Voor individuele beleggers in Nederland

EU ESG

Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund

Het Fonds valt in de categorie fondsen die voldoen aan de bepalingen zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR. Het fonds promoot, naast andere eigenschappen, specifieke milieu- en maatschappelijke eigenschappen. Het Fonds wil op de lange termijn kapitaalgroei realiseren door te beleggen in de technologiesector. Het Fonds gebruikt fundamentele bottom-up analyse in combinatie met een thematische overlay om bedrijven met specifieke milieukenmerken (beperking van de klimaatverandering, en grondstoffenbeheer) en sociale kenmerken (inclusie, gezondheid en welzijn, veiligheid en zekerheid) te vinden. Het Fonds sluit beleggingen in fossiele brandstoffen, controversiële wapens zoals kernwapens, clustermunitie, antipersoonsmijnen, chemische wapens, tabak, bont en de productie van alcohol uit.

In het beleggingsproces wordt als onderdeel van de due-diligenceprocedure rekening gehouden met en toezicht gehouden op klimaat- en milieu-indicatoren en maatschappelijke en werknemerszaken, en hierop wordt gereageerd door het uitoefenen van stemrechten, actieve betrokkenheid en actieplannen die van invloed zijn op beleggingsbeslissingen.

Tijdens alle fases van het beleggingsproces van het Fonds wordt er voor de effectenselectie een bottom-up benadering voor milieu- en maatschappelijke overwegingen gebruikt.

Portefeuilleposities worden overwogen op basis van beleggingsthema's, hoewel het Fonds geen specifieke wegingen aan deze thema's toekent.

Voor de hele portefeuille en voor het genereren van ideeën is er een beoordeling van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) opgenomen in de kwantitatieve en kwalitatieve screeningsmaatstaven. De Beleggingsbeheerder beschouwt de informatieverstrekking over en prestaties op het gebeid van ESG-factoren als de belangrijkste indicator voor het begrip dat het management heeft van de duurzaamheidsdynamiek in hun sector en waardoor ze waarschijnlijk meer inzicht zullen hebben in andere aspecten van de bedrijfsstrategie die tot een duurzaam hoger groeipotentieel op de lange termijn kunnen leiden.

Gegevensbronnen omvatten een breed spectrum aan specialistische ESG-onderzoeksmaterialen, intern en extern onderzoek, waaronder de gegevens van bedrijven, sectororganen en -organisaties, wetenschappelijke instellingen, intergouvernementele organisaties [en informatie die via de stemrechten en de betrokkenheid van belanghebbenden wordt verkregen]. Deze gegevens worden als onderdeel van het beleggingsproces van het Fonds verwerkt in onze systemen en procedures voor beleggingen en risicobeheer.

Screeningscriteria worden als volgt toegepast op de beleggingsstrategie:

  1. Uitsluitingscriteria – er worden uitsluitend aandelen aangehouden die primair gerelateerd zijn aan technologie. Uitgesloten zijn: fossiele brandstoffen, controversiële wapens zoals kernwapens, clustermunitie, antipersoonsmijnen, chemische wapens, tabak, bont en de productie van alcohol.
  2. Fundamenteel onderzoek - het team zoekt de 'hype-cycle' te navigeren die gepaard gaat met de invoering van nieuwe technologieën en innovaties.
  3. Waarderingsdiscipline - het team is gericht op waarderingsdiscipline en wil geen waarde maar verkeerd geprijsde groeikansen op de lange termijn vinden die gerelateerd zijn aan de hype-cycle, waarbij ze zich focussen op rationele groei tegen een redelijke prijs.
  4. Een thematische overlay voor het genereren van ideeën om de portefeuille vorm te geven en risico's te beheersen. Milieu- en maatschappelijke thema's ontstaan uit ons begrip van de uitdagingen, op de lange termijn, voor de duurzame economie.
  5. ESG-inzichten, systematische analyse en het beoordelen van de belangrijkste indicatoren van de ontwikkeling van een bedrijf met betrekking tot: de informatieverstrekking, het beheer, de voortuitgang en de risico's op het gebied van een reeks maatschappelijke en milieukwesties.
  6. Proactieve betrokkenheid, intelligent stemmen, actieplannen en het opvolgen van gemaakte vooruitgang: uitoefenen van stemrechten, actieve betrokkenheid bij het hoger management en actieplannen die van invloed zijn op beleggingsbeslissingen.
  7. Geïntegreerd risicomanagement - de portefeuillesamenstelling weerspiegelt de aandacht voor thematische risico's, waarderingsrisico's, liquiditeitsrisico's en duurzaamheidsrisico's.

De relevante duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden voor het meten van de milieu- of maatschappelijke impact van het Fonds zijn:

  1. Geen directe investeringen in bedrijven die gelieerd zijn aan fossiele brandstoffen, controversiële wapens waaronder kernwapens, clustermunitie, antipersoonsmijnen, chemische wapens, tabak, bont en de productie van alcohol.
  2. In het beleggingsproces wordt rekening gehouden met en toegezien op diverse klimaat- en milieu-indicatoren en maatschappelijke en werknemerszaken.

Als onderdeel van het beleggingsproces voor het Fonds wordt er gebruik gemaakt van een strikt gedefinieerd solide uitsluitingsmechanisme dat ervoor zorgt dat het Fonds niet kan investeren in fossiele brandstoffen, controversiële wapens zoals kernwapens, clustermunitie, antipersoonsmijnen, chemische wapens, tabak, bont en de productie van alcohol.

In het beleggingsproces wordt als onderdeel van het due-diligenceproces rekening gehouden met blootstelling aan thema's en toezicht gehouden op klimaat- en milieu-indicatoren en maatschappelijke en werknemerszaken, en hierop wordt gereageerd met het uitoefenen van stemrecht, actieve betrokkenheid en het ontwikkelen van actieplannen die van invloed zijn op beleggingsbeslissingen.

Het Fonds gebruikt de MSCI All Countries World Information Technology Index en de MSCI All Countries World Communication Services Index voor prestatie evaluatie.

Net als in het beleggingsproces van het Fonds, zijn bedrijven die zich voornamelijk richten op andere dan technologische en communicatie-activiteiten primair van de benchmark uitgesloten. Als gevolg hiervan zijn bedrijven die zich primair richten op bijvoorbeeld de productie van fossiele brandstoffen, controversiële wapens, tabak, bont enz. waarschijnlijk van deze index uitgesloten.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van het Fonds. Een beschrijving van de mate waarin voldaan wordt aan de milieu- en maatschappelijke kenmerken wordt opgenomen als onderdeel van het Jaarverslag, dat op deze website wordt gepubliceerd zodra het beschikbaar is.

Principal adverse impacts (PAI)

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - 'SFDR') van de EU vereist dat partijen op de financiële markten een 'past toe of leg uit'-beslissing zullen nemen wanneer ze de wezenlijk ongunstige effecten (principal adverse impacts - 'PAI') van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, in overeenstemming met een specifieke regeling uit de SFDR (de 'PAI-regeling'). Henderson Management S.A. ('HMSA') is lid van de Janus Henderson-groep, een vennootschap naar Luxemburgs recht en is als financiëlemarktdeelnemer onderworpen aan de SFDR.

HMSA ondersteunt de algemene beleidsdoelstellingen van de PAI-regeling om de transparantie voor klanten, beleggers en de markt te verbeteren met betrekking tot de manier waarop financiëlemarktdeelnemers de overweging van ongunstige effecten op beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren integreren. Gezien de omvang, aard en schaal van HMSA's activiteiten, heeft HMSA besloten de PAI-regeling op dit moment niet na te leven. Desalniettemin wil HMSA zijn algemene betrokkenheid bij ESG-aangelegenheden bevestigen. Als onderdeel hiervan beheert HMSA op dit moment producten waarop ofwel artikel 8 of artikel 9 van de SFDR van toepassing is. Meer informatie over de algemene betrokkenheid van Janus Henderson bij ESG-aangelegenheden vindt u ook in ESG: een overzicht.

HMSA zal het besluit om de PAI-regeling niet te volgen, regelmatig heroverwegen.

TOP