Strategic Fixed Income: is het einde van de cyclus al bereikt?

27-11-2018

Downloaden


Nu de markten eindelijk accepteren dat de economieën zich in een laatcyclisch stadium bevinden, delen John Pattullo en Jenna Barnard, samen verantwoordelijk voor Strategic Fixed Income, hun gedachten over dit onderwerp. Ze gaan in op de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt voor 2019.

 

Hoofdpunten: 

  • Het belangrijkste thema in 2019 is het antwoord op de vraag: wanneer en hoe eindigt de cyclus?
  • Volgens de managers leven we in een veel minder inflatiegevoelige wereld. Wel is er een kleine, onwaarschijnlijke kans dat de inflatie plotseling versnelt, wat kan leiden tot agressieve renteverhogingen door centrale banken.
  • De laatcyclische omgeving levert de grootste kans op. In dat geval bieden hoogwaardige staatsobligaties en investment grade-obligaties kansen voor obligatiebeleggers als de cyclus omslaat.

Samenvatting video

Belangrijke thema's voor 2019
Het belangrijkste thema voor de financiële markten in 2019 is het antwoord op de vraag: is dit het einde van de cyclus? Zo ja, hoe eindigt die?

2018 was een klassieke laatcyclische fase (van een zeer lange cyclus). Het was daarmee een test of de groei zou afzwakken. Was het effect van Trumps fiscale stimulering van korte duur of meer structureel van aard (wij betwijfelen het)? Krijgen we meer inflatie (ook dat betwijfelen we)? Wat gaat er gebeuren met de wereldwijde vraag, groei en inflatie. En op welke beleggingscategorie moet je je dan richten?

Kansen en risico's voor obligatiebeleggers
Voor obligatiebeleggers is het grootste risico in 2019 een plotselinge versnelling van de inflatie – van de consumentenprijzen of de lonen – waar centrale banken agressief op reageren. We leven nu in een wereld die veel minder gevoelig is voor inflatie. Met een dalende olieprijs aan het eind van 2018 (gunstig voor een lagere headline-inflatie) zorgen centrale banken voor het meeste risico. Die staan namelijk te springen om de rente te normaliseren door ze te verhogen naar een in hun ogen normaler niveau, zodat we die weer kunnen verlagen tijdens de volgende recessie. Tot nu toe waren alleen de Amerikaanse Federal Reserve en de Canadese centrale bank in staat om dat te doen. Om uiteenlopende redenen hebben andere centrale banken in de ontwikkelde wereld moeite om de rente te verhogen.

Voor de creditmarkten is het grootste risico dat we ons in een laatcyclisch stadium bevinden. De kwaliteit van bedrijven die hun schulden hebben verhoogd, is sterk verslechterd. Andere indicatoren zijn de omvang van de schuldopbouw en de inzet van de opbrengst ervan. Als wij, en de markten, gelijk hebben over het zeer laatcyclische stadium, dan krijgen credits het moeilijk in de volgende correctie.

Toch levert dit late stadium ook kansen op. Het is de moeilijkste omgeving voor een obligatiebelegger, omdat de creditspreads uitlopen (de creditspreads lopen doorgaans vooruit op de piek van de aandelenmarkt) en de obligatierente en duration schommelen. Dat maakt het lastiger om geld te verdienen. Maar als de cyclus inderdaad omslaat, kunnen obligatiebeleggers in de volgende fase aardige rendementen genereren door de beleggen in hoogwaardige staatsobligaties en investment grade-obligaties.

Benadering en vooruitzichten voor 2019
In de loop van heel 2018 zijn we uitgegaan van een laatcyclisch stadium – getuige de dalende olieprijs, het gebrek aan spreiding op de aandelenmarkt, de vlakke yieldcurves op de staatsobligatiemarkt, de uitlopende creditspreads en de oplopende reële rente. Het leek wel of elke beleggingscategorie een checklist afstreepte. De verkoopgolf op de aandelenmarkt en de kelderende oliemarkt in oktober waren een nieuwe bevestiging dat we ons laat in het laatcyclische stadium bevinden.

Dat vraagt om het nodige geduld en relativeringsvermogen van iedereen, zowel beleggers als klanten. Een tijdje zullen cash en obligaties met een korte duration het beter doen. Maar later, als de correlatie met aandelen mogelijk afneemt, zal ook de obligatierente beginnen te dalen. En als de rente een piek heeft bereikt, zouden er kansen moeten ontstaan om de duration in hoogwaardige obligaties te verhogen en weer winst te maken. Mogelijk is er tot kerst een rally op de aandelenmarkten, die de obligatierente omhoog drijft. In dat geval zullen we waarschijnlijk de duration verhogen. Het goede sentiment kan in onze ogen namelijk niet aanhouden als de groei en de inflatie hebben gepiekt.

Als portefeuillemanagers moeten we een positie innemen voor onszelf en onze klanten. En dan moeten we wachten tot de beloning komt. Soms moet je alleen net iets meer geduld hebben dan je had verwacht. 
 

Opgenomen op 7 november 2018  Notes:

Obligatierente: de hoogte van het inkomen op een effect, meestal uitgedrukt in procenten. Let op: een lagere rente betekent een hogere koers en omgekeerd.
Creditmarkt: een markt voor beleggingen in bedrijfsobligaties en aanverwante derivaten.
Creditspread: het verschil tussen de rente op bedrijfsobligaties ten opzichte van vergelijkbare staatsobligaties.
Duration: de mate waarin een vastrentend effect of een vastrentende portefeuille gevoelig is voor een wijziging in de rente, gemeten naar het gewogen gemiddelde van alle resterende cashflows van het effect/de portefeuille (zowel coupon als hoofdsom). Dit wordt uitgedrukt in een aantal jaren. Hoe hoger het cijfer, des te groter de gevoeligheid voor een rentewijziging.
Inflatie: de prijsstijging van goederen en diensten in een economie. Algemeen gebruikte indexen hiervoor zijn de CPI en de RPI.
Laatcyclisch: het rendement van beleggingen is grotendeels afhankelijk van cyclische factoren die met de staat van de economie te maken hebben. Economieën en markten zijn cyclisch en de duur van een cyclus kan uiteenlopen van een of twee jaar tot bijna tien jaar. Over het algemeen is een economie vroegcyclisch in de overgang van recessie naar herstel; midcyclisch is als het herstel aantrekt ; en laatcyclisch is als zich geleidelijk overschotten gaan vormen, de groei vertraagt, lonen beginnen te stijgen en de inflatie aantrekt. In het laatste stadium worden beleggers vaak overmoedig. 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 3
SRRI 6

Deel

Attentie