Strategic Fixed Income: een grote beleidswijziging in inflatie? Nee.

5-6-2018

Downloaden


In deze video vertellen John Pattullo en Jenna Barnard, beiden co-hoofd Strategic Fixed Income, hoe zij aankijken tegen de gevolgen van stijgende inflatieverwachtingen in volwassen markten en of een hogere inflatie ook werkelijk voet aan de grond krijgt. Hoewel de markt er over het algemeen van uitgaat dat de inflatie in de volwassen wereld zal stijgen, verwacht het team dat zich de komende maanden interessante kansen voordoen op de markt voor staatsobligaties.

Samenvatting veelgestelde vragen

Wat is het effect van de stijgende inflatieverwachtingen op wereldwijde staatsobligaties? En op de creditspreads?

Tot dusver is de lange rente op obligaties dit jaar wereldwijd gestegen door een mix van stijgende inflatieverwachtingen en een lichte stijging van de reële rente. Niet dat dit een grote verrassing is, gezien de gesynchroniseerde opleving van de groei en de activiteit, die tamelijk bemoedigend is, maar ook wel erg laat in de cyclus. En dus blijft de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente aan het korte einde verhogen, wat de rente aan de voorkant optrekt en verderop in de curve minder merkbaar is.

De meeste creditspreads zijn uitgelopen. In januari deden ze het goed toen staatsobligaties corrigeerden – iets wat we al hadden verwacht – om in februari en maart weer wat naar de achtergrond te verdwijnen. Amerikaanse investment grade was het zwakste. High yield hield behoorlijk stand met een nette coupon en een kortere duration (lagere rentegevoeligheid) en leverde relatief gezien een outperformance op. Meer in het algemeen zijn credits opgelopen met de stijging in de lange rente, wat tamelijk ongebruikelijk is.

Staan ontwikkelde markten aan het begin van een beleidswijziging in de inflatie?

Het inflatieverhaal gaat vooral op voor de VS. In de meeste landen, of het nu het VK is, Europa of Australië, waren de inflatiecijfers (in de afgelopen maanden) ‘conform verwachting’ of 'licht teleurstellend’. Daar is geen sprake van het laatcyclische inflatiebeeld dat we in de VS zien. We moeten niet vergeten dat de kerninflatie zelfs in de VS gedurende bijna de gehele conjuncturele cyclus onder de doelstelling lag. En dan hebben we het over bijna tien jaar. Daarom moeten we dit wel in de juiste context plaatsen: een beetje laatcyclische inflatie in de VS (van beneden de doelstelling) – ja; een grote wijziging in de inflatiedoelstelling – nee. Op dit moment zien we dat nog niet gebeuren. Wij denken dat de gebeurtenissen in de VS zo laat in de cyclus door een vergrootglas worden bekeken.

We verwachten wel dat de inflatie in de komende maanden licht gaat stijgen, vooral de totale inflatie, samen met de stijging van de olieprijs. De kerninflatie stijgt enigszins, bereikt waarschijnlijk in het najaar een hoogtepunt om daarna weer te dalen op basiseffecten en mogelijk een dalende olieprijs. Wij verwachten echter niet dat de kerninflatie belangrijk gaat stijgen. We denken allebei dat de markten het type inflatie dat ze nu zien, verwarren met een of andere structurele doorbraak. Wij moeten ons dus zorgen maken om andere mensen die zich zorgen maken over de totale inflatie. Die zal tamelijk snel een hoogtepunt bereiken en dat is voor obligatiebeheerders als wij een interessant moment voor de toekomst.

Waar zien jullie de beste kansen voor obligaties nu centrale banken in de volwassen markten zijn begonnen met het verhogen van de officiële rente?

Wij zien dat het wereldwijde convergentiethema – de gedachte dat andere centrale banken de rente zouden verhogen en een inhaalslag zouden maken richting de Fed – aan kracht verliest sinds januari. De Australische centrale bank maakte heel duidelijk dat zij op dit moment niet willen deelnemen aan deze rentecyclus. De Bank of England moest enigszins terugkomen op de renteverhogingen waarmee zij afgelopen november begonnen en de Bank of Canada is zelfs weer wat milder geworden. De economische groei loopt de afgelopen maanden minder synchroon en de situatie is totaal anders dan die van eind vorig jaar.

Wat de kansen betreft, hebben we na de correctie in januari duration toegevoegd in februari via staatsobligaties in Australië, Canada, Zweden en Duitsland. We benaderen de duration tactisch en blijven alert. We zitten immers laat in de cyclus en denken dat de lange rente in diverse economieën een hoogtepunt gaat bereiken, maar dat kon wel eens met horten en stoten gaan. Voor ons ligt dit jaar de grootste kans in het flink verhogen van de duration – zelfs in de VS – maar we zijn nog niet op dat punt beland en moeten geduldig zijn. Op dit moment bespelen we dus een divergentiethema – verschillende economieën op verschillende plekken van de conjunctuur.

Begrippenlijst:

Bearmarkt: een markt waarin de koersen dalen.

Duration: in hoeverre een vastrentend effect of een vastrentende portefeuille gevoelig is voor een wijziging in de rente, gemeten naar het gewogen gemiddelde van alle resterende cashflows van het effect/de portefeuille (zowel coupon als hoofdsom). Dit wordt uitgedrukt in een aantal jaren. Hoe hoger het cijfer, des te groter de gevoeligheid voor een rentewijziging. ‘Short duration gaan’ betekent dat je de gemiddelde duration van een portefeuille verlaagt. ‘Long duration gaan’ betekent dat je de gemiddelde duration van een portefeuille verhoogt.

Inflatie: het tempo waarmee de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. De consumentenprijsindex (CPI), de Personal Consumption Expenditure (PCE) en de Producer Price Index (PPI) zijn een paar bekende maatstaven hiervoor .

High yield: bedrijfsobligaties met een rating onder investment grade (BBB/Baa3) van grote rating agencies zoals Standard & Poor’s (S&P) of Moody’s. De meeste high yield-issuers hebben een creditrating van BB/Ba2 of lager voor de lange termijn.

Investment grade: bedrijven die minder risicovol worden geacht door credit rating agencies, omdat zij denken dat de kans groot is dat het bedrijf zijn schuld kan terugbetalen.

Laatcyclisch: het rendement van beleggingen is grotendeels afhankelijk van cyclische factoren die met de staat van de economie te maken hebben. Economieën en markten zijn cyclisch en de duur van een cyclus kan uiteenlopen van een of twee jaar tot bijna tien jaar. Over het algemeen is een economie vroegcyclisch in de overgang van recessie naar herstel; midcyclisch is als het herstel aantrekt ; en laatcyclisch is als zich geleidelijk overschotten gaan vormen, lonen beginnen te stijgen en de inflatie aantrekt. In het laatste stadium worden beleggers vaak overmoedig.

Reële rente: lange rente gecorrigeerd voor de effecten van inflatie.

Staatsobligatie: obligaties uitgegeven door regeringen

Yieldcurve: een grafiek die de rente op obligaties van vergelijkbare kwaliteit afzet tegen hun looptijd. In een normale/schuin oplopende yieldcurve is de rente op langlopende obligaties hoger dan de rente op kortlopende obligaties. Een yieldcurve kan marktverwachtingen signaleren over de economische richting van een land. Korte eind: verwijst naar een rente die meestal korter is dan één jaar.
Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 3
SRRI 6

Deel

Attentie