Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Global Multi-Asset Fund

ISIN
LU1253842428

NAV
EUR 12.11
As of 30/03/2023

1-daagse verandering
EUR 0.05 (0.41%)
Per 30/03/2023

Morningstar-rating
Per 28/02/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, met een lagere volatiliteit dan die van de aandelenmarkt, op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 4% hoger ligt dan de SONIA, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in instellingen voor collectieve belegging (andere fondsen waaronder die beheerd door Janus Henderson en beursverhandelde indexfondsen) om een gediversifieerde wereldwijde blootstelling aan een waaier van activa te bieden, onder andere aan aandelen van bedrijven, obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, en in mindere mate aan alternatieve activa zoals vastgoed en grondstoffen.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals aandelen, obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SONIA, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

PORTEFEUILLEBEHEER

Nick Harper, CFA

Portefeuillebeheerder  

Actief in de sector sinds 2010. Bij ons sinds 2014.

Oliver Blackbourn, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2009. Bij ons sinds 2017.

Paul O’Connor

Head of Multi-Asset | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1995. Bij ons sinds 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 28/02/2023
H2 HEUR (Net) ESTR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
28/07/2015
H2 HEUR (Net) -2.27 1.18 -3.91 2.35 1.80 - 2.48
ESTR 0.18 0.34 0.42 -0.20 -0.27 - -0.27
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
28/07/2015
H2 HEUR (Gross) - 2.97 - 3.67
ESTR + 4.00% - 3.72 - 3.72
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2022
H2 HEUR (Net) ESTR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Prestatie aanvang
28/07/2015
H2 HEUR (Net) -10.39 -10.39 5.65 8.74 9.89 -5.14 5.72 6.93 -1.90
ESTR -0.01 -0.01 -0.57 -0.43 -0.36 -0.37 -0.33 -0.27 -0.03

Index-beschrijving

N.v.t.

Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 0.50%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
1.06%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 28/02/2023)
% van fonds
Cbot US 10yr Note Jun23 (31/05/2023) 12.06
Cbot US 5yr Note Jun23 (31/05/2023) 5.87
CME S&P 500 Emini Index Mar23 (17/03/2023) 5.79
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z2 HGBP 5.69
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund Z1 USD 4.98
Ice FTSE 100 Index Mar23 (17/03/2023) 4.73
Inactive Ice Mini MSCI Emerging Markets Index Mar23 (17/03/2023) 4.46
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund Z2 EUR 4.07
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I2 EUR 3.98
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z2 USD 3.88

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgroot-lage, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 van 7; dat is een middelgroot-lage risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het Fonds belegt in andere fondsen (met inbegrip van op de beurs verhandelde fondsen en beleggingstrusts/vennootschappen). Dit kan leiden tot meer risicovolle activa, het gebruik van derivaten en andere risico's in verband met de onderliggende fondsen, en tot hogere lopende kosten.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.