GESPECIALISEERDE AANDELEN

Welke invloed hebben ESG-factoren op waarderingen binnen de technologiesector?

Het Global Technology Leaders Team deed onderzoek naar de relatie tussen factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) en de waarderingen van technologiebedrijven. Portefeuillebeheerder Alison Porter bespreekt de belangrijkste conclusies.

Kernpunten

 • In dit onderzoek analyseerde het Global Technology Leaders Team aan de hand van een ESG-beoordelingssysteem en kerncijfers het volledige beleggingsuniversum aan technologiebedrijven.  De vraag was of bedrijven met solide ESG-beoordelingen gemiddeld een waarderingspremie ontvingen.
 • Uit de analyse van bedrijven uit de sector kwam een duidelijke positieve relatie naar voren tussen een hoge score op ESG-gebied en een hogere aandelenkoers.
 • Het onderzoek spreekt bovendien het wijdverbreide misverstand tegen dat ESG-beoordelingen minder relevant zijn voor snelle-groeiaandelen met hoge waarderingen.  Het verband bleek zelfs nog sterker te zijn dan gedacht.

Kernpunten

 • In dit onderzoek analyseerde het Global Technology Leaders Team aan de hand van een ESG-beoordelingssysteem en kerncijfers het volledige beleggingsuniversum aan technologiebedrijven.  De vraag was of bedrijven met solide ESG-beoordelingen gemiddeld een waarderingspremie ontvingen.
 • Uit de analyse van bedrijven uit de sector kwam een duidelijke positieve relatie naar voren tussen een hoge score op ESG-gebied en een hogere aandelenkoers.
 • Het onderzoek spreekt bovendien het wijdverbreide misverstand tegen dat ESG-beoordelingen minder relevant zijn voor snelle-groeiaandelen met hoge waarderingen.  Het verband bleek zelfs nog sterker te zijn dan gedacht.

In het verleden zijn er diverse onderzoeken gedaan om te bewijzen dat factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) van aanzienlijke invloed zijn op de koersrendementen van aandelen, maar er zijn er slechts een paar die zich richtten op waarderingen.  De resultaten waren bijzonder wisselend voor een aantal van de best presterende regio's, vooral voor de VS.  Uit eerdere onderzoeken kwam de correlatie tussen aandelenrendementen en ESG-overwegingen minder overtuigend naar voren vanwege het gebrek aan detailgegevens waarmee gelijkaardige bedrijven met elkaar vergeleken werden. Gezien de outperformance van de technologiesector (techsector) ten opzichte van de bredere aandelenmarkt in de afgelopen twintig jaar1, liet de Amerikaanse markt, die een hogere weging aan techbedrijven kent, vaak een zwakkere relatie tussen ESG-factoren en aandelenwaardering zien.

In de afgelopen tien jaar was de technologiesector de grootste bron van economische waardecreatie en verstoring van de aandelenbeurzen. Voor ons als technologiebeleggers, en voor veel van onze klanten, is "Wat is de relatie tussen ESG-factoren en waardering in deze sector?" een belangrijke vraag.  Wij hebben daarom onderzocht of technologiebedrijven met solide ESG-beoordelingen een waarderingspremie ontvangen.  Daarbij was het belangrijk om factoren uit te sluiten die van invloed zijn op de ontwikkeling van de aandelenkoers en waardering om de impact van de technologieverstoring zelf buiten beschouwing te laten, en de invloed van ESG-factoren meer op detailniveau te kunnen beoordelen.

In de afgelopen tien jaar was de technologiesector de grootste bron van economische waardecreatie en verstoring van de aandelenbeurzen. Voor ons als technologiebeleggers, en voor veel van onze klanten, is "Wat is de relatie tussen ESG-factoren en waardering in deze sector?" een belangrijke vraag.

Reikwijdte van het onderzoek

We benaderden deze vraag op twee manieren, met data uit 2018 tot en met 2020. Bij de eerste manier beoordeelden we het hele universum (MSCI ACWI Information Technology + Communication Services Index) van ongeveer 700 techaandelen aan de hand van ons ESG-scoresysteem2. Vervolgens splitsten we de bedrijven vanaf het middelpunt op naar 'goede' en 'slechte' ESG-scores en vergeleken we deze met gebruikelijke waarderingsmetingen. Figuur 1 laat het resultaat zien, met een duidelijke relatie tussen goede ESG-scores en hogere waarderingen.

Figuur 1: Benadering van het hele universum

Benadering van het hele universum

Bron: Bloomberg, Janus Henderson Investors, 31 december 2020. Volledige/beleggingsuniversum = MSCI ACWI Information Technology + Communication Services Index.

De tweede manier was gericht op het vergelijken van andere waarderingsfactoren en gelijksoortige bedrijven.  Daarvoor splitsten we het universum op naar 20 mandjes op basis van bedrijfsomvang, groei en kwaliteit.  Daarna beoordeelden we elk mandje aan de hand van ons eigen ESG-scoresysteem, om de mandjes vervolgens in tweeën te splitsen en op waarderingen te vergelijken.  Ook hier bleek dat de meeste mandjes een positieve relatie vertoonden (in groen aangegeven in figuur 2) tussen ESG-factoren en waardering.

Figuur 2: Benadering via mandjes

Benadering via mandjes

Bron: Bloomberg, Janus Henderson Investors.  De onderzoeksperiode beslaat de jaren 2018-2020, gegevens correct op 31 december 2020.  Indeling marktkapitalisaties: Micro cap ($0-2,49 mrd);  Small cap ($2,5-4,99 mrd);  Medium cap ($5-24,9 mrd);  Large cap ($25-249,9 mrd)  en Mega cap (> $250 mrd). Hoge/lage groei en kwaliteit: elk bedrijf werd vergeleken met de mediane waarde binnen de groep.  Als die hoger was dan de mediaan werd het bedrijf geclassificeerd als 'hoog', en als dat niet zo was, als 'laag'.  Voor groei en kwaliteit werd dezelfde procedure gevolgd.

Belangrijkste conclusies

Er zitten natuurlijk veel meer details achter de benadering en de resultaten, maar samenvattend kunnen we het volgende concluderen:

 • De financiële prestaties van technologiebedrijven met hoge ESG-standaarden worden door de markt gemiddeld hoger gewaardeerd.
  • 60% van de multiples van bedrijven met vergelijkbare kenmerken in een mandje liet een waarderingspremie zien die door de markt aan de bedrijven met een hogere ESG-score werden toegekend
  • 54% van de multiples liet een waarderingspremie zien wanneer ze beoordeeld werden op K/W-percentages en bedrijfswaarde versus omzetcijfers
  • 72% van de multiples liet een waarderingspremie zien wanneer ze beoordeeld werden op bedrijfswaarde versus EBITDA
 • ESG-scores kunnen beïnvloed worden door de mate waarin bedrijven ESG-cijfers openbaar maken. Dit is op zijn beurt vaak weer het gevolg van de marktkapitalisatie van een bedrijf.
 • Technologiebedrijven met zwakke ESG-standaarden kunnen waardevalkuilen zijn.   Zelfs bedrijven met een sterke winstgroei worden minder gewaardeerd dan vergelijkbare bedrijven die zich positief inzetten voor niet-financiële factoren.

Regionaal perspectief (en een verrassing)

Tussen 2018 en 2020 deed zich een duidelijke trend van verruimende premies voor, en op alle continenten werd in 2020 premie betaald. In Azië ontvingen de hoger scorende ESG-bedrijven in 2020 gemiddeld een premie van +36% ten opzichte van de lager scorende bedrijven.

Zowel in Europa als Noord-Amerika, en ook Zuid-Amerika, liepen de premies voor hoger scorende ESG-bedrijven in de drie gemeten jaren aanhoudend op ten opzichte van de P/E-ratio.

De analyse liet daarnaast zien dat de premie die werd toegekend voor hogere ESG-scores niet noodzakelijkerwijs afhangt van de groei. Het is een wijdverbreid misverstand dat voor hoge-groeiaandelen met hoge multiples, de ESG-scores minder relevant zouden zijn.  Uit het onderzoek bleek zelfs dat voor hoge-groeibedrijven die relatie zelfs sterker is.

A popular misconception is that for high growth stocks on high multiples, ESG ratings would be less relevant. The study actually found that for high growth companies, the relationship is even stronger."

Gevolgen voor beleggingen

Het onderzoek toont empirisch aan dat bedrijven die goed op ESG-factoren scoren, en die aanzienlijke verbetering van deze factoren kunnen aantonen, door beleggers op de beurzen over het algemeen hoger gewaardeerd worden, en nog belangrijker, dat ESG-factoren integraal onderdeel van het beleggingsproces moeten uitmaken. Naar onze mening kan effectieve actieve betrokkenheid bij het verbeteren van de ESG-aspecten van de prestaties een positieve invloed hebben op het kapitaalrendement. Beleggen in bedrijven die op ESG-gebied achterblijven heeft volgens ons alleen zin met een actieplan op maat voor betrokkenheid bij die ondernemingen.

We mogen natuurlijke niet vergeten dat beleggers zich pas in de afgelopen tien jaar echt zijn gaan richten op ESG-factoren, dat de cijfers flink genuanceerd moeten worden of dat er cijfers ontbreken. Dit is vooral het geval wanneer we de ESG-prestaties van kleinere bedrijven beoordelen. De resultaten van het onderzoek staven naar onze mening echter de literatuur die de integratie van ESG-overwegingen bij beleggingsbeslissingen ondersteunt, waardoor kapitaal voor ESG-bewuste beleggers effectiever gealloceerd kan worden.

Voetnoten

1Bron: Refinitiv Datastream, MSCI AC World Information Technology Index vs MSCI World Index, 31 december 2001 t/m 31 december 2021.  In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

2Het eigen ESG-scoresysteem van het Global Technology Leaders Team omvat 25 metingen van ruwe gegevens waarmee E, S & G eerlijk en dynamisch beoordeeld worden op basis van datarelevantie en -kwaliteit. Om subjectieve interpretaties te voorkomen werden waar mogelijk de onderliggende ruwe data gebruikt.  Er werd een beoordeling en weging toegepast op basis van de datakwaliteit, datarelevantie voor de tech-sector en tot slot de ESG-focus en -relevantie.  Elk bedrijf ontving daarvoor een eigen ESG-score.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Janus Henderson.

Lees meer over deze onderwerpen

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Please read the following important information regarding funds related to this article.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.