Voor individuele beleggers in Nederland

Vooruitgang voor Amerikaanse aandelen hangt af van uitvoering door bedrijven

Met een hoge inflatie, hogere rente en vertragende groei die de markten in 2023 waarschijnlijk onder druk zullen zetten, deelt portefeuillebeheerder Jeremiah Buckley zijn vooruitzichten en legt hij uit waarom hij denkt dat factoren op bedrijfsniveau bepalend zullen zijn voor de vooruitgang van Amerikaanse aandelen op langere termijn.

Jeremiah Buckley, CFA

Jeremiah Buckley, CFA

Portefeuillebeheerder


10 november 2022
5 beknopt artikel

Kernpunten

 • De Amerikaanse aandelenmarkten zijn in 2022 drastisch veranderd: ze begonnen het jaar op recordhoogte en corrigeerden daarna agressief.
 • De verhoogde inflatie en de krachtige reactie van de Federal Reserve (Fed) beheersen nu de beslissingen van veel beleggers.
 • Naarmate de stimulerende omgeving van het afgelopen decennium snel afneemt, zal de markt volgens ons minder thematisch worden en zal de kapitaalgroei in de toekomst door verschillende factoren op het niveau van de individuele bedrijven worden aangedreven.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn sinds het begin van het jaar dramatisch veranderd. Op de eerste handelsdag van 2022 bereikte de S&P 500® Index zijn recordhoogte. De markten keerden prompt van koers toen beleggers - en de Federal Reserve (Fed) - begonnen in te zien dat inflatie een hardnekkiger risico was dan velen hadden verwacht. Nu we 2023 naderen, blijven de markten bijna volledig in beslag genomen door dat risico, zoals we hebben gezien in de dramatische schommelingen in verband met belangrijke economische gegevenspunten en de beleidsbeslissingen van de Fed. Recente cijfers wijzen op een zekere afname van de inflatie, maar een hele reeks knagende factoren - de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, arbeidstekorten, veerkrachtige consumentenuitgaven, de-globalisering, beperkingen op grensoverschrijdende handel en wereldwijde valutaschommelingen - hebben samengewerkt om de opwaartse druk op de prijzen te handhaven.

Wat te volgen in het komende jaar

Beleggers volgen de economische cijfers op de voet in afwachting van het uiteindelijke rustpunt voor de rente, dat van cruciaal belang zal zijn voor de beoordeling van het toekomstige groeipotentieel en de bedrijfswaarderingen. Elk signaal dat de Fed het tempo van de verkrapping zou kunnen matigen, zou de markten tot rust brengen. Een afkoeling van de oplaaiende geopolitieke spanningen zou hetzelfde effect hebben. Betere betrekkingen tussen de VS en China en/of een oplossing voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kunnen sommige grensoverschrijdende handelsbeperkingen opheffen en verstoringen en knelpunten in de toeleveringsketen verlichten.

Hoewel in het oog springende verstoringen van de bevoorrading - bijvoorbeeld in olie, aardgas, halfgeleiders en landbouwproducten - op de voorgrond zijn getreden, menen wij dat een tekort aan arbeidskrachten een risico is dat wellicht onderschat wordt. Naarmate de economie zich in de endemische fase van de COVID bevindt, dachten velen dat meer mensen weer aan het werk zouden gaan, waardoor de beperkingen van het arbeidsaanbod zouden worden verlicht. Hoewel de arbeidsparticipatie sinds het hoogtepunt van de pandemie langzaam is toegenomen, is zij hardnekkig laag gebleven in vergelijking met de niveaus van vóór de pandemie, zoals blijkt uit figuur 1 hieronder. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid in de buurt van een recordlaagte. Het resultaat is een aanzienlijke stijging van de lonen, waardoor de inflatie nog verder toeneemt. Een toename van de arbeidsparticipatie zou deze looninflatie helpen beteugelen, en een verbetering van de arbeidsproductiviteit, die in de eerste drie kwartalen van 2022 ook is afgenomen1, zou de behoefte van het bedrijfsleven om extra werknemers in dienst te nemen, helpen verlichten.

Figuur 1: Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Bron: U.S. Bureau of Labor Statistics, opgehaald van FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, Labor Force Participation Rate, Unemployment Rate, Seasonally Adjusted, per 15 november 2022.

Nu de Fed druk uitoefent in de vorm van hogere rentevoeten, kan de vertragende economische groei ook de loonstijging wat afzwakken, maar vooralsnog blijven de bedrijfskosten stijgen, terwijl particulieren tegelijkertijd meer geld krijgen om uit te geven. Sinds de pandemie is de consument immers consistent sterk geweest, niet alleen dankzij hogere lonen maar ook dankzij stimuleringsmaatregelen van de overheid en, tot voor kort, sterke huizen- en kapitaalmarkten. De stimulans van de overheid is nu afgenomen en als gevolg daarvan zijn de persoonlijke spaarquoten verminderd. Ondertussen beginnen de hogere rentevoeten hun effect te doen gevoelen op zowel het woning- als het beleggingsgedeelte van de gezinsbalansen. Deze krachten zouden de inflatie kunnen gaan drukken naarmate hun effecten in het komende jaar doorwerken in de economie.

Groeizones - en kansen - voor bedrijven met een uitstekende uitvoering

Voorlopig denken wij dat de consumentenbestedingen veerkrachtig zullen blijken. Terwijl de uitgaven voor goederen na de pandemie beginnen te dalen, blijven de uitgaven voor diensten stijgen. Gezien de aanpassingen van de waarderingen in de sector van de discretionaire consumentenproducten - die dit jaar tot de zwaarst getroffen sectoren behoorde - zijn sommige mogelijkheden aantrekkelijk geworden voor beleggers met een langere houdperiode.

Binnen de informatietechnologiesector geloven wij nog steeds dat digitale transformatie en de verschuiving naar de cloud economische waarde creëren voor zowel klanten die deze technologieën toepassen als hun leveranciers. Daarom blijven we kansen in de software- en servicesector zien. Technologiehardware is een industriesegment dat minder aantrekkelijk lijkt door de zwakke verkoop van pc's en de afnemende vraag naar smartphones.

Hoewel de arbeidsmarkt krap blijft, zouden we, naarmate de werkgelegenheid in de gezondheidszorg verbetert, een herstel van de volumes in de medische technologie en diensten moeten zien.

Energie was dit jaar de uitblinker in de S&P 500. Hoewel er bezorgdheid bestaat over de groei van de vraag en de toegenomen regelgeving naarmate de wereld overschakelt op groenere energiebronnen, hebben wij een verbeterde kapitaaldiscipline in de sector gezien, waardoor deze potentieel aantrekkelijker wordt.

Aandelenmultiples lijken zich nu in een redelijke bandbreedte te bevinden, en het komende jaar krijgen we waarschijnlijk te maken met een markt die minder thematisch is. Eerder dan brede groepen van toonaangevende aandelen op basis van algemene trends of factoren, menen wij dat de relatieve prestaties meer afhankelijk zullen zijn van de dynamiek op het niveau van de individuele bedrijven. In deze markt zullen innovatie van producten en diensten, doeltreffende kapitaalallocatie en het vermogen van het management om de kosten te beheersen en de productiviteit van de middelen (zowel fysieke middelen als arbeid) te verhogen, alsmede de vaardigheid om de capaciteit op een efficiënt niveau te benutten, allemaal bepalend zijn voor de groei van de ondernemingen. Hoewel de dagelijkse marktstijgingen en de volatiliteit bijna zeker zullen blijven bestaan, wordt de waardering van kapitaal in de toekomst waarschijnlijk gedreven door het feit of bedrijven hun inkomsten kunnen laten groeien langs de lijnen van deze factoren.

1 U.S. Bureau of Labor Statistics, Nonfarm Business Sector: Labor Productivity (Output per Hour) for All Employed Persons, per 16 november 2022.

De industriële sector kan sterk worden beïnvloed door algemene economische trends, veranderingen in het consumentenvertrouwen, grondstofprijzen, overheidsvoorschriften, invoercontroles en wereldwijde concurrentie. Bovendien kan de branche aansprakelijk gesteld worden voor milieuschade en veiligheid.

S&P 500®Index weerspiegelt de prestaties van Amerikaanse largecapaandelen en de bredere Amerikaanse aandelenmarkt.


Belangrijke informatie

De sector van de discretionaire consumentenproducten kan aanzienlijk worden beïnvloed door de prestaties van de algemene economie, de rentevoeten, de concurrentie, het consumentenvertrouwen en de consumentenuitgaven, en wijzigingen in de demografie en de smaak van de consument.

Aandelen brengen risico's met zich mee, waaronder marktrisico. Rendementen fluctueren als reactie op ontwikkelingen bij de emittent en in de politieke en economische situatie.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.