The Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID II”)

EMT's

Net zoals veel andere partijen in onze branche, heeft Janus Henderson ermee ingestemd het Europese MiFID Template (EMT) als format te hanteren om informatie over onze producten te verspreiden naar distributeurs.

We hebben Donnelley Financial Solutions (DFS) aangewezen om EMT´s voor al onze producten samen te stellen en te verstrekken en zijn op verzoek verkrijgbaar. Stuur daarvoor svp uw adres- of SFTP-gegevens naar janushendersonsupport@dfsco.com.

Ook andere data providers/tussenpersonen met informatie over Janus Henderson fondsen hebben de beschikking over de EMT’s.

De EMT’s bevatten informatie waarvan wij redelijkerwijs mogen verwachten dat die nauwkeurig is. Janus Henderson kan er echter niet voor instaan dat de informatie in een EMT geschikt of voldoende is voor een bepaalde toepassing of een bepaald grondgebied.

Beleid

Janus Henderson's 'best execution'-beleid beschrijft hoe Janus Henderson ernaar streeft het beste resultaat te behalen voor klanten bij het handelen in financiële instrumenten. Hierdoor begrijpen klanten welke prioriteiten wij stellen in de uitvoering binnen de verschillende beleggingscategorieën. Het geeft ook een overzicht van de tegenpartijen en locaties die Janus Henderson in staat stellen dit te bereiken.

Goedkeuringsproces

MiFID II vereist van beleggingsmaatschappijen die financiële instrumenten samenstellen voor de verkoop aan klanten dat zij een goedkeuringsproces hanteren, in stand houden en evalueren voor elk financieel instrument en alle belangrijke wijzigingen in bestaande financiële instrumenten voordat deze op de markt worden gebracht of verspreid naar klanten.

Ook zijn beleggingsmaatschappijen verplicht te beoordelen of het product klanten bereikt met behoeften, eigenschappen en doelstellingen waarvoor het product niet bedoeld was.

Het goedkeuringsproces voor Janus Henderson producten is hieronder weergegeven. Het definieert een duidelijke doelmarkt van eindklanten binnen de betreffende categorie van klanten voor elk financieel instrument en zorgt ervoor dat alle relevante risico's voor de gedefinieerde doelmarkt worden beoordeeld.

Binnen drie maanden na de lancering van een product wordt een evaluatieproces gestart. Daarna wordt een nieuw product ieder halfjaar beoordeeld om zeker te stellen dat de producten voldoen aan de behoeften van de klant en aan de toepasselijke regelgeving.

Complexiteit

Onder MiFID II worden alle beleggingsproducten geclassificeerd als ‘niet-complex’ of ‘complex’. Deze classificaties bepalen de voorwaarden waaronder producten kunnen worden verspreid naar verschillende typen klanten.

Conform Artikel 25(4)(a) van de MiFID II Richtlijn worden alle Janus Henderson UCITS-fondsen automatisch geclassificeerd als niet-complex.

Wij hebben de toetsen beschreven in Artikel 57 van MiFID II uitgevoerd op onze niet-UCITS en AIF’s en ook de volgende producten voldoen aan alle criteria om te worden geclassificeerd als niet-complex.

 • NURS
 • PAIF
 • Investment Trusts
Veelgestelde vragen

De volgende veelgestelde vragen over MiFID II geven een antwoord op vragen over de benadering van Janus Henderson ten aanzien van MiFID II-onderwerpen, waaronder kosten en vergoedingen, de beschikbaarheid van het European MiFID Template (“EMT”) en de doelmarkt. De veelgestelde vragen worden regelmatig geüpdatet, zodra er nieuwe vragen zijn ontvangen.

Achtergrond

De Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) is op 3 januari 2018 in werking getreden. Distributeurs en adviseurs die diensten verlenen die onder deze regelgeving vallen, zin verplicht om informatie te verstrekken over alle kosten en vergoedingen binnen de fondsen die ze aanbieden aan hun klanten.

Transactiekosten

Wat zijn transactiekosten?

Transactiekosten zijn de kosten die gepaard gaan met het kopen en verkopen van effecten in het fonds. Er zijn twee soorten transactiekosten:
 • Expliciete: de kosten voor het fonds die het fonds rechtstreeks betaalt om financiële instrumenten te kopen en verkopen.
 • Impliciete: de kosten die niet eenvoudig waarneembaar en dus moeilijk te kwantificeren zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die zijn ingebed in de bied-laatspread en de reactie van de markt op een transactie of de timing van een transactie (impact op de markt, opportuniteitskosten of vertragingskosten).

Wat is meegenomen in de transactiekosten?

 • Bemiddelingsvergoeding;
 • Belasting op transacties en zegelrecht;
 • Wisselkosten;
 • Impliciete kosten;
 • Clearingkosten;
 • Swing pricing (Fondsen hebben doorgaans een mechanisme dat is bedoeld om de impact van transacties als gevolg van geldstroom in en uit het fonds op zittende beleggers te beperken, zoals een fondsspread. Het bedrag dat dit swing pricing-mechanisme oplevert voor de overgebleven houders van het fonds, wordt gebruikt om de gemaakte transactiekosten te compenseren).
 • Indirecte transactiekosten (de kosten die een onderliggend fonds maakt).

Hoe berekent Janus Henderson de historische impliciete transactiekosten?

De impliciete transactiekosten van Janus Henderson worden berekend aan de hand van de Arrival Price Methodology die is voorgeschreven door MiFID II. Voor beleggingscategorieën waarvoor geen of onvoldoende Arrival Price-gegevens beschikbaar zijn, worden geschikte vervangende gegevens gebruikt om kosten te bepalen die redelijk, duidelijk, niet misleidend en een afspiegeling zijn van de marktomstandigheden.

MiFID EMT

In welk formaat verstrekt Janus Henderson de MiFID II-gegevens?

We verstrekken MiFID II-gegevens voor distributeurs, adviseurs en gegevensplatforms met behulp van het door de European Fund and Asset Management Association (“EFAMA”) goedgekeurde template genaamd European MiFID Template (“EMT”).

Verstrekt Janus Henderson de gegevens rechtstreeks aan klanten?

We hebben Donnelley Financial Solutions (“DFIN”) gekozen als verspreider van het EMT. Verzoeken om gegevens kunnen gestuurd worden naar het Support-team via janushendersonsupport@dfsco.com.

Kunnen klanten het EMT downloaden van gegevensplatforms?

Ja, verstrekken het EMT aan een aantal gegevensplatforms. Neem contact op met DFIN of uw agent bij Janus Henderson voor meer informatie janushendersonsupport@dfsco.com.

Hoe vaak publiceren jullie een bijgewerkt EMT?

We publiceren elk kwartaal een bijgewerkt EMT.

Kan het EMT ook worden gepubliceerd in andere talen dan het Engels?

Ja. Neem contact op met uw agent bij Janus Henderson voor meer informatie.

In welk formaar is het EMT beschikbaar?

Excel, CSV, XML. Verstuurd via e-mail of SFTP.

Welke risico-indicatoren zijn opgenomen in het EMT?

 • De SRRI voor ICBE's, op basis van marktrisico;
 • De SRI voor PRIIP's; op basis van marktrisico en kredietrisico;
.

Wat zijn ex ante kosten?

Dat zijn de verwachte kosten en bijbehorende lasten van het fonds.

Wat zijn ex post kosten?

Dat zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten in het fonds. De ex post kosten worden verstrekt in januari 2019 voor kosten die zijn gemaakt in 2018.

Welke kosten zijn opgenomen in de lopende kosten in het EMT die niet zijn opgenomen in de lopende kosten die zijn genoemd in documentatie van het fonds?

 • Debetrente;
 • Betaalde reporente;
 • Inkomsten uit securities lending die de maatschappij heeft ingehouden;
 • Lopende kosten van fondsen, REIT’s, beleggingstrusts van het fonds, of proxies als de daadwerkelijke kosten niet beschikbaar zijn;
 • Kosten in verband met de koop en verkoop van onroerende goederen en onderhoudskosten.

Doelmarkt

Zijn de fondsen/trusts geclassificeerd als complex?

Alle ICBE's zijn automatisch niet-complex. De meeste onze niet-ICBE-fondsen/-trusts zijn getoetst op basis van de criteria zoals opgenomen in de regelgeving en zijn niet-complex. Een klein aantal fondsen is geclassificeerd als complex. Deze fondsen zijn niet beschikbaar voor retailbeleggers.

Is de PAIF niet-complex?

Ja.

Hebben jullie ook fondsen met hefboomeffect (leveraged fonds)?

Nee.

Hebben jullie gestructureerde fondsen?

Nee.

Attentie