Voor individuele beleggers in Nederland

De nood aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem lenigen

De nood aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem lenigen
Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


25 april 2022

Hamish Chamberlayne, Hoofd Global Sustainable Equity, vertelt hoe bedrijven de manier veranderen waarop we water gebruiken en verbruiken.

Kernpunten

 • Door de klimaatverandering en het groeiende bevolkingsaantal krijgt de wereld te maken met aanzienlijke watertekorten.
 • De creatie van een veilig, hygiënisch en duurzamer watersysteem is cruciaal als we de duurzameontwikkelingsdoelstellingen ('Sustainable Development Goals' of 'SDG') van de Verenigde Naties willen waarmaken.
 • Evoqua Water Technologies is een waterbehandelingsbedrijf dat miljarden liters water zuivert voor gebruik door gemeenschappen, ondernemingen en organisaties.

Zonder water kan er geen leven of kunnen er geen gezonde ecosystemen bestaan. Zo ligt water uiteindelijk aan de basis van economische groei. Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen zijn fundamentele mensenrechten. Zonder die elementen is er een gebrek aan voeding, ziektepreventie en gezondheidszorg en kan niet iedereen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Ook veel sectoren kunnen niet optimaal functioneren zonder betrouwbare toegang tot gezuiverd water. Door de coronapandemie wordt er meer dan ooit tevoren aandacht besteed aan veiligheid en zuivering. De bevolking vertrouwt op waterzuiveringssystemen om producten, consumenten en werknemers veilig te houden.

De actuele uitdagingen met betrekking tot water

In 2020 verscheen er een rapport van de Verenigde Naties (VN)1 waaruit bleek dat er wereldwijd nog steeds miljarden mensen geen toegang hebben tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. Volgens het rapport:

 • ontbreekt het twee miljard mensen (26% van de wereldbevolking) aan drinkbaar water;
 • hebben 3,6 miljard mensen (46% van de wereldbevolking) geen toegang tot goed beheerde sanitaire voorzieningen;
 • leven er drie miljard mensen in landen met waterproblemen.

Ook de klimaatverandering is nefast voor de beschikbaarheid van water. Omdat het weer onvoorspelbaarder en extremer wordt, veranderen ook de neerslagpatronen. Daardoor worden er steeds meer regio's geconfronteerd met waterproblemen en is de waterschaarste in landen die reeds tekorten hadden, nog verergerd. Bovendien treden er vaker overstromingen en droogtes op, wat kan leiden tot vernielde wateraansluitingen en besmette bronnen.

De ontwikkelde landen krijgen dan weer te maken met tal van andere wezenlijke problemen. Industrieel en landbouwafval vervuilt waterbronnen en brengt zo de kwaliteit en de veiligheid van de watertoevoer in het gedrang. Door het gebruik van stoffen op basis van polyfluoralkyl (PFAS), selenium, microplastic en andere vervuilende stoffen wordt het een stuk moeilijker om het water te zuiveren. Die problemen worden uitvergroot doordat er steeds meer industrie, landbouw en energie nodig is om te voldoen aan de behoeften van de groeiende wereldbevolking. Waterbeheer bleek dan ook de voornaamste factor om de risico's met betrekking tot wereldwijde gezondheidszorg, migratie, ongelijkheden tussen landen, politieke onstabiliteit en natuurrampen te temperen.

Belang van waterbeheer wereldwijd erkend

We zijn van mening dat universele toegang tot water van goede kwaliteit een vereiste is voor ecologische en sociale ontwikkeling. Schoon water en sanitaire voorzieningen zijn ook een van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN. In die doelstelling wordt erkend dat water een basisbehoefte is in elke laag van de maatschappij, zonder uit het oog te verliezen dat afvalwater kan leiden tot inefficiëntie en ongelijkheid en ook gevaarlijke stoffen kan introduceren in de watertoevoer als het niet goed wordt beheerd.

Een circulaire benadering van waterbeheer

De principes van de circulaire economie bieden een alternatief voor het actuele lineaire productiemodel ('take, make, waste'). Dat betekent concreet dat er in een circulaire economie wordt gestreefd naar de ontwikkeling van producten die de natuurlijke bronnen minder onder druk zetten en die zo weinig mogelijk afval met zich meebrengen. We zijn van mening dat we dat model kunnen uitbreiden naar de waterproblemen van tegenwoordig en dat een circulaire benadering kan leiden tot minder druk, door water doeltreffender te hergebruiken en door efficiënte recyclage. Zo kunnen we bouwen aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem waar iedereen baat bij heeft.

Betrouwbaar, veerkrachtig en duurzaam waterbeheer begint bij de waterbedrijven. Evoqua Water Technologies ontwikkelt oplossingen voor industriële, overheids- en vrijetijdstoepassingen voor de waterbedrijven, die op hun beurt water leveren aan de bevolking. De producten en diensten van de onderneming hebben betrekking op de volledige levenscyclus van water, van de winning en de zuivering tot de afvalverwerking en de recyclage. We zijn van mening dat ondernemingen als Evoqua verandering kunnen aansturen door de efficiëntie te verhogen, door te hergebruiken en te recycleren, en door producten die worden geproduceerd met behulp van water een langer leven te schenken.
positive impact - water management

Zuivering, geen neutralisatie

Inrichtingen voor afval- en drinkwater worden tegenwoordig geconfronteerd met tal van complexe en soms tegenstrijdige problemen. Het is bijvoorbeeld levensnoodzakelijk geworden water te behandelen voor micro-organismes die bestand zijn tegen chloor, de stof die gewoonlijk wordt gebruikt om water te zuiveren. Tegelijkertijd duiken er voortdurend nieuwe vervuilende stoffen op in het water, zoals pesticiden die worden gebruikt bij landbouw en landgebruik en chemische stoffen uit farmaceutische producten. De technologieën van Evoqua richten zich op zuivering: onzuiverheden verwijderen uit het water, in plaats van hen te neutraliseren aan de hand van chemische stoffen. Dat is een doeltreffende manier om het onnodige gebruik van chemische stoffen te beperken.

Ultraviolette- of uv-technologie is een zuiveringstechniek zonder chemische stoffen die wordt gebruikt om organische en anorganische vervuilende stoffen uit drinkwater te filteren. Uv-technologie is niet alleen hoogst doeltreffend tegen tal van micro-organismes, waaronder chloorbestendige bacteriën, virussen en andere ziektekiemen, maar vereist ook geen bewaring, hantering of transport van toxische of bijtende chemische stoffen. Belangrijk om te weten is dat uv-technologie bedrijven ook mee in staat stelt om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken door te garanderen dat water opnieuw kan worden gebruikt. Hoogwaardige technologie zoals het uv-systeem van Evoqua kan waterbehandelingsfaciliteiten betrouwbaarder en veerkrachtiger maken zonder het gebruik van agressieve chemische stoffen, en doet dat met een erg beperkte voetafdruk.2

Drinkbaar water veiligstellen

Stoffen op basis van polyfluoralkyl (PFAS) zijn kunstmatige chemische stoffen die worden gebruikt bij de productie van heel wat alledaagse producten zoals textiel, cosmetica, verf, keukengerei met een antiaanbaklaag en zelfs brandblusschuim. Belangrijk om te weten is dat PFAS wateroplosbaar zijn en niet vanzelf afbreken in de natuur. Aangezien PFAS in tal van productieprocessen worden gebruikt, duiken ze vaak op in de watertoevoer bij industriële gebouwen. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat uitgebreide blootstelling aan PFAS kan leiden tot gezondheidsproblemen, hoewel de precieze gevolgen nog niet duidelijk zijn. In 2020 steunde Evoqua een programma voor de opsporing en verwijdering van PFAS die zich hadden opgestapeld in grondwater. Door de installatie van twee systemen met middelgrote adsorptievaten kan er elke dag 325 miljoen liter water worden behandeld, waardoor 2,5 miljoen inwoners van Zuid-Californië nu toegang hebben tot schoon en gezuiverd drinkbaar water.

Afvalwater recycleren tot waterstof

Water is broodnodig voor de grootschalige productie van waterstof, dat wordt gebruikt als brandstof en dat wordt ingezet bij tal van processen, zoals de productie van meststoffen en de behandeling van metalen. Omdat er zoveel water nodig is, gaan heel wat bedrijven die waterstof produceren op zoek naar manieren om doeltreffender om te springen met hun water, om zo de kosten voor het bedrijf en zijn klanten te drukken. In 2015 ontwikkelde Evoqua een oplossing waarbij afvalwater wordt hergebruikt voor de operationele processen in een waterstofbedrijf. Zo kon het bedrijf elk jaar 284 miljoen liter water besparen. Door in sectoren met veel behoefte aan water op zoek te gaan naar efficiënte oplossingen, kunnen ondernemingen hun water doeltreffender inzetten om de druk op gebieden met waterschaarste te verlichten.

Hoewel de voortdurende verstedelijking onze watervoorraad steeds verder onder druk zet, wordt er aan een even snel tempo vernieuwd. We zijn van mening dat technologische vooruitgang een integraal onderdeel uitmaakt van de oplossing. Bij de mentaliteitswijziging op het vlak van de behandeling, verdeling en consumptie van water is er dan ook een belangrijke rol weggelegd voor privébedrijven.

Evoqua is slechts een voorbeeld van de manier waarop ondernemingen kunnen vernieuwen om enkele van de uitdagingen rond waterschaarste, vervuiling en de gevolgen van de klimaatverandering op de watervoorraad aan te pakken. Door afvalwater te zuiveren en te hergebruiken, kunnen ondernemingen als Evoqua de wereld mee op het pad zetten naar een circulairdere en duurzamere economie.

 

1Verenigde Naties, overzicht van de vooruitgang in 2021: indicatoren SDG 6, juli 2021

2Evoqua Water Technologies, betrouwbaarheid en veerkracht: casestudy door Northumbrian Water, 2022

 

Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen (onderdeel van) een aanbod of verzoek tot uitgifte, verkoop, inschrijving of aankoop, en mogen ook niet als winstgevend worden beschouwd.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.