Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Global Equity Income Fund

A global approach to equity income aiming to provide a growing income stream as well as capital growth

ISIN
LU1059380805

NAV
USD 133.66
As of 22/06/2021

1-Day Change
USD 0.55 (0.41%)
As of 22/06/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

INVESTMENT OBJECTIVE

Het doel van het Fonds is inkomsten te bieden die hoger liggen dan de inkomsten gegenereerd door de MSCI World Index, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in obligaties van om het even welke kwaliteit en emittent, en in contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het inkomstendoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

ABOUT THIS FUND

 • Dividend-seeking, valuation-driven process that focuses on companies with good and growing cashflow
 • Actively managed fund well diversified by sector and geography
 • Highly experienced, dedicated team with more than 10 years' experience running global equity income funds
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Andrew Jones

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2004.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/03/2021
A2 USD (Net) MSCI World NR
 
Kwartaaleinde
Per 31/03/2021
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 USD (Net) 37.02 -14.64 -2.20 10.12 5.66
MSCI World NR 54.03 -10.39 4.01 13.59 14.77
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/05/2021
A2 USD (Net) MSCI World NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
06/05/2014
A2 USD (Net) 1.96 9.49 31.46 6.12 6.54 - 4.33
MSCI World NR 1.44 11.39 40.63 14.40 14.23 - 10.56
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 USD (Net) MSCI World NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 USD (Net) 0.70 19.48 -13.25 18.25 3.26
MSCI World NR 7.51 22.40 -8.71 27.67 15.90
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2020)
2.08%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/05/2021)
% van fonds
Microsoft 3.88
Samsung Electronics 3.27
Nestl 2.40
AXA 2.35
AstraZeneca 2.12
Volvo 2.03
Unilever 2.03
Anglo American 2.03
Cisco Systems 2.00
Medtronic 1.99

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
TOP