Voor individuele beleggers in Nederland

Wat is ESG en waarom is het belangrijk?

1 jan 2020

Het Corporate Credit-team van Janus Henderson Investors legt uit wat de voordelen zijn van het integreren van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in de beleggingsbesluitvorming.

  Kernpunten

  • Het concept ESG-analyse is over de jaren heen geëvolueerd en maakt nu integraal deel uit van de fundamentele kredietanalyse.
  • Het Corporate Credit-team is ervan overtuigd dat een rigoureuze toepassing van de ESG-principes de voor risico gecorrigeerde rendementen kan verbeteren.
  • Een gezond beleggingsverstand, de groeiende vraag van de klanten en een efficiënte kapitaalallocatie wijzen op het belang en de relevantie van een ESG-analyse.

 

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. De term is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line’, ook bekend als ‘People, Planet and Profits’ (PPP), een concept dat in de jaren ‘90 werd geïntroduceerd. Het stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P’s en niet alleen op ‘Profits’ (Winsten) omdat de andere twee elementen even belangrijk zijn voor een commerciële onderneming om duurzaam te zijn. Dit concept evolueerde in ESG, wat vandaag de dag de basis vormt voor duurzaam en verantwoord beleggen (SRI).

De milieucriteria gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen (bv. afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering). De sociale criteria kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bv. beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop) en de Governance-criteria onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bv. beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur).

ESG-beleggen is gebaseerd op het eenvoudige idee dat bedrijven waarschijnlijk een sterk rendement1 bereiken en leveren als ze waarde creëren voor hun stakeholders – werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen, met inbegrip van het milieu – en niet alleen voor de eigenaars van het bedrijf. De ESG-analyses richten zich dan ook op de manier waarop bedrijven de maatschappij dienen en hoe dit een impact heeft op hun huidige en toekomstige prestatie. ESG-analyse gaat niet alleen om wat het bedrijf vandaag doet. Het is van uiterst groot belang ook de toekomstige trends in beschouwing te nemen en dit gaat dan noodzakelijkerwijs ook om disruptieve veranderingen die significante implicaties kunnen hebben op de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf en zelfs het voortbestaan ervan.

Onze benadering van de ESG-analyse

We bestuderen bedrijven diepgaand vanuit een E-, S- en G-perspectief om hun positie ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in te schatten. Onze ESG-filosofie steunt op de overtuiging dat een rigoureuze toepassing van de ESG-analyse de voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen verbeteren en bedrijfsbezoeken integraal deel uitmaken van een succesvolle belegging. Net als bij andere kredietcriteria verwachten we dat betere ESG-profielen leiden tot lagere kapitaalkosten. We denken dat bedrijven die streven naar een significante verbetering van de ESG-factoren, waarschijnlijk ook hun potentieel om bovenmaats te presteren verhogen omdat de kapitaalkost daalt en de kredietspreads verkrappen. Als een bedrijf materiële ESG-risico’s loopt en deze risico’s niet actief beperkt en hun ESG-profiel niet verbetert, zal de koers van zijn obligatie naar alle waarschijnlijkheid te lijden hebben. Door ESG-risico’s en -opportuniteiten te identificeren en te meten, kan dit tegelijkertijd zowel milieu- als sociale voordelen opleveren.

Er bestaan verscheidene manieren om ESG in beleggingsbeslissingen op te nemen. In de meeste gevallen gaat het om ethische of waardegebaseerde beleggingen, geïntegreerde ESG en duurzame beleggingen of beleggingen met een impact. Bij ethisch beleggen maken managers gebruik van een negatieve screeningbenadering om een ‘ethisch’ of ‘moreel’ rendement te genereren en controversiële ‘zonde’-sectoren uit te sluiten. Hoewel deze negatieve screening zeer eenvoudig te implementeren is en tot nu toe werd gehanteerd door beleggers die zich baseren op duurzaamheidsprincipes, streeft op dit ogenblik een groeiend aantal beheerders naar het implementeren van ESG-factoren om te profiteren van opportuniteiten en sectoren en bedrijven te selecteren op basis van hun positieve ESG-prestatie. Dit leidt tot een holistischere ESG-integratie die beter gepositioneerd is om voor risico gecorrigeerde rendementen optimaal te benutten. Impactmanagers gaan nog een stap verder in de toepassing van ESG-overwegingen en streven naar enerzijds een positieve impact via hun beleggingen in bedrijven en overheden die een meetbare, positieve netto-impact genereren voor de maatschappij en het milieu en anderzijds positieve rendementen opleveren. Er bestaan uiteenlopende manieren om ESG toe te passen en het is dan ook belangrijk voor klanten dat de ze begrijpen op welke manier een vermogensbeheerder ESG toepast in zijn beleggingsproces om de doelstelling van de strategie te bereiken.

Waarom is ESG belangrijk?

Omdat het zorgt voor verstandige beleggingsbeslissingen

We zijn er fundamenteel van overtuigd dat ESG-overwegingen de voor risico gecorrigeerde rendementen verbeteren door het beleggingsrisico te beperken en de waarde van de belegging te verhogen. Een goed geleid en verantwoord bedrijf dat om zijn mensen, klanten en het milieu geeft is volgens ons beter gepositioneerd om een hoge mate van veerkracht te vertonen en beter te presteren dan andere, gelijkaardige bedrijven die geen ESG-criteria hanteren. Een ESG-analyse kan waardevolle inzichten opleveren over factoren die een significante impact kunnen hebben op de financiële cijfers van een bedrijf en ons dus ook beter dienen als richtsnoer bij onze beleggingsbeslissingen.

ESG-analyses kunnen complex zijn. Wanneer men rekening houdt met ESG-overwegingen, gaat het niet alleen om het evalueren van producten en diensten van een bedrijf, maar ook om zijn gedrag, handelwijze, toeleveringsketen en andere aspecten die te maken hebben met hoe het bedrijf geleid wordt. ESG-analyses moeten ook de toekomst voor ogen houden en niet alleen rekening houden met de meest recente ESG-gegevens maar ook met zijn strategie, de algemene impact en de bewijsbasis dat het zich houdt aan zijn beloftes en normen. Daarom denken we dat het niet aan te raden is beleggingsbeslissingen te formuleren die gebaseerd zijn op louter historische gegevens en we zijn ervan overtuigd dat een meer toekomstgerichte, dynamische benadering noodzakelijk is wanneer men ESG-risico’s en -opportuniteiten in beschouwing neemt.

Dit is de reden waarom ESG-analyses en ESG-ratings zijn geïntegreerd in ons kredietonderzoek. Strategieën die zijn gebaseerd op uitsluiting, hanteren een negatieve beleggingsbenadering. Onze holistische ESG-strategie daarentegen neemt een meer positief standpunt in en zoekt opportuniteiten waar bedrijven werken aan een actieve transitie en hun ESG-profielen verbeteren. Verbeterende kredietprestaties enerzijds en een verbetering van de ESG-principes anderzijds kunnen positieve resultaten bereiken voor het milieu en de maatschappij.

Omdat het belangrijk is voor onze klanten

Wanneer klanten in een recente studie werden gevraagd naar het belang van de integratie van ESG-principes in beleggingen, verklaarde 78% van hen dat deze principes even belangrijk of zelfs belangrijker waren dan vijf jaar geleden.2 Bovendien zal de ‘waardegedreven’ generatie – de zogenaamde ‘millenial’-generatie vnaf 2025 drie vierde uitmaken van het wereldwijde personeelsbestand.3 Een studie van Morgan Stanley kwam tot de conclusie dat millennials twee keer meer bereid waren dan de algemene bevolking om te beleggen in bedrijven met sociale of milieudoelen.4 Alleen al in Noord-Amerika staat deze generatie, samen met generatie X, op het punt om de volgende jaren een vermogen te ontvangen ter waarde van USD 30 biljoen van hun ouders van de babyboomgeneratie.5

De druk van vermogensbezitters en toezichthouders om verantwoord te beleggen en een duurzamere aanpak te hanteren groeit dan ook in grote mate.

Omdat we denken dat alleen door de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te gaan en kapitaal strategisch toe te wijzen we goede beleggingsbeslissingen kunnen nemen op lange termijn

De wereld wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen inzake duurzaamheid – zoals klimaatverandering, verouderde bevolking en ongelijkheid – wat radicale oplossingen vereist die enorme maar moeilijk te voorspellen wijzigingen aan het wereldwijde financiële systeem met zich brengt. Door tegemoet te komen aan deze uitdagingen, te erkennen dat onze kapitaalallocaties een reële impact hebben op de wereld en een gedurfde wereldvisie aan te houden, kunnen beleggers hopen om goede beleggingsbeslissingen te nemen op lange termijn.

 

1Er bestaan verscheidene studies die aantonen dat het inzetten van ESG-factoren een gunstige invloed kan hebben op het rendement. Bijvoorbeeld, “Sustainable Investing and Bond Returns: Research study into the impact of ESG on credit portfolio performance”, Barclays 2016.

2Janus Henderson Customer Panel, oktober 2019.

3Big demands and high expectations, The Deloitte Millennial Survey, 2014.

4Sustainable Signals. New Data from the Individual Investor, Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 2019.

5”The Greater Wealth Transfer”, Accenture, 2012.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.