stof is neergedaald en de behoefte aan inkomen voor een verouderende wereldbevolking binnen een omgeving van lage of negatieve rentes toeneemt.
 • Volgens Mike zijn groeigeoriënteerde aandelen, die men eerder links liet liggen vanwege hun waarderingen, vooral in de consumenten- en technologiesector aantrekkelijk.
 • Hoewel de winsten in Azië onder druk zullen komen te staan, vooral op de korte termijn, kunnen dividenden veerkrachtiger blijken te zijn.

In de afgelopen weken had de wereld te lijden onder een ongekende toename van de volatiliteit waarbij de koersschommelingen deden denken aan de wereldwijde financiële crisis van 2008. Het COVID-19 coronavirus begon als een Aziatisch probleem dat de toevoerketens dreigde te verstoren. Inmiddels treft het de hele wereld en worden er overal draconische maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen waardoor de vraag naar veel goederen en diensten enorm terugloopt. De angst dat de afgenomen consumptie de wereld in een recessie laat belanden heeft centrale banken ertoe aangezet de rentes aanzienlijk te verlagen. Het lijkt er echter op dat monetaire stimuleringsmaatregelen alleen onvoldoende zullen zijn, en dat er een progressieve fiscale reactie nodig is. De grote rally in staatsobligaties weerspiegelt zowel risico-aversie als de verslechtering van de wereldwijde groeiprognoses.

Olie en de energiesector

De opschudding werd nog verergerd door de scherpe daling van de olieprijzen. De impasse in de besprekingen tussen Saoedi-Arabië en Rusland bracht eerstgenoemde ertoe te dreigen met een productieverhoging, wat een aanzienlijk lagere olieprijs tot gevolg had. Over het algemeen is dit positief nieuws voor consumenten en landen die netto-importeurs van olie zijn, maar het vestigde ook de aandacht op de schuldenlastniveaus in de energiesector, vooral in de Verenigde Staten. Door de veel lagere olieprijzen zullen een aantal energiebedrijven niet langer levensvatbaar zijn. Het is dan ook geen verrassing dat de kredietmarges op hoogrentende effecten in de Verenigde Staten gestegen zijn en de toename van de volatiliteit in deze relatief illiquide sector zorgelijk is.

Herstel?

Het blijft moeilijk om de impact van het coronavirus op de wereldwijde groei te inventariseren totdat de grootste pieken in het aantal besmettingen achter de rug zijn. Experts lijken te denken dat het virus zal verdwijnen als de temperatuur tegen het midden van het jaar stijgt, maar het is onduidelijk welke gevolgen de uitbraak tot dat moment zal hebben. We kunnen in alle redelijkheid stellen dat het V-vormige herstel dat beleggers oorspronkelijk verwachtten, zich niet zal voordoen en dat zelfs een herstel in de tweede helft en 2020 onzeker is.

De agressieve maatregelen die China nam om de epidemie een halt toe te roepen lijken ten tijde van dit schrijven te hebben gewerkt, en het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen met corona is aanzienlijk gedaald. In Zuid-Korea wordt inmiddels een vergelijkbare trend zichtbaar, en zonder al te voorbarig te willen zijn, lijkt Azië het ergste nu te hebben gehad. Daarnaast zorgen gerichte maatregelen om het herstel te stimuleren er samen met renteverlagingen voor dat de industriële productie in sommige sectoren geleidelijk aan naar de normale situatie terug kan keren. Verkeer tussen landen blijft echter maar zeer beperkt mogelijk en de toerismebranche en transportsector gaan zware tijden tegemoet.

Business or finance background : Display of Asia Pacific stock market data on monitor, Asia Pacific display stock market chart

Bron: iStock

Verwachtingen en positionering

Hoewel het moeilijk is de gevolgen voor de wereldwijde groei te kwantificeren, zijn er een aantal zaken die we wel kunnen voorzien:

De rentes zullen waarschijnlijk blijven dalen en voorlopig laag blijven

 • Dit pakt gunstig uit voor hoogrentende aandelen wanneer het stof is neergedaald en de behoefte aan inkomen voor een verouderende wereldbevolking binnen een omgeving van lage of negatieve rentes toeneemt. Het zal ook positief moeten uitpakken voor inkomen uit aandelen, vooral als de druk op hoogrentende-obligatiemarkten blijft oplopen.
 • Lagere rentes zijn ook positief voor de effectenkoersen, hoewel banken onder druk zullen komen te staan door de verkrappende rentemarges, en kleine en middelgrote ondernemingen door het wereldwijde gebrek aan liquide middelen moeite zullen hebben met het aflossen van hun leningen. Daarnaast kunnen banken onder druk worden gezet om 'een gebaar te maken' (via een richtlijn van de regering) door hun kredietvoorwaarden te versoepelen, wat niet altijd haalbaar zal zijn.
 • Op basis hiervan hebben wij onze posities in banken in Australië, Singapore en Zuid-Korea teruggebracht. We hebben onze blootstelling aan Real Estate Investment Trusts (REITs) in Singapore verhoogd en ook onze posities in telecombedrijven in Zuid-Korea en Australië uitgebreid.

China lijkt over de meeste flexibiliteit te beschikken om de problemen in de komende maanden het hoofd te kunnen bieden

 • Het Chinese overheidsbeleid is gericht op het scheppen van liquiditeit om de druk op de cashflow van bedrijven te verminderen waarbij de nadruk ligt op snel uit te voeren infrastructuurprojecten. Verdere ondersteunende maatregelen voor de vastgoedsector zijn waarschijnlijk.
 • We hebben de weging in China tot ongeveer 25% uitgebreid door extra posities te nemen in vastgoed, bouw, materialen, consumentenproducten en financiële diensten. Maar we blijven voorzichtig vanwege de mogelijkheid dat banken door de overheid gevraagd wordt te versoepelen.
 • Daarnaast blijven we vanwege het herstel in China optimistisch over materialen.

Marktvolatiliteit biedt beleggingskansen

 • Groeigeoriënteerde aandelen, die men eerder links liet liggen vanwege hun waarderingen lijken vooral in de consumenten- en technologiesector aantrekkelijk.
 • Hoewel winsten in Azië onder druk zullen komen te staan, vooral op de korte termijn, verwachten we dat dividenden veerkrachtiger zijn. Onder deze omstandigheden zullen sommige bedrijven hun dividend verlagen, maar meestal worden de dividenden van de bedrijven die wij in portefeuille hebben beschermd door relatief lage uitbetalingsratio's, solide kasstromen en veerkrachtige balansen.

Vooral vanuit waarderingsstandpunt blijven we voorzichtig optimistisch over de prognose voor Aziatische aandelen. De huidige waarderingen daarvan zijn volgens ons aantrekkelijk ten opzichte van de wereldmarkt en vooral na de recente kortdurende volatiliteit. Op de korte termijn wachten de markten op positief nieuws over het coronavirus terwijl de verslechterende economische cijfers beleggers wereldwijd zorgen baren. Bovendien zullen beleidsmaatregelen door centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente binnen twee weken twee keer verlaagde, en de onzekerheid rond de verkiezingen naast geopolitieke spanningen het beleggerssentiment verder beïnvloeden. We zullen de toenemende volatiliteit gebruiken om posities toe te voegen aan onze voorkeurssectoren en tegen aantrekkelijke koersen aandelen inkopen uit met name binnenlandse sectoren, die minder hard geraakt zullen worden door de bredere macro-economische factoren.

Begrippenlijst

Volatiliteit: maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een portefeuille, effect of index. Als de koers sterk op en neer beweegt, is er sprake van een hoge volatiliteit. Als de koers licht en langzaam op en neer beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Volatiliteit is een maatstaf voor het risico dat wordt gelopen.

Illiquide sector: een sector waarin aandelen of andere effecten niet gemakkelijk gekocht of verkocht kunnen worden omdat er minder kopers en verkopers op de markt zijn die transacties willen doen.

Hoogrentende kredietspreads: het verschil in rendement tussen bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit (sub-investment grade) ten opzichte van vergelijkbare staatsobligaties.

REITs: een beleggingsinstrument waarmee in vastgoed wordt belegd via het directe bezit van vastgoedactiva, vastgoedaandelen of hypotheken.

Uitbetalingsratio: het percentage van de winst dat in de vorm van dividend in een jaar aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Balans: onderdeel van een jaarrekening die de activa, de passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd weergeeft.

V-vorig herstel: een snelle economische neergang gevolgd door een kortdurend dieptepunt voorafgaand aan een snel herstel van de economie.

Rentemarge: het verschil tussen de rente die een bank op deposito's betaalt en de rente die de bank op leningen in rekening brengt.