Voor individuele beleggers in Nederland

Status volgens de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('Sustainable Finance Disclosure Regulation' of SFDR) - Global Technology Leaders Fund

Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund

Het fonds is ingedeeld als fonds dat voldoet aan de bepalingen van artikel 8 van de SFDR als product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot.

A. Samenvatting

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doel.

Het fonds promoot de beperking van de klimaatverandering en de steun aan de UNGC-beginselen (met betrekking tot zaken zoals mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling). Het fonds gebruikt stemmen bij volmacht en engagement in overeenstemming met het beleid van de beleggingsbeheerder, dat u hier vindt. Het fonds tracht ook beleggingen te vermijden in bepaalde activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de menselijke gezondheid of het menselijke welzijn of het milieu door bindende uitsluitingen toe te passen. Het fonds gebruikt geen referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.
Dit fonds streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in de wereldwijde aandelenmarkten en in het bijzonder door een blootstelling te nemen aan technologiegerelateerde effecten. Elke belegger dient dit hoofdstuk te lezen in combinatie met de beleggingsstrategie van het fonds (zoals vermeld in het hoofdstuk 'Fondsen' van het prospectus).

Met ondernemingen die volgens de beleggingsbeheerder mogelijk met potentiële ecologische of maatschappelijke problemen kampen, wordt een actieve dialoog aangeknoopt, wordt het stemrecht uitgeoefend en worden (waar van toepassing) actieplannen voorgesteld om duurzaamheidsrisico's vast te stellen en invloed uit te oefenen om veranderingen door te voeren om de situatie recht te zetten.

Als de beleggingsbeheerder vreest dat een onderneming er niet in slaagt om de gepaste ecologische en/of sociale normen te handhaven, zal die de gepaste corrigerende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld engagementsacties of afstoting.

De bindende elementen van de beleggingsstrategie die we hierna beschrijven, worden uitgevoerd als screenings met het oog op uitsluiting binnen het orderbeheersysteem van de beleggingsbeheerder, waarvoor ook continu gebruik wordt gemaakt van een of meer externe gegevensverstrekkers.

De goede governancepraktijken van de ondernemingen waarin we beleggen, worden onderzocht vóór we erin beleggen en daarna ook nog periodiek conform het beleid inzake duurzaamheidsrisico's ('beleid'). Bovendien heeft de beleggingsbeheerder de beginselen van de VN voor verantwoord beleggen (UNPRI) ondertekend.

Minimaal 85% van de beleggingen van het financiële product wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. Andere activa zijn bijvoorbeeld cash of kasequivalenten, naast instrumenten die worden aangehouden met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, zoals tijdelijk aangehouden indexderivaten. Op dergelijke beleggingen worden geen minimale ecologische of sociale voorzorgsmaatregelen toegepast.

Alle beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn directe beleggingen in ondernemingen.

Of de ecologische en sociale kenmerken van het fonds worden behaald, wordt gemeten via de onderstaande duurzaamheidsindicatoren.

  • Koolstof - Koolstofintensiteit Scope 1 & 2
  • Koolstof – Koolstofvoetafdruk Scope 1&2.
  • Algemene UNGC-compliancestatus.
  • Aantal ondernemingen waarmee in dialoog werd gegaan in overeenstemming met de engagementsbenadering van de beleggingsbeheerder.
  • ESG-uitsluitingsscreenings – zie 'G. Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken?' hierna voor meer informatie over de uitsluitingen.

Het team Front Office Controls & Governance verzekert voortdurend dat de beleggingsproducten worden beheerd in overeenstemming met de gedocumenteerde duurzaamheidsverbintenissen. Het team Financial Risk controleert en onderzoekt het beleggingsbeheer in het licht van ESG-gerelateerde risico's, naast de traditionele maatstaven voor de marktrisico's, en integreert het duurzaamheidsrisico in de risicoprofielen. Investment Compliance maakt dat ESG-gerelateerde activiteiten in overeenstemming met de wettelijke eisen en verwachtingen worden beheerd en dat ze binnen ons compliancekader worden bekeken.

De beleggingsbeheerder screent het beleggingsuniversum om directe beleggingen in emittenten uit te sluiten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde activiteiten. In het bijzonder worden emittenten uitgesloten als zij betrokken zijn bij zorgwekkende chemische stoffen of meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie van fossiele brandstoffen, kernwapens, tabak, bont, alcohol, niet-militaire wapens, intensieve landbouw, kernenergie, gokken, porno en dierproeven (met uitzondering van medische proeven). Emittenten worden ook uitgesloten als wordt verondersteld dat zij niet voldoen aan de principes van het UNGC.

Het fonds vertrouwt op een aantal externe gegevensleveranciers in combinatie met eigen intern onderzoek om de gepromote ecologische of sociale kenmerken te behalen. De bindende uitsluitingen om beleggingen te vermijden in bepaalde activiteiten die schade kunnen berokkenen aan de menselijke gezondheid of het menselijke welzijn of aan het milieu, steunen op gegevens van Vigeo Eiris. De uitsluitingen worden opgevolgd via een systeem om de naleving te monitoren. Stemmen bij volmacht wordt verzorgd door ISS, met de steun van het Central Governance and Stewardship-team/Central JHI ESG-team.

Om de kwaliteit van de ESG-informatie te verzekeren, worden op het niveau van de portefeuille verschillende processen gehanteerd. De emittenten worden in kaart gebracht middels controles om dubbele emittenten te verwijderen en een methodologie om niet in kaart gebrachte emittenten en veranderende emittenten te identificeren. Actieplannen en engagementsgegevens worden gecontroleerd via diepgaande data-analyse.

Indien er geen uitsluitingsgegevens beschikbaar zijn of het beleggingsteam het niet eens is met de beoordeling, helpt de gespecialiseerde duurzaamheidsanalist de beleggingsanalist te bepalen of de potentiële participatie in strijd is met het uitsluitingsbeleid van het fonds. Indien vereist, wordt de analyse vervolgens gedeeld met een onafhankelijk toezichthoudend orgaan bij JHI om de beoordeling te valideren. De proportie geraamde gegevens verandert voortdurend en wordt waar nodig aangevuld met intern onderzoek van het beleggingsteam.

De beleggingsbeheerder weet echter dat complexe thema's een statische score toekennen op basis van onvolmaakte gegevens en informatieverstrekking en uiteenlopende methodologieën zijn beperkingen heeft. Actief beheer en diepgaande sector- en ESG-expertise zijn daar cruciaal voor.

De beleggingsbeheerder screent het beleggingsuniversum om directe beleggingen in emittenten uit te sluiten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde activiteiten. In het beleid van JHI inzake duurzaamheidsrisico's worden de ESG-integratieprincipes, de beginselen voor duurzaam beleggen en de basisuitsluitingen voor potentiële beleggingen uiteengezet. Het team Financial Risk controleert en onderzoekt het beleggingsbeheer in het licht van ESG-gerelateerde risico's, naast de traditionele maatstaven voor de marktrisico's, en integreert het duurzaamheidsrisico in de risicoprofielen. Investment Compliance voert een uitsluitingsscreening uit en volgt die permanent op, en houdt waar nodig ook manueel toezicht.

Elke beleggingsafdeling voert zijn eigen due-diligenceprocessen uit voordat ze beleggingsbeslissingen neemt binnen zijn Artikel 8-fondsen, en maakt daarbij gebruik van interne en externe tools en research. Het team Front Office Controls & Governance verzekert voortdurend dat de beleggingsproducten worden beheerd in overeenstemming met de gedocumenteerde duurzaamheidsverbintenissen. Het team Financial Risk controleert en onderzoekt het beleggingsbeheer in het licht van ESG-gerelateerde risico's, naast de traditionele maatstaven voor de marktrisico's, en integreert het duurzaamheidsrisico in de risicoprofielen.

De beleggingsbeheerder maakt de standpunten proactief over aan ondernemingen en streeft proactief naar verbeteringen van de prestaties en de normen inzake verantwoord ondernemen en deugdelijk bestuur, ondersteunt kernbeginselen zoals publicatie, transparantie en consistentie, en promoot ecologisch en sociaal bewustzijn.

Zie het ESG-beleggingsbeleid van Janus Henderson op www.janushenderson.com en het V&E-beleid en -rapport van de strategieën voor meer informatie.

TOP