Alison Porter, Graeme Clark en Richard Clode van het Global Technology Team van Janus Henderson leggen uit waarom de techsector goed gepositioneerd staat om de onzekerheid als gevolg van het coronavirus te doorstaan. Ze leggen er de nadruk op hoe zij als actieve beheerders zich louter en alleen richten op de financiële kracht van bedrijven.

    Kernpunten:

  •  Te midden van de niet aflatende marktvolatiliteit blijft het team zich richten op kwaliteitsvolle technologiebedrijven met sterke cashflows en balansen.
  • In eerdere crisissen is de kracht van de balans van technologiebedrijven de belangrijkste drijfveer gebleken voor prestatie van de sector in vergelijking met de bredere aandelen.
  • De grote techbedrijven helpen landen zich te mobiliseren in hun strijd tegen het virus en maken het mogelijk het leven voort te zetten, wat potentieel kan leiden tot een evenwichtiger debat over de regelgeving omtrent technologie in de toekomst.

We leven in een uitzonderlijke tijd. Jammer genoeg heeft COVID-19 zijn kritische massa bereikt en het Westen is minder in staat gebleken om de uitbraak in te dammen dan het Oosten (bv. China, Zuid-Korea en Singapore), wat geleid heeft tot een pandemie en nationale lockdowns. De economische impact op korte termijn van deze lockdowns zal ongeëvenaard zijn; we zien dit nu al in de reissector, maar uiteindelijk zullen alle sectoren getroffen worden. De olieoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland verergert de economische onrust alleen maar.

De afgelopen jaren hebben we een dergelijke keldering van de vraag niet gekend. De nationale lockdown in China gaf ons weliswaar een inzicht in hoeverre de vraag instort, maar het Chinese voorbeeld is achteraf gezien buitengewoon gebleken omdat het daar uiteindelijk slechts een korte periode in de tijd betrof – weken in plaats van maanden – in vergelijking met het Westen. In het Westen bedreigt een langere, even forse daling van de vraag het voortbestaan van veel bedrijven, met name de kleinere bedrijven. Er wordt een groot verlies van banen verwacht. Daarom hebben centrale banken en overheden in hetzelfde ijltempo als de markten zich bewegen, maatregelen genomen tegen deze bedreiging. Dit alles heeft geleid tot de snelst dalende wereldwijde baissemarkt in de geschiedenis en staan we nauwelijks een maand later plots voor een scenario met stimuleringsmaatregelen – te vergelijken met de acties die destijds werden ondernomen tegen de wereldwijde financiële crisis.

Pandemies zijn uiteraard beperkt in de tijd en we verwachten redelijkerwijs dat het virus uiteindelijk zal ingeperkt worden; mensen zullen hun werk opnieuw oppikken, de scholen zullen opnieuw open gaan en de wereld die we kennen en de wereldwijde economie zullen terugkeren naar min of meer normale omstandigheden.

coronavirus and hand pushing away

Bron: Getty Images

De financiële kracht opnieuw beoordelen

Intussen moeten we als actieve beheerders de impact op de korte termijn inschatten op de fundamentals van de bedrijven waarin we beleggen en de balansen en cashflowveronderstellingen van onze beleggingen onderwerpen aan een stresstest om na te gaan of ze de volgende drie tot zes maanden kunnen overleven zonder permanente of structurele schade aan hun beleggingsvooruitzichten op lange termijn.

Zoals we sinds de financiële crisis al jarenlang hebben aangegeven, zijn de balansen van de technologiebedrijven de sterkste gebleken in vergelijking met andere sectoren. Sommige van de grootste (megacap) technologieaandelen hebben de grootste netto kassaldo’s. In eerdere crisissen is de kracht van de balans van technologiebedrijven de belangrijkste drijfveer gebleken voor prestatie van de sector in vergelijking met de bredere aandelen. President Trump heeft al gewezen op het morele risico van bedrijven te redden die al jarenlang hun terugkopen van aandelen financieren met leningen waardoor deze bedrijven zich in een zwakke positie bevinden om de huidige economische storm te doorstaan.

Techaandelen met veel cash

tech cash flow vs sectors

Bron: Credit Suisse, per 11 maart 2020.

Opmerking: De weergegeven gegevens betreffen de MSCI World-sectorindices, exclusief de financiële sector.

Netto kassaldo: totale kassaldo op de balans na aftrek van de schuld. Netto kassaldo als % van marktkapitalisatie: netto kassaldo als een percentage van de waarde van de aandelen van het bedrijf (marktkapitalisatie).

Veel technologiebedrijven hebben de afgelopen jaren ook significante aandelenterugkopen uitgevoerd maar deze werden voornamelijk gefinancierd via cashflow en niet door leningen. De aandelenmarkt screent de bedrijven snel om te bepalen wie kwetsbaar zal zijn voor deze liquiditeitscrunch. Ons beleggingsproces blijft gericht op kwaliteitsvolle technologiebedrijven met sterke cashflows en balansen.

De rol van een actief beheer

De markten zijn niet perfect en in deze extreme omstandigheden zien we dislocaties in de aandelenwaarderingen versus de bedrijfsfundamentals, met name wanneer algoritmen de handel op de markten domineren, wanneer er kwantitatief gescreend wordt en onverstoord wordt verkocht. Elk bedrijf met een hoog schuldniveau zal waarschijnlijk worden afgestraft, zelfs als de looptijden van de schuldeffecten nog veraf zijn en de bedrijfsactiviteit veerkrachtig is.

Actieve beheerders kunnen hun ervaring en grondige kennis van hun beleggingen en markten aanwenden om door de algemene cijfers heen te kijken en het echte risicoprofiel van een bedrijf in te schatten. De bedrijven zelf kunnen helpen door pragmatisch te blijven voor wat liquiditeit en de communicatie met beleggers betreft. Een goed voorbeeld was de update van Uber vorige week (19 maart) waarbij het bedrijf duidelijk de sterkte van zijn balans en liquiditeit aangaf in verscheidene draconische scenario’s van een lang aanhoudende recessie. Deze mededeling leidde tot een sterk herstel van de koers van het aandeel.

De afgelopen jaren hebben we een sterke relatie opgebouwd met de managementteams van de bedrijven waarin we beleggen. Een proactieve benadering van de ecologische, maatschappelijke en governancecriteria (ESG) helpt om een voortdurende dialoog te bevorderen die van onschatbare waarde is gebleken in deze moeilijke tijden en die ons in staat stelt advies te geven over de beste manier om met beleggers te communiceren en de markt gerust te stellen.

Letten op tekenen van herstel

Uber deelde ook iets mee dat minder tastbaar maar heel belangrijk is nu we deze crisis het hoofd proberen te bieden, en dat is hoop. Hongkong was een van de eerste markten die leed onder de impact van het virus, maar het is ook een van de eerste die zich heeft hersteld; Uber kende al een goed herstel van zijn activiteiten sinds het dieptepunt nu mensen stilaan terugkeren naar hun werk. Dit weerspiegelt de algemene herstellende trend die we in China beginnen zien nu de lockdown ten einde loopt en de economie begint te normaliseren. Verschillende sectoren herstellen tegen verschillende snelheden en hoewel we nog steeds een heel einde onder het niveau van voor het virus zitten, zijn er segmenten zoals dat van de smartphones die bijna een normaal niveau bereikt hebben. In het Westen zijn we daar nog ver vanaf maar het herstel zal komen en de markten zullen daarop inspelen. Ondertussen staan we klaar om te profiteren van beleggingsopportuniteiten en verzekeren we ons ervan dat onze portefeuilles beleggen in kwaliteitsvolle technologiebedrijven met sterke balansen.

Techbedrijven ondersteunen de strijd tegen het virus

Ironisch genoeg zijn het net deze bedrijven die de afgelopen maanden landen hebben geholpen in hun strijd tegen het virus en ons in staat stellen ons leven voort te zetten, hoewel de regelgeving omtrent deze ‘big techs’ de afgelopen maanden onder de loep werd genomen. Iedereen maakt nu – in deze tijden van ‘social distancing’ – gebruik van telewerktools, online leveringsdiensten van de supermarkten en communicatie via internet. Deze pandemie heeft onze levens in grote mate verstoord, maar bedenk hoe chaotischer alles nog geweest zou zijn zonder bedrijven zoals Amazon, Microsoft, Google en Facebook. Het is dan ook mogelijk dat regeringen de voordelen erkennen die deze technologiebedrijven bieden, wat misschien zal leiden tot een evenwichtiger debat over de toekomstige regelgeving omtrent technologie.

Hoop doet leven.

Begrippenlijst:

Balans: een jaarrekening die de activa, de passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd weergeeft. Elk segment biedt beleggers een idee over wat het bedrijf bezit en welke schulden het heeft, alsook het bedrag dat aandeelhouders erin hebben belegd. Het wordt een balans genoemd omdat het een boekhoudkundige vergelijking is: activa = passiva + eigen vermogen.

Terugkoop van aandelen: de terugkoop van aandelen door een bedrijf waardoor het aantal uitstaande aandelen wordt beperkt. Dit biedt de bestaande aandeelhouders een groter percentage eigendom in het bedrijf. Dit weerspiegelt meestal optimisme van een bedrijf over de toekomst en een mogelijke onderwaardering van het vermogen van een bedrijf.

K/W: de koers-winstverhouding wordt berekend door de huidige koers te delen door de winst per aandeel.

Netto kassaldo: verwijst naar het totale kassaldo op de balans na aftrek van de schuld.

Nettoschuld: dit geeft weer hoeveel schuld een bedrijf heeft op zijn balans in vergelijking met zijn liquide activa, d.w.z. hoeveel cash er overblijft nadat het bedrijf al zijn schulden heeft afbetaald.

Liquiditeit: de capaciteit om een bepaald effect of actief op de markt te kopen of te verkopen. Beleggingen die makkelijk verhandelbaar zijn op de markt (zonder dat dit enorme koersschommelingen veroorzaakt) worden 'liquide' genoemd.