Voor individuele beleggers in Nederland

EU ESG

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

Het Fonds valt in de categorie fondsen die voldoen aan de bepalingen voor fondsen met duurzame beleggingsdoelstellingen, zoals bedoeld in artikel 9 van de SFDR. Het Fonds wil zijn doelstellingen behalen door te beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de Beleggingsbeheerder bijdragen aan positieve milieu- of maatschappelijke veranderingen en die op lange termijn potentieel een duurzame impact hebben op de sectoren waarin ze actief zijn, naast een aanhoudend financieel rendement. Het Fonds vermijdt daarnaast beleggingen in bedrijven die goederen of diensten leveren die bijdragen aan milieu- of maatschappelijke schade.  

Tijdens alle fases van het beleggingsproces van het Fonds wordt er een thematisch kader voor milieu- en maatschappelijke overwegingen gebruikt. Binnen dit kader voert de Beleggingsbeheerder fundamenteel onderzoek uit naar zowel de producten als de activiteiten van ondernemingen om bedrijven te vinden die positief bijdragen aan milieu- en maatschappelijke veranderingen en die van invloed zijn op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.

Gegevensbronnen omvatten een breed spectrum aan specialistische ESG-onderzoeksmaterialen, intern en extern onderzoek, waaronder de gegevens van sectororganen en -organisaties, wetenschappelijke instellingen en intergouvernementele organisaties. Deze gegevens worden als onderdeel van het beleggingsproces van het Fonds verwerkt in onze systemen en procedures voor beleggingen en risicobeheer.

Ons proces voor duurzame beleggingen berust op vier pijlers waarin zowel positieve als negatieve selectiecriteria zijn opgenomen en waarbij gebruik wordt gemaakt van productgerichte en operationele impactanalyses. Met dit zorgvuldige aandelenselectieproces voegen de beleggingsbeheerders waarde toe voor hun klanten.

  1. Positieve impact: Tien duurzame ontwikkelingsthema’s dienen als leidraad voor nieuwe ideeën en het identificeren van beleggingsopportuniteiten op lange termijn.
  2. Geen schade berokkenen: Er worden strikte vermijdingscriteria gehanteerd. We beleggen niet in activiteiten die schade berokkenen aan het milieu of op maatschappelijk gebied. Dit helpt ons ook die sectoren te vermijden die vatbaar zijn voor disruptie.
  3. ‘Triple Bottom Line’-kader: Fundamenteel onderzoek gaat na hoe bedrijven focussen op winst, mensen en de planeet.
  4. Actief beheer en engagement: Collaboratief, collectief en continu contact zijn sleutelelementen van het proces om een gedifferentieerde portefeuille op te bouwen met meestal een hoog actief aandeel (>90%).

De relevante duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden voor het meten van de totale duurzaamheidsimpact van het Fonds zijn:

  • Een bepaalde drempelwaarde van de omzet van een bedrijf waarin belegd wordt, moet afkomstig zijn van een van de 10 beleggingsthema's op het gebied van duurzame ontwikkeling (zoals verder toegelicht in het Prospectus van het Fonds).
  • Bedrijven die producten leveren of actief zijn op gebieden die direct verband houden met bepaalde schadelijke zaken zoals alcohol, dierproeven, wapentuig, chemische probleemstoffen, omstreden industrieën (met een hoge koolstofuitstoot of die niet-duurzame grondstoffen exploiteren), de productie en raffinage van fossiele brandstoffen, elektriciteitsproductie op basis van fossiele brandstoffen, bont, gokken, genetische manipulatie, vlees- en zuivelindustrie, intensieve veehouderij, kernenergie, pornografie en tabak, worden van dit Fonds uitgesloten, afhankelijk van een minimale omzetdrempel.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van het Fonds.

Een beschrijving van de totale aan duurzaamheid gerelateerde impact van het Fonds wordt opgenomen als onderdeel van het Jaarverslag, dat op deze website wordt gepubliceerd zodra het beschikbaar is.

Principal adverse impacts (PAI)

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - 'SFDR') van de EU vereist dat partijen op de financiële markten een 'past toe of leg uit'-beslissing zullen nemen wanneer ze de wezenlijk ongunstige effecten (principal adverse impacts - 'PAI') van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, in overeenstemming met een specifieke regeling uit de SFDR (de 'PAI-regeling'). Henderson Management S.A. ('HMSA') is lid van de Janus Henderson-groep, een vennootschap naar Luxemburgs recht en is als financiëlemarktdeelnemer onderworpen aan de SFDR.

HMSA ondersteunt de algemene beleidsdoelstellingen van de PAI-regeling om de transparantie voor klanten, beleggers en de markt te verbeteren met betrekking tot de manier waarop financiëlemarktdeelnemers de overweging van ongunstige effecten op beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren integreren. Gezien de omvang, aard en schaal van HMSA's activiteiten, heeft HMSA besloten de PAI-regeling op dit moment niet na te leven. Desalniettemin wil HMSA zijn algemene betrokkenheid bij ESG-aangelegenheden bevestigen. Als onderdeel hiervan beheert HMSA op dit moment producten waarop ofwel artikel 8 of artikel 9 van de SFDR van toepassing is. Meer informatie over de algemene betrokkenheid van Janus Henderson bij ESG-aangelegenheden vindt u ook in ESG: een overzicht.

HMSA zal het besluit om de PAI-regeling niet te volgen, regelmatig heroverwegen.

TOP