Beoordelingen en prijzen

Morningstar 5 Star-Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Beleggingsdoelstelling

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  Cumulatieve prestatie

  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten

  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • ​Het Fonds streeft ernaar het risico te beperken door te beleggen in verschillende bedrijven en segmenten van de life science-sector. Het Fonds is mogelijk echter minder gespreid dan andere beleggingsproducten en het verlies kan verhoudingsgewijs groter zijn als een bepaalde belegging in waarde daalt.
  • Het Fonds kan genoteerd zijn in een andere valuta dan de aandelenklasse van uw belegging. De waarde van uw aandelen kan stijgen of dalen als gevolg van wisselkoersbewegingen tussen valuta’s.
  • ​Het Fonds kan beleggingen bezitten die zijn genoteerd in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds. Bewegingen van wisselkoersen kunnen het Fonds blootstellen aan verliezen ongeacht de performance van de belegging.
  • Het Fonds maakt gebruik van speciale financiële afgeleide instrumenten die winsten en verliezen kunnen opleveren die ruim boven de oorspronkelijke kosten van deze afgeleide instrumenten liggen. Daarmee verhogen ze het risico aanzienlijk. We proberen dit risico te beperken door middel van een robuust risicobeheerproces dat erop is gericht het maximale potentiële verlies te beperken. Het gebruik van deze instrumenten brengt ook ander risico's met zich mee, met name tegenpartijrisico, het risico voor elke partij in een contract dat de andere partij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.
  • De beleggingen van het Fonds zijn gericht op life science-bedrijven. Veranderingen in de regelgeving of de verstrekking van subsidies, of veranderingen in technologie kunnen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen van het Fonds.
  • De waarde van beleggingen in het Fonds en het rendement uit deze beleggingen kan stijgen of dalen. Het kan zo zijn dat het Fonds zijn beleggingsdoelstellingen niet haalt.
  • Kleinere of nieuwere bedrijven hebben een groter potentieel voor risico en rendement. Deze beleggingen kunnen volatiel zijn of zijn moeilijk te kopen of verkopen.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie