The Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID II”)

EMT's

Net zoals veel andere partijen in onze branche, heeft Janus Henderson ermee ingestemd het Europese MiFID Template (EMT) als format te hanteren om informatie over onze producten te verspreiden naar distributeurs.

We hebben Donnelley Financial Solutions (DFS) aangewezen om EMT´s voor al onze producten samen te stellen en te verstrekken en zijn op verzoek verkrijgbaar. Stuur daarvoor svp uw adres- of SFTP-gegevens naar janushendersonsupport@dfsco.com.

Ook andere data providers/tussenpersonen met informatie over Janus Henderson fondsen hebben de beschikking over de EMT’s.

De EMT’s bevatten informatie waarvan wij redelijkerwijs mogen verwachten dat die nauwkeurig is. Janus Henderson kan er echter niet voor instaan dat de informatie in een EMT geschikt of voldoende is voor een bepaalde toepassing of een bepaald grondgebied.

Beleid

Janus Henderson's 'best execution'-beleid beschrijft hoe Janus Henderson ernaar streeft het beste resultaat te behalen voor klanten bij het handelen in financiële instrumenten. Hierdoor begrijpen klanten welke prioriteiten wij stellen in de uitvoering binnen de verschillende beleggingscategorieën. Het geeft ook een overzicht van de tegenpartijen en locaties die Janus Henderson in staat stellen dit te bereiken.

Goedkeuringsproces

MiFID II vereist van beleggingsmaatschappijen die financiële instrumenten samenstellen voor de verkoop aan klanten dat zij een goedkeuringsproces hanteren, in stand houden en evalueren voor elk financieel instrument en alle belangrijke wijzigingen in bestaande financiële instrumenten voordat deze op de markt worden gebracht of verspreid naar klanten.

Ook zijn beleggingsmaatschappijen verplicht te beoordelen of het product klanten bereikt met behoeften, eigenschappen en doelstellingen waarvoor het product niet bedoeld was.

Het goedkeuringsproces voor Janus Henderson producten is hieronder weergegeven. Het definieert een duidelijke doelmarkt van eindklanten binnen de betreffende categorie van klanten voor elk financieel instrument en zorgt ervoor dat alle relevante risico's voor de gedefinieerde doelmarkt worden beoordeeld.

Binnen drie maanden na de lancering van een product wordt een evaluatieproces gestart. Daarna wordt een nieuw product ieder halfjaar beoordeeld om zeker te stellen dat de producten voldoen aan de behoeften van de klant en aan de toepasselijke regelgeving.

Complexiteit

Onder MiFID II worden alle beleggingsproducten geclassificeerd als ‘niet-complex’ of ‘complex’. Deze classificaties bepalen de voorwaarden waaronder producten kunnen worden verspreid naar verschillende typen klanten.

Conform Artikel 25(4)(a) van de MiFID II Richtlijn worden alle Janus Henderson UCITS-fondsen automatisch geclassificeerd als niet-complex.

Wij hebben de toetsen beschreven in Artikel 57 van MiFID II uitgevoerd op onze niet-UCITS en AIF’s en ook de volgende producten voldoen aan alle criteria om te worden geclassificeerd als niet-complex.

  • NURS
  • PAIF
  • Investment Trusts
Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen over MiFID II. Deze maken duidelijk hoe JHI omgaat met MiFID II.

Dit document wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld als wij nieuwe vragen ontvangen.

Achtergrond

Met ingang van 3 januari 2018 worden de verordeningen Markets in Financial Investments Directive II (MiFID II) van kracht.

In deze veelgestelde vragen vindt u het antwoord op algemene vragen over hoe Janus Henderson Investors (“Janus Henderson I”) met deze regelgeving omgaat. Dat is belangrijk omdat er een aantal manieren zijn waarop assetmanagers deze kosten en vergoedingen kunnen berekenen.

Impliciete transactiekosten

Hoe berekent Janus Henderson de historische impliciete transactiekosten?

Janus Henderson heeft besloten dat het gebruik van voorgedefinieerde spreads (zie bijlage A) de meest nauwkeurige manier is om historische impliciete transactiekosten te berekenen. Dit besluit komt overeen met de richtlijnen van diverse Europese Asset Management Associations zoals AFG, ALFI & BVI.

Waarom gebruiken jullie de afsluitkoers niet voor het berekenen van de historische impliciete transactiekosten?

Janus Henderson heeft samen met Donnelley Financial Solutions (“Donnelley”) proeven uitgevoerd om de afsluitkoers van impliciete transactiekosten te berekenen en heeft de resultaten vergeleken met andere methodes zoals op spreads gebaseerde berekeningen. Omdat het moeilijk was betrouwbare historische afsluitkoersen te verkrijgen, vonden wij dat voorgedefinieerde spreads een nauwkeuriger beeld gaven van de impliciete transactiekosten. Bovendien ligt de spreadmethode volgens Janus Henderson meer op één lijn met de bedoeling van de richtlijnen. Het spreekt voorzich dat we in de loop van de tijd deze berekeningsmethode voor historische kosten gaan vervangen als we over meer feitelijke gegevens beschikken van de afsluitkoers op het moment van de transactie.

Hoe gaat Janus Henderson de impliciete transactiekosten vanaf 1 januari 2018 berekenen?

Janus Henderson gaat de impliciete transactiekosten berekenen conform de voorschriften:

  • Waar van toepassing de ‘Complex’-methode – Afsluitkoers
  • ‘New Funds’-methode – als er onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn van een onlangs gelanceerd fonds, gebruiken we een raming van de portefeuilleomzet of een gemiddelde van de beschikbare transactiekosten.

MiFID EMT

In welk formaat verstrekt Janus Henderson de MiFID gegevens aan distributeurs?

Janus Henderson verstrekt de gegevens volgens het Europese MiFID Template (‘EMT’) dat is goedgekeurd door de European Working Group.(“EMT”).

Verstrekt Janus Henderson de gegevens rechtstreeks aan klanten?

Janus Henderson heeft Donnelley aangewezen om de MiFID informatie op verzoek te verspreiden via het EMT. Stuur uw verzoek voor data naar het supportteam (janushendersonsupport@dfsco.com).

Kunnen klanten het MiFID EMT van andere gegevensplatforms downloaden?

Ja, Janus Henderson is van plan het MiFID EMT beschikbaar te stellen via een aantal gegevensplatforms. Neem contact op met Donnelley of uw agent als u hier meer over wilt weten.

Hoe vaak publiceren jullie een bijgewerkt EMT?

Donnelley publiceert elke maand uiterlijk op de 10e werkdag een bijgewerkt EMT.

In welke taal wordt het MiFID EMT gepubliceerd?

Op verzoek worden MiFID EMT’s gepubliceerd in het Engels, Frans en Duits. Hebt u belangstelling voor een andere taal? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger.

Welke gegevensperiode is gebruikt voor het berekenen van transactiekosten voor het EMT?

De verordening schrijft voor dat er één jaar transactiehistorie moet worden gebruikt voor het berekenen van de transactiekosten.

Hoe wordt het EMT beschikbaar gesteld?

Via e-mail of SFTP, in Excel, CSV, XML formaat.

Welke risico-indicator is opgenomen in het EMT?

De SRRI-indicator conform de PRIIPs verordening en niet de SRI-indicator van de UCITS-voorschriften.

Doelmarkt

Zijn uw fondsen voor geïnformeerde klanten?

Over het algemeen niet .ze zijn toegankelijk voor beleggers met een basisniveau van kennis en ervaringn.

Zijn de fondsen/trusts geclassificeerd als complex?

Alle UCITS zijn automatisch niet-complex. De meeste van onze non-UCITS fondsen en trusts zijn onderzocht op de gestelde criteria die zijn opgesteld zijn in de Richtlijnen en zijn tevens niet-complex. Het beperkt aantal fondsen dat als complex is aangemerkt, is niet beschikbaar voor particuliere beleggers.

Is de PAIF niet-complex?

Ja

Hebben jullie ook fondsen met hefboomeffect (leveraged fonds)?

Nee geen enkele van onze Unit Trusts en OIECs zijn producten met hefboomeffect.

Hebben jullie gestructureerde fondsen?

Nee

Bijlage A

Attentie