Dla profesjonalnych inwestorów w Polsce

Facilities

Poniższa tabela zawiera informacje o placówkach będących do dyspozycji Janus Henderson Horizon Fund.

Wymagania Zadanie Właściwy kontakt Hiperłącze lub odnośnik do odpowiedniego źródła
a) Realizacja zleceń subskrypcji, odkupu i umorzenia oraz dokonywanie innych płatności na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa dotyczących jednostek uczestnictwa UCITS W odniesieniu do Janus Henderson Horizon Fund International Financial Data Services (Luksemburg) S.A. jako agent transferowy Szczegółowe dane agenta transferowego IFDS
b) Przekazanie inwestorom informacji o sposobie składania zleceń, o których mowa w punkcie a), oraz o sposobie wypłaty wpływów z tytułu odkupu i umorzenia Spółka Zarządzająca

Iinwestorzy mogą się w następujący sposób skontaktować ze Spółką Zarządzającą:

Obowiązki związane z przetwarzaniem zleceń subskrypcji i umorzenia Tytułów Uczestnictwa oraz innych płatności będą wykonywane przez Agenta Rejestrowego i Transferowego.

c) Ułatwienie obsługi informacji i dostępu do procedur i ustaleń dotyczących skarg i praw inwestorów. Spółka Zarządzająca

Aby uzyskać informacje na temat procedur i ustaleń dotyczących skarg i praw inwestorów, prosimy o kontakt ze Spółką Zarządzającą.

d) Udostępnianie inwestorom określonych informacji i dokumentów do wglądu i/lub uzyskania ich kopii. Spółka Zarządzająca

Aby uzyskać informacje i dokumenty dostępne dla inwestorów, prosimy o kontakt ze Spółką Zarządzającą.

e) Dostarczenie inwestorom informacji istotnych dla zadań, które realizują placówki, na trwałym nośniku. Spółka Zarządzająca

Aby uzyskać informacje związane z zadaniami realizowanymi przez placówki, należy się skontaktować ze Spółką Zarządzającą.

 

f) Pełni funkcję punktu kontaktowego w zakresie komunikacji z właściwymi organami W odniesieniu do funduszu Janus Henderson Horizon Fund:
Compliance.Luxembourg@janushenderson.com
oraz fa_gfr@fefundinfo.com
Nd.
TOP