Dla profesjonalnych inwestorów w Polsce

WAŻNE INFORMACJE PRAWNE

Inwestorzy z Rzeczypospolitej Polskiej

Każdy powinien zapoznać się z poniższymi informacjami prawnymi oraz potwierdzić i zaakceptować je. Informacje na tej stronie są dostępne wyłącznie dla rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak umieszczone na niej dokumenty. W tym miejscu oświadczają Państwo i zapewniają, że są Państwo rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych w rozumieniu MiFID oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i nie jest przeznaczona do użytku publicznego. Przez klientów profesjonalnych rozumie się inwestorów posiadających doświadczenie i wiedzę adekwatne do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych, takich jak banki, firmy inwestycyjne lub inne instytucje finansowe.

Jeśli nie jesteś klientem profesjonalnym, zdecydowanie odradzamy odwiedzanie naszej strony.

Dalsze informacje nie stanowią oferty ani zaproszenia do dokonania inwestycji w subfunduszach wymienionych na stronie („Fundusze”) i nie mogą z nich korzystać osoby nie będące rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej ani podlegające jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla osób, które obowiązuje powyższy zakaz.

Strona przede wszystkim nie jest przeznaczona dla „Osób ze Stanów Zjednoczonych” zdefiniowanych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa Stanów Zjednoczonych. Osoby będące rezydentami Stanów Zjednoczonych oraz spółki lub inne podmioty utworzone zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych lub zarządzane przez osoby fizyczne lub prawne ze Stanów Zjednoczonych, bądź działające na ich korzyść powinny zasięgnąć specjalistycznych porad celem ustalenia, czy są objęte definicją „Osoby ze Stanów Zjednoczonych”. Ze strony mogą korzystać jedynie osoby, spółki lub podmioty mające pewność, że nie są Osobą ze Stanów Zjednoczonych.

Celem strony nie jest udzielanie konkretnych porad inwestycyjnych lub rekomendacji dotyczących odpowiedniości inwestycji we wskazane Fundusze dla konkretnego inwestora.

Wnioski o nabycie udziałów i akcji w Funduszach można składać jedynie po dokładnym zapoznaniu się z prospektem Funduszu, wraz z ostatnim dostępnym zaudytowany sprawozdaniem rocznym, ostatnim sprawozdaniem półrocznym (o ile zostanie opublikowane później niż sprawozdanie roczne), dokumentem Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz informacją dodatkową dla polskich inwestorów. Dokumenty te są dostępne na niniejszej stronie.

Dotychczasowe wyniki nie pozwalają przewidzieć przyszłych zysków. Wartość inwestycji i dochód z niej wygenerowany mogą spadać lub wzrastać, w zależności od wahań rynkowych i walutowych, w związku z czym zainwestowane środki mogą nie zostać odzyskane. Założenia podatkowe mogą zmieniać się wraz ze zmianami przepisów prawa, a (ewentualna) wysokość ulgi podatkowej zależy od indywidualnych okoliczności.

Przed wejściem na stronę internetową prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi poniżej.

Korzystanie z niniejszej strony

SPÓŁKA JANUS HENDERSON INVESTORS UWAŻA, ŻE INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ PRAWDZIWE NA DZIEŃ PUBLIKACJI, NIE MOŻE JEDNAK ZAGWARANTOWAĆ DOKŁADNOŚCI I AKTUALNOŚCI INFORMACJI. SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM DOTYCZĄCE POTENCJAŁU HANDLOWEGO, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI. JANUS HENDERSON INVESTORS MA PRAWO DO KAŻDORAZOWEJ ZMIANY INFORMACJI BEZ POWIADAMIANIA O TYM. KORZYSTAJĄC ZE STRONY ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA WYŁĄCZENIE PRZEZ NAS ODPOWIEDZIALNOŚCI, O ILE JEST TO ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, Z TYTUŁU SZKÓD I STRAT BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, MORALNYCH, NASTĘPCZYCH, PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB INNYCH, W TYM UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA LUB OBSŁUGĄ PRZEZ NAS STRONY I TREŚCI NA NIEJ ZAWARTYCH, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU (ZANIEDBANIA), GWARANCJI, USTAWY LUB NA INNEJ PODSTAWIE ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POINFORMOWANO NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB PRZEDSTAWIANYCH WAŻNYCH INFORMACJI PRAWNYCH, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY.

Janus Henderson Investors nie oświadcza ani nie gwarantuje, że niniejsza strona działa bez błędów i przerw. Niedozwolone jest korzystanie ze strony, jeśli może to utrudnić korzystanie z niej przez innych użytkowników Internetu lub zagrozić funkcjonowaniu strony lub wpłynąć na informacje na stronie lub dostarczone za jej pośrednictwem lub na stosowane oprogramowanie.

Informacje, produkty i usługi osób trzecich (o ile dotyczy)

Umieszczanie przez Janus Henderson Investors hiperłączy do stron osób trzecich nie oznacza, że Janus Henderson Investors promuje produkty lub usługi oferowane na lub za pośrednictwem takich stron. Z hiperłączy korzystają Państwo na własne ryzyko, a Janus Henderson Investors nie ponosi odpowiedzialności za treść, korzystanie oraz dostępność stron, do których prowadzą hiperłącza. Janus Henderson Investors nie weryfikuje prawdziwości, dokładności, zasadności, wiarygodności ani kompletności treści takich stron.

 

Własność intelektualna

Prawa autorskie, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, nazwy handlowe oraz inne formy własności intelektualnej znajdujące się na niniejszej stronie lub używane w związku z nią stanowią własność Janus Henderson Group. Zawartość niniejszej strony podlega ochronie na mocy obowiązujących praw własności intelektualnej; Janus Henderson Group zastrzega sobie wszelkie prawa odnośnie własności intelektualnej wszystkich materiałów zgromadzonych na niniejszej stronie i będzie je egzekwować w pełnym zakresie dopuszczalnym z mocy prawa. Inne nazwy produktów i usług spółki oraz logo używane i wyświetlane na niniejszej stronie mogą stanowić znaki towarowe lub znaki usługowe innych podmiotów. Żadnej informacji na niniejszej stronie nie należy interpretować jako udzielenie licencji lub prawa do korzystania z takich znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela(i) tych innych znaków towarowych. Niniejsza strona zawiera również teksty, oprogramowanie, grafikę, obrazy i inne materiały chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności (zwanymi łącznie „Materiałami zastrzeżonymi"), stanowiącymi własność Janus Henderson Group lub jej licencjodawców. Wyraźnie zabrania się korzystania z Materiałów zastrzeżonych w sposób niezgodny z niniejszymi zapisami bez uprzedniej pisemnej zgody Janus Henderson Investors lub właścicieli odpowiednich praw.

Kopiowanie, pobieranie, publikowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie informacji zawartych na niniejszej stronie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Janus Henderson Investors jest zabronione. Dozwolone jest drukowanie lub pobieranie informacji zawartych na stronie na użytek własny.

Zamieszczanie linków do stron internetowych Janus Henderson Investors bez uprzedniej pisemnej zgody Janus Henderson Investors jest zabronione.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony lub Ważnych Informacji Prawnych prosimy o kontakt pod adresem: support@janushenderson.com .

W Europie niniejsza strona została opublikowana przez spółkę Janus Henderson Investors (w niniejszych Ważnych Informacjach Prawnych zwaną również „my”, „nami”, „nas”, „nam”). Janus Henderson Investors to nazwa towarów i usług udostępnianych przez spółki z grupy Janus Henderson Group plc, w tym przez Janus Henderson Investors Europe S.A. (nr rej. B22848, z siedzibą pod adresem: 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luksemburg, podlegającą regulacji Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (fr. Commission de Surveillance du Secteur Financier)).

Wszelkie odniesienia do „Janus Henderson Group” w Ważnych Informacjach Prawnych oznaczają Janus Henderson Group plc (utworzoną i zarejestrowaną na Jersey, pod nr rej. 101484, z siedzibą pod adresem: 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD) oraz jej podmioty zależne, w których Janus Henderson Group posiada 100% udziałów.

 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

W Janus Henderson Investors bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych klientów i zależy nam na ochronie ich danych osobowych. Uważamy, że należy ujawnić sposób, w jaki obchodzimy się z informacjami na temat użytkowników strony uzyskanymi za jej pośrednictwem. Dlatego wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.

Używamy plików cookies, małych plików tekstowych przekazywanych do przeglądarki za pośrednictwem strony, aby ułatwić Państwa wizytę na naszej stronie, w sposób określony w naszej Polityce wykorzystywania plików cookies. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies nie są bezwzględnie konieczne do korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, ale są wykorzystywane w różnorodnych celach, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa sesji online, reklama naszych produktów i usług w Internecie, ułatwienie nawigacji po stronie, poprawa wyglądu i funkcjonalności naszych stron internetowych oraz personalizacja ich użytkowania. Z takich dodatkowych plików cookies będziemy korzystać tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Aby wyrazić zgodę na korzystanie z takich dodatkowych plików cookies, należy wybrać opcję "Preferencje dotyczące plików cookies" i zaznaczyć wybrane pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z dodatkowych plików cookies, proszę wybrać "Preferencje dotyczące plików cookies" i "Potwierdź mój wybór" bez wybierania dodatkowych plików cookies.

Aktualizacja

Ważne Informacje Prawne mogą być co pewien czas aktualizowane. Jeśli zechcą Państwo dodać poszczególne strony witryny do zakładki w celu wykorzystania ich w przyszłości, do Państwa obowiązków należy sprawdzenie, czy od czasu ostatniej wizyty dokonano aktualizacji.

Państwa akceptacja jest równoznaczna ze zgodą na komunikację z Janus Henderson Investors w języku angielskim, poza sprawami, które z mocy prawa wymagają komunikacji w języku polskim.

Jans Henderson, Knowledge Shared i Knowledge Labs są znakami towarowymi Janus Henderson Group plc lub jednej z jej spółek zależnych. © Janus Henderson Group plc.

 

TOP