Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund

Voor beleggers die hun portefeuille willen spreiden met exposure naar bedrijfsobligaties uit opkomende markten

ISIN
LU1120395543

NAV
EUR 117.67
As of 01/12/2021

1-Day Change
EUR -0.10 (-0.08%)
As of 01/12/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 70% van zijn vermogen in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) uit opkomende markten. Het Fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijke converteerbare obligaties (CoCo's) en/of door in activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten, in noodlijdende schulden en/of in Chinese binnenlandse obligaties die via Bond Connect worden verhandeld.
Indien er wordt belegd in activa in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds, zal het Fonds trachten deze activa terug af te dekken naar de basisvaluta om het risico van wisselkoersveranderingen te elimineren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Streeft naar totaalrendement hoger dan de benchmark door ten minste 70% te beleggen in een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties of andere obligaties en derivaten uit opkomende markten
 • Beleggingsideeën worden gegenereerd op basis van een bottom-up creditbenadering en een top-down visie op landen en geopolitieke ontwikkelingen
 • Potentieel om een aantrekkelijke risicopremie te behalen als gevolg van het “opkomende markt”-label ondanks de investment grade-kenmerken van een groot deel van de beleggingscategorie
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Jennifer James

Portefeuillebeheerder | Hoofdanalist Opkomende Markten

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A2 HEUR (Net) JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Net) 4.47 2.41 4.82 -5.37 3.58
JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd 5.05 2.88 7.26 -3.43 3.85
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Gross) 5.73 3.68 6.16 -4.03 5.08
JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd + 1.50% 6.62 4.43 8.87 -1.99 5.40
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
A2 HEUR (Net) JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
05/11/2014
A2 HEUR (Net) -2.22 -2.92 2.00 3.48 1.51 - 2.54
JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd -0.52 0.39 4.30 5.17 2.98 - 3.30
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
05/11/2014
A2 HEUR (Gross) - 2.85 - 3.92
JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd + 1.50% - 4.53 - 4.85
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 HEUR (Net) JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 5.87 6.22 -6.54 7.85 5.89
JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd 7.96 5.96 -4.40 9.81 5.51
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 7.42 7.75 -5.22 9.18 7.20
JPM Corporate EM Bond Index Broad Diversified EUR Hgd + 1.50% 9.58 7.55 -2.96 11.46 7.10
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
1.21%

Portefeuille

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Het Fonds kan in binnenlandse obligaties beleggen via Bond Connect. Dit kan aanvullende risico's met zichmeebrengen, zoals transactie-, regelgevings-, liquiditeits- en vereffeningsrisico's.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting