Voor individuele beleggers in Nederland

Amerikaanse aandelen: de focus houden in een jaar vol aanpassingen

Portefeuillebeheerder Jeremiah Buckley bespreekt hoe het met de Amerikaanse aandelen staat en wat we in de toekomst mogen verwachten.

Jeremiah Buckley, CFA

Jeremiah Buckley, CFA

Portefeuillebeheerder


23 sep 2021
9 beknopt artikel

Kernpunten

 • De aandelenmarkt heeft in de eerste helft van dit jaar een forse correctie ondergaan. Na een periode van wisselend leiderschap en krimpende ratio's blijven wij erop vertrouwen dat de waarde van bedrijven uiteindelijk wordt bepaald door hun duurzame winstgroei op lange termijn.
 • De volatiliteit heeft enkele bedrijven beloond die het volgens ons op lange termijn wat moeilijker kunnen krijgen, maar toch blijven we geloven in de kracht van duurzame veranderingen in het gebruikt van technologie en de ondernemingen die klaarstaan om daarvan te profiteren.
 • Door de turbulentie op de markt is ook de aandelenrisicopremie bijgesteld tot een rationeler niveau, nu de markt groeikansen biedt voor de lange termijn.

Reset van de aandelenmarkt

De Amerikaanse aandelenmarkt heeft in de eerste helft van dit jaar een abrupte correctie ondergaan en heeft zich sindsdien toch iet of wat hersteld, maar beleggers proberen nog altijd in te schatten welke effecten de inflatie en de reactie van de Federal Reserve (Fed) zullen hebben op de economische groei en dus ook op de bedrijfswinsten. We hebben vastgesteld dat de prestaties op de markt voornamelijk voortvloeien uit de daling van de koers-winstverhoudingen (K/W). De winstramingen voor de S&P 500® Index zijn dit jaar niet ingrijpend veranderd. Ze zijn eigenlijk blijven stijgen, terwijl de koers van de index is gedaald. Met andere woorden, de winsten stijgen nog wel, maar beleggers zijn nu minder bereid om voor die winsten te betalen.

Sterke consumenten en werknemers tegenover renteverhogingen en inflatie

Terwijl de winstgroei (weliswaar in beperktere mate) aanhield, verwachtten wij aan het begin van het jaar een groei met dubbele cijfers, omdat de consumenten- en de bedrijfsbalansen zo goed oogden en we dus verwachtten dat de uitgaven en de investeringen de economische groei zouden schragen. Op dat moment bleef de persoonlijke spaarquote in vergelijking met het recente verleden hoog door de coronasteun en doordat consumenten door de pandemie geen geld konden uitgeven aan diensten. Sindsdien is de spaarquote gedaald en zijn consumenten het geld van de coronasteun beginnen uit te geven. Tegelijkertijd heeft het tekort aan arbeidskrachten sinds het begin van de pandemie de lonen opgedreven, wat de consument eveneens sterker heeft gemaakt. Zoals u ziet in figuur 1 hierna, blijven de persoonlijke consumptiebestedingen toenemen, hoewel de centrale banken de monetaire broekriem aanhalen.

Figuur 1: Persoonlijke consumptiebestedingen, spaarquote en groei van de uurlonen (2007-2022)

Bron: Federal Reserve Economic Data (FRED).

De sterkte van de consumenten heeft de taak van de Fed om de inflatie te beteugelen, er niet makkelijker op gemaakt. De consumenten staan sterker dan in vorige renteverhogingscycli, waardoor het nu moeilijker is om de economische effecten van renteverhogingen te voorspellen. Uit de recente werkgelegenheidscijfers blijkt dat de arbeidsparticipatie is toegenomen doordat er meer mensen aan het werk gaan in een krappe markt, wat de looninflatie mogelijk wat kan doen afnemen. Tekenen dat de inflatie verbetert, zouden de Fed minder geneigd kunnen maken haar assertieve koers te blijven varen, en dat zou dan weer goed nieuws kunnen zijn de toekomstige economische groei. Het valt nog te bezien hoe die evenwichtsoefening zal verlopen naarmate de steunmaatregelen opdrogen en de Fed blijft verkrappen, maar voorlopig lijken de consumenten relatief sterk te staan.

De winsten onder de loep

Figuur 2: Winstgroei S&P 500 sinds het begin van het jaar

Bron: Bloomberg. BEst (Bloomberg Estimates), winst per aandeel (WPA), gemiddelde 12 maanden.

De winstramingen zijn wat gematigd als gevolg van de snel stijgende rentevoeten, de hogere grondstoffenprijzen (vooral voor energie) en de aanzienlijk sterkere dollar, die vooral multinationals, fabrikanten en de export afremt. De algemene verwachting is nog steeds dat de winsten dit jaar sterk zullen groeien, nadat die van de ondernemingen in de S&P 500 over de eerste helft van het jaar met dubbele cijfers zijn gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Door de hogere grondstoffenprijzen is ook de samenstelling van de totale winst in de S&P 500 veranderd. Terwijl de algemene winstverwachtingen op de markten zijn afgenomen, zitten grondstoffen- en energiebedrijven in de lift, onder meer dankzij de verstoring in de toeleveringsketens door het conflict tussen Rusland en Oekraïne en na een periode van algemene onderinvestering in grondstoffen door Amerikaanse ondernemingen. Daartegenover staat dat sommige retailers zich genoodzaakt zagen om hun overtollige voorraden af te waarderen omdat de consumenten (die tijdens de pandemie vooral geld uitgaven aan fysieke goederen) sneller dan verwacht weer naar diensten zijn overgestapt. Hoewel sommige van die retailers hun prognoses voor het jaar hebben teruggeschroefd, blijven de winstverwachtingen over het algemeen relatief stabiel.

Zoals u ziet in figuur 3, werd het rendement van de S&P 500 dit jaar geschraagd door de sterke prestaties van de energie- en de nutssector. Hoewel andere sectoren achterop hinken, wordt verwacht dat de winsten in de benchmark het komende jaar globaal aanzienlijk zullen stijgen, ook in sectoren zoals communicatiediensten en discretionaire consumentengoederen, die dit jaar rake klappen hebben gekregen.

Figuur 3: Rendementen S&P 500 sinds het begin van het jaar en winstramingen per sector

Bron: Bloomberg, 1 september 2022.

Tegelijk hebben heel wat bedrijven die door de sterke dollar of de hogere grondstofprijzen onder de inflatie lijden, hun hogere kosten de afgelopen kwartalen doorberekend aan hun klanten. Die stijgingen zijn vaak definitief, ook nadat de kostendruk weer afneemt, en zo halen ondernemingen nu winst uit een hogere omzet en betere marges. Dat kan ons inziens in de tweede helft van het jaar en in de eerste helft van 2023 de winstgroei ondersteunen, zeker als de inflatie bekoelt. Hoewel de prestaties van energie- en grondstofgerelateerde ondernemingen in de index dit jaar fors afwijken van de rest, kan de winstgroei het rendement op aandelen in andere sectoren van de markt volgens ons de komende tijd gaan stimuleren.

Groeithema's houden aan

Naast de daling van de ratio's was de eerste helft van 2022 voor groeiaandelen in vergelijking met waardeaandelen een van de slechtste periodes in de afgelopen tien jaar. We verwachten niet dat dat verschil zal aanhouden, maar dat de aandelenkoersen op lange termijn worden aangestuurd door duurzame winstgroei op lange termijn, en dat ondernemingen die hun winst op lange termijn kunnen opschroeven, het dus goed zullen doen. Wij hebben in het verleden geschreven over de kracht van langetermijnthema's en ondernemingen die kunnen profiteren van duurzame veranderingen in het gebruik van technologie. Hoewel er dit jaar aanzienlijk minder is geïnvesteerd, geloven wij niet dat die thema's daarom minder belangrijk zijn geworden. Ondernemingen die technologie gebruiken om hun klantendata beter te analyseren en hun producten te verbeteren, zullen op termijn marktaandeel blijven winnen en hun efficiëntie blijven verbeteren. Bedrijven met een sterke balans en consistente kasstromen die in volatiele macro-economische tijden zoals nu kunnen investeren, positioneren zich ook voor een snellere relatieve groei wanneer het investeringsklimaat normaliseert.

We behouden in onze Amerikaanse doelmarkt een focus op groeibedrijven. Een groot deel van de succesvolste technologiebedrijven in de wereld zijn in de VS gevestigd, waar het economische klimaat groei en innovatie stimuleert. De Amerikaanse aandelenmarkt is ook de grootste ter wereld, goed voor meer dan 40% van de wereldwijde marktkapitalisatie.1 De dividendgroei in de VS heeft tijdens de pandemie uitzonderlijk goed standgehouden, en hoewel hij dit jaar wat achterop hinkt, wijst dat geenszins op zwakte. Meer dan 97% van de ondernemingen heeft het dividend in het tweede kwartaal opgetrokken of stabiel gehouden. Tegelijkertijd hebben Amerikaanse ondernemingen meer eigen aandelen ingekocht om hun stijgende cashflow te laten terugvloeien naar de aandeelhouders.

Figuur 4: Janus Henderson Global Dividend Index – North America

Bron: Janus Henderson. De Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI) is een langetermijnstudie naar wereldwijde trends in dividenden. Hij meet de vooruitgang die bedrijven wereldwijd boeken in de uitkering van kapitaal aan hun beleggers.

Al met al geloven wij dat Amerikaanse bedrijven zich kunnen aanpassen en waarde kunnen creëren, en vooral de afgelopen jaren zijn we daar ook voor beloond, want de Amerikaanse markt doet het de laatste tijd beter dan de andere wereldmarkten.

Figuur 5: Rendement Amerikaanse en wereldwijde index

Bron: Bloomberg, 31 augustus 2022. Cumulatieve rendementen omgerekend naar basis 100.

De mogelijkheden afwegen naarmate de risico-rendementsverhouding verandert

Door de turbulentie op de markten dit jaar zijn de risicopremie voor aandelen en onze mening over de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen tegenover obligaties in het huidige klimaat veranderd. De groei is gedaald, de onzekerheid is toegenomen en de nominale rentevoeten zijn gestegen, waardoor de risico-rendementsverhoudingen evenwichtiger is geworden dan vorig jaar, toen die veel beter was voor aandelen. Toch is ook de risicopremie voor aandelen op een rationeler niveau gekomen. Globaal kan volatiliteit zoals we die dit jaar meemaken, ons inziens tot dislocaties tussen koers en waarde leiden. Naarmate de bedrijfswaarderingen en de risico-rendementsverhouding verder veranderen, kunnen attente beleggers misschien profiteren van de kansen die de markt nu biedt.

1 Ramingen World Federation of Exchanges, Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA).
Duration kan ook meten hoe gevoelig de koers van een obligatie- of vastrentende portefeuille is voor renteschommelingen.
MSCI All Country World ex USA Index℠ is een barometer voor het rendement van de aandelenmarkten van wereldwijde ontwikkelde en opkomende landen, met uitzondering van de VS.
MSCI Europe Index℠ meet de prestaties van de aandelenmarkten van ontwikkelde landen in Europa.
De koers-winstverhouding (K/W) meet de aandelenkoers in verhouding tot de winst per aandeel voor een of meer aandelen in een portefeuille.
The Forward Price-to-Earnings (P/E) Ratio uses the forecasted earnings per share of the company over the next 12 months for calculating the price-earnings ratio.
S&P 500®Index weerspiegelt de prestaties van Amerikaanse largecapaandelen en de bredere Amerikaanse aandelenmarkt.
De Fed of Federal Reserve is de centrale bank van de Verenigde Staten
Volatiliteit is een maatstaf voor het risico op basis van de spreiding van de rendementen voor een bepaalde belegging.

Belangrijke informatie
Grondstoffen ((zoals olie, metalen en landbouwproducten) en aan grondstoffen gekoppelde effecten zijn onderhevig aan grotere volatiliteit en risico's en zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Grondstoffen zijn speculatief en kunnen gevoelig zijn voor factoren zoals marktschommelingen, economische en politieke ontwikkelingen, verstoringen in vraag en aanbod, weersomstandigheden, ziekten en embargo's.
Diversificatie garandeert geen winst. Ook neemt diversificatie het risico op beleggingsverliezen niet weg.
Vastrentende effecten zijn onderhevig aan het rente-, inflatie-, krediet- en wanbetalingsrisico. De obligatiemarkt is volatiel. Als de rentes stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal en vice versa. Terugbetaling van de hoofdsom is niet gegarandeerd, en de koersen kunnen dalen als een emittent zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt of wanneer zijn kredietwaardigheid afneemt.

Correlatie meet de mate waarin twee variabelen in verhouding tot elkaar in waarde schommelen. Een waarde van 1,0 impliceert een parallelle beweging, -1,0 impliceert een beweging in de tegengestelde richting, en 0,0 impliceert geen relatie.
Groei- en waardebeleggingen hebben elk hun eigen specifieke risico's en rendementspotentieel, en zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Groeiaandelen zijn onderhevig aan een verhoogd risico op verlies en koersvolatiliteit en kunnen hun vermeende groeipotentieel niet waarmaken. Waardeaandelen kunnen lange tijd door de markt ondergewaardeerd blijven en zullen mogelijk niet in de verwachte mate stijgen.
Technologiesectoren kunnen aanzienlijk worden beïnvloed door veroudering van bestaande technologie, korte productcycli, dalende prijzen en winsten, concurrentie van nieuwkomers op de markt, en algemene economische omstandigheden. Een geconcentreerde belegging in één enkele sector kan volatieler zijn dan de prestaties van minder geconcentreerde beleggingen en de markt in zijn geheel.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.