Torenhoge winsten stuwen dividend naar record over eerste kwartaal

21-5-2018

Downloaden

​Groeiende bedrijfswinsten stuwen het totale wereldwijde dividend in het eerste kwartaal 10,2% hoger naar USD 244,7 mld, aldus de Janus Henderson Global Dividend Index. Dit is een record voor het eerste kwartaal. Canada en de VS doorbraken het absolute kwartaalrecord, terwijl een op de vier landen uit de index een nieuw record neerzette over het eerste kwartaal. Asia Pacific ex Japan was de enige regio die geen stijging noteerde, wat te wijten was aan scherp lagere bijzondere dividenden in Hongkong en dividendverlagingen in Australië. De Janus Henderson Global Dividend Index sloot het kwartaal op een recordniveau van 174,2. Daarmee waren de wereldwijde uitkeringen vorig jaar bijna 75% hoger dan in 2009.


Belangrijkste punten

• Het totale wereldwijde dividend stijgt in eerste kwartaal met 10,2% scherp naar USD 244,7 mld, een record voor uitkeringen over het eerste kwartaal
• Het eerste kwartaal overtreft de verwachtingen dankzij de zwakkere dollar; de onderliggende groei van 5,9% komt overeen met voorspelling Janus Henderson
• Canada en de VS doorbreken het absolute kwartaalrecord; een op de vier landen zet nieuw record neer over het eerste kwartaal
• Asia Pacific ex Japan enige regio met daling van dividend door lagere bijzondere dividenden in Hongkong en dividendverlagingen in Australië
• Voor 2018 wordt onderliggend een wereldwijde dividendgroei van 6,0% verwacht
• Totale groei omhoog bijgesteld naar 8,5%, mede op een zwakkere dollar; uitkeringen bereiken naar verwachting een record van USD 1,358 biljoen
 
 
Bron: Janus Henderson Investors

De totale dividendgroei over het eerste kwartaal overtrof de voorspelling van Janus Henderson, hoofdzakelijk omdat de Amerikaanse dollar over het kwartaal gestaag verzwakte, waardoor uitkeringen in andere valuta werden geconverteerd tegen een gunstiger wisselkoers.

Onderliggend was de groei met 5,9% jaar-op-jaar exact in lijn met de verwachtingen van Janus Henderson en een voortzetting van het groeitempo uit 2017.

Seizoensmatig maken de dividenden in Noord-Amerika in het eerste kwartaal het leeuwendeel uit van de wereldwijde uitkeringen, omdat vrijwel elk bedrijf hier standaard een kwartaalbetaling doet aan beleggers. De onderliggende groei in de VS bedroeg 7,6%, waarbij het totale uitgekeerde bedrag een absoluut kwartaalrecord bereikte van USD 113,0 mld.

Over de hele linie keerden acht van de tien Amerikaanse bedrijven jaar-op-jaar meer dividend uit, met technologie, financiële dienstverlening en gezondheidszorg voorop. Canada kende een onderliggende groei van 13,8%, het hoogste in de ontwikkelde wereld. Het totaal van USD 10,1 mld was ook hier een absoluut hoogterecord, waarbij elk bedrijf in de dividendindex de uitkering verhoogde of handhaafde.

In Europa vinden over het algemeen relatief weinig dividenduitkeringen plaats in het eerste kwartaal en deze werden bovendien gedrukt door seizoensmatige invloeden van een tragere groei in Zwitserse farmaceutische bedrijven en oliemaatschappijen. Onderliggend was de groei 3,9%, hoewel de sterke Europese valuta het totale dividend opstuwden naar een groei van 13,7%. De Japanse uitkeringen schoten onderliggend 8,2% omhoog, waarbij het totaal een record voor het eerste kwartaal bereikte, terwijl uitkeringen in opkomende markten profiteerden van bijzondere dividenden.

Asia Pacific ex Japan bleef achter in het eerste kwartaal. De uitkeringen daalden onderliggend met 3,1%, hoewel die dip vermoedelijk tijdelijk is. De meeste bedrijven in Hongkong handhaafden hun dividend of verhoogden het bescheiden. Het totaal werd echter nadelig beïnvloed door scherp lagere bijzondere dividenden, terwijl in Singapore de uitkeringen onderliggend vlak waren. In Australië daalde het dividend doordat twee grote spelers in het eerste kwartaal hun dividend verlaagden, maar de groei achter het totaal was breed gedragen.

Janus Henderson handhaaft de voorspelling van 6,0% onderliggende dividendgroei voor dit jaar, waarbij de groei vanuit elke regio ter wereld zal komen. De daling van de dollar van de afgelopen maanden draagt bij aan de voorspelde totale groei en Janus Henderson verwacht nu dat het dividend voor het hele jaar met 8,5% zal stijgen naar een totaal van USD 1,358 biljoen, USD 10 mld meer dan de aanvankelijke verwachtingen in januari.
 
Bron: Janus Henderson Investors
 
Ben Lofthouse, directeur van Global Equity Income bij Janus Henderson:2018 is goed begonnen voor de dividenden. De economische groei is krachtig en de winstgevendheid van bedrijven neemt toe. De contanten die daardoor ontstaan kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De versnelling in dividendgroei in de VS in het eerste kwartaal kan een eerste teken zijn dat bedrijven erop vertrouwen dat ze wat van die contanten kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. De recente belastinghervormingen in de VS zijn een stimulans hiervoor. Het tweede kwartaal is voor de Europese dividenduitkeringen een belangrijk seizoen en veel meer bedrijven en landen dan in het eerste kwartaal zullen een bijdrage gaan leveren. Het economische herstel in Europa zal waarschijnlijk leiden tot krachtige groei door de hele regio heen. Het effect van aandeelspecifieke kwesties was in Australië in het eerste kwartaal groter dan het over het hele jaar zal zijn. We zijn dan ook optimistisch voor opkomende markten en Azië als geheel.

Wij denken dat beleggers in 2018 kunnen rekenen op een nieuw record voor dividenden wereldwijd.”

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Global Equity Fund

Het Janus Henderson Fund (het """"Fonds"""") is een Luxemburgse SICAV opgericht op 26 september 2000 en beheerd door Henderson Management S.A. Beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie is verkrijgbaar bij Henderson Global Investors Limited in de hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het fonds in Luxemburg: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, in Duitsland: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt, in Oostenrijk: Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, A-1010 Wenen, in Spanje: de kantoren van de Spaanse distributeurs waarvan een overzicht kan worden ingezien op www.cnmv.es (Janus Henderson Fund staat bij de CNMV geregistreerd onder nummer 259), in België: de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, in Singapore: de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946, en in Zwitserland bij de Zwitserse vertegenwoordiger: BNP Paribas Securities Services, Paris, bijkantoor Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich dat ook optreedt als betaalkantoor in Zwitserland.

Beleggers op het eiland Man kunnen met betrekking tot het Janus Henderson Fund geen gebruik maken van de wettelijke vergoedingregelingen. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben (laag aantal participaties) ten opzichte van zijn beleggingsuniversum, en een ongunstige gebeurtenis met een impact op een klein aantal participaties kan leiden tot aanzienlijke volatiliteit of verliezen voor het Fonds.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5
SRRI 6

Deel

Attentie