Portefeuillebeheerder Aneet Chachra geeft een update van de vooruitzichten van strategen voor 2022 en kijkt naar de relatie tussen de rendementen voor het eerste kwartaal en de rest van het jaar.

In de aanloop naar het nieuwe jaar publiceerden we het artikel –  Een gemiddeld resultaat komt (bijna) nooit voor – waarin we de verwachtingen van strategen voor 2022 bespraken. De gemiddelde voorspelling vergde een stijging van de S&P 500® Index met 8%, in lijn met de langetermijngroei van de index. We analyseerden ook de historische verdeling van de rendementen op jaarbasis en kwamen tot een verrassende conclusie – gemiddeld is zeldzaam. De S&P 500 is in slechts zes van de laatste vierennegentig jaar tussen de 5% en 10% gestegen.

In plaats daarvan constateerden we dat de werkelijke resultaten volatiel waren, waarbij zowel grotere positieve als grotere negatieve rendementen vaker voorkwamen dan gemiddelde resultaten. De realiteit overtreft meestal de voorspellingen. In het eerste kwartaal van 2022 was dat zeker waar. Het zal voor altijd in het teken staan van de Russische invasie van Oekraïne, een kolossale menselijke tragedie die zich blijft ontvouwen.

Hoewel veel minder belangrijk, was het ook een ongebruikelijk kwartaal voor de financiële markten. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2018 daalden aandelen en obligaties allebei. De S&P 500 eindigde het kwartaal op 4.530, een daling met -4,9%, en ligt momenteel onder de prognoses voor 2022 van de meeste strategen.

Het eerste kwartaal is achter de rug. Maar er zijn nog drie kwartalen te gaan. We weten nu wat er in het eerste kwartaal is gebeurd. Heeft dat de verwachtingen voor de rest van 2022 veranderd?

Laten we eerst eens kijken of de inschattingen van researchers zijn veranderd. Figuur 1 vergelijkt de prognoses voor de S&P 500 uit ons oorspronkelijke artikel met de meest recente beschikbare prognoses. Ze verschillen niet veel van elkaar. De huidige gemiddelde eindejaarsprognose van 4.838 is ongeveer -1,4% lager dan eerder. Misschien denken strategen dat de vooruitzichten niet wezenlijk zijn veranderd, of blijven ze teveel hangen in hun eerdere marktverwachtingen?

Figuur 1: S&P 500 Prognoses van strategen voor eind 2022

S&P 500 Strategist Estimates for the End of 2022

*Cornerstone Macro werd in februari 2022 overgenomen door Piper Sandler.
Bron: Bloomberg, Research Reports, per 31 maart 2022. Deze ramingen zijn hypothetisch, weerspiegelen geen werkelijke beleggingen en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

We hebben ook gekeken naar alle voorgaande jaren. We zien dat de S&P 500 sinds 1928 in het eerste kwartaal (K1) gemiddeld +1,6% is gestegen, gevolgd door een verdere +6,6% in de overige drie kwartalen (K2 - K4).1

Vervolgens hebben we een tweedeling gemaakt tussen jaren met een positief en met een negatief K1. In 60% van de tijd was K1 positief met een gemiddelde prijs koerswinst van +6,9%, terwijl de eerste kwartalen van de resterende 40% gemiddeld -6,5% verloren.

De daaropvolgende koersbewegingen voor deze twee categorieën zijn verrassend anders. In bijna 80% van de jaren werd een positief K1 werd gevolgd door een positief K2-K4. Maar een negatief K1 werd alleen gevolgd door een positief K2-K4 in iets meer dan de helft van de jaren – de rest van het jaar was dus in wezen een ‘loterij’.

We constateerden ook een aantal andere opmerkelijke fenomenen. Na een negatief K1 was het gemiddelde rendement over de rest van het jaar hoger, maar was het mediane rendement lager. De spreiding van de uitkomsten was ook breder. Figuur 2 vat deze resultaten samen.

Figuur 2: Rendementen rest van het jaar (K2-K4) na K1

Rest of Year (Q2-Q4) Returns Following Q1 Outcomes

Bron: Bloomberg, 31 maart 2022. S&P 500 Index koersontwikkeling van januari 1928 tot maart 2022, zonder transactiekosten. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

De totale steekproefomvang (94 jaar) is niet bijzonder groot, en de spreiding van toekomstig rendement kan en zal sterk van het verleden verschillen. Maar deze resultaten suggereren dat een negatief K1 gepaard gaat met nog sterkere schommelingen in de rest van het jaar.

Deze altijd aanwezige onzekerheid in de markten is de reden waarom de combinatie van niet-correlerende strategieën en activa essentieel is voor het opbouwen van een robuuste portefeuille. Na een eerste kwartaal dat in veel opzichten historisch was, is onze basisboodschap niet veranderd ten opzichte van ons eerdere artikel: De toekomst voorspellen is moeilijk.

1Bloomberg, S&P 500 Index koersontwikkeling januari 1928 to maart 2022.

Het gemiddelde wordt berekend door alle cijfers in een gegevensverzameling op te tellen en daarna te delen door het aantal waarden in de verzameling.
De mediaan is de middelste waarde wanneer een gegevensverzameling wordt gerangschikt van klein naar groot.
De standaardafwijking meet de historische volatiliteit. Een hogere standaardafwijking impliceert een grotere volatiliteit.
S&P 500® Index weerspiegelt de prestaties van Amerikaanse largecapaandelen en bredere Amerikaanse aandelenmarkt.