Voor individuele beleggers in Nederland

EU ESG

Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund

Dit financiële product (hierna het Fonds genoemd) heeft als doelstelling duurzaam te beleggen zoals gedefinieerd in Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is erop gericht kapitaalgroei op de lange termijn te bieden door te beleggen in aan technologie gerelateerde bedrijven die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.

De beleggingsbeheerder gebruikt voor alle fases van het beleggingsproces een thematisch kader waarin milieu- en maatschappelijke doelstellingen zijn opgenomen. Het beleggingsuniversum van het Fonds wordt bepaald aan de hand van positieve screeningscriteria die gebaseerd zijn op de beleggingsthema's rond duurzame technologie van de beleggingsbeheerder.

Milieudoelstellingen worden nagestreefd door een focus op technologieën die de transitie naar een koolstofarme economie mogelijk maken, zoals schone-energietechnologie, duurzaam transport, optimalisatie van middelen en productiviteit, slimme steden en koolstofarme infrastructuur. Maatschappelijke doelstellingen worden nagestreefd door een focus op technologieën die investeren in menselijk kapitaal en die de bredere toegang mogelijk makten tot diensten die ten gunste komen van gezondheid, inclusie en welzijn, zoals gezondheidstechnologie, digitale democratisering en gegevensbescherming. Kijk voor meer informatie over de beleggingsthema's in het document Beleggingsprincipes op de website: www.janushenderson.com

Gegevensbronnen omvatten een breed spectrum aan specialistische ESG-onderzoeksmaterialen, intern en extern onderzoek, waaronder de gegevens van bedrijven, sectororganen en -organisaties, wetenschappelijke instellingen, intergouvernementele organisaties en informatie die via de stemrechten en de betrokkenheid van belanghebbenden wordt verkregen. Deze gegevens worden als onderdeel van het beleggingsproces van het Fonds verwerkt in onze systemen en procedures voor beleggingen en risicobeheer.

Het Fonds gebruikt voor de hele portefeuille positieve screeningscriteria om ervoor te zorgen dat het Fonds belegt in bedrijven die minstens 50% van hun huidige of toekomstige verwachte inkomsten uit goederen en diensten halen die binnen de duurzame-technologiethema's van de Beleggingsbeheerder vallen en die een positieve impact op de maatschappij en het milieu hebben, en aansluiten op de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, wat weer bijdraagt aan de zes milieudoelstellingen. Daarnaast worden er voor de hele portefeuille negatieve (vermijdings-) criteria toegepast om ervoor te zorgen dat het Fonds beleggingen vermijdt in bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die zeer schadelijk zijn voor de maatschappij of het milieu (soms tot een de minimis-limiet, zoals verder beschreven in het Beleggingsprincipes-document ). De Beleggingsbeheerder verwacht dat de negatieve screening het beleggingsuniversum van het Fonds met minstens 20% zal verkleinen. De vermijdingscriteria zijn de volgende:

Mensen Milieu Dieren
Alcoholproductie Winning en raffinage van fossiele brandstoffen Dierproeven*
Wapenindustrie Energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen Bont
Gokken Zorgwekkende chemische stoffen Genetische manipulatie
Pornografie Controversiële sectoren Intensieve landbouw
Tabak Kernenergie Vlees- en zuivelproductie

*Niet-medisch

Fundamenteel onderzoek stelt de Beleggingsbeheerder in staat om door de hype-cyclus van duurzame technologie te navigeren (de verschillende fases in de ontwikkeling van een technologie, van het ontwerp tot gebruik op brede schaal) en bedrijven te vinden die een positieve bijdrage leveren aan milieu- en maatschappelijke vraagstukken. In het beleggingsproces wordt als onderdeel van de due-diligenceprocedure rekening gehouden met en toezicht gehouden op klimaat- en milieu-indicatoren en maatschappelijke en werknemerszaken, en hierop wordt gereageerd door het uitoefenen van stemrechten, actieve betrokkenheid en actieplannen die van invloed zijn op beleggingsbeslissingen. Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over duurzaamheidsfactoren worden voor elke stap in het beleggingsproces opgenomen, inclusief, maar niet beperkt tot, de beoordeling van onverwacht winstpotentieel, waarderings- en risicobeheer.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van het Fonds.

Principal adverse impacts (PAI)

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - 'SFDR') van de EU vereist dat partijen op de financiële markten een 'past toe of leg uit'-beslissing zullen nemen wanneer ze de wezenlijk ongunstige effecten (principal adverse impacts - 'PAI') van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, in overeenstemming met een specifieke regeling uit de SFDR (de 'PAI-regeling'). Henderson Management S.A. ('HMSA') is lid van de Janus Henderson-groep, een vennootschap naar Luxemburgs recht en is als financiëlemarktdeelnemer onderworpen aan de SFDR.

HMSA ondersteunt de algemene beleidsdoelstellingen van de PAI-regeling om de transparantie voor klanten, beleggers en de markt te verbeteren met betrekking tot de manier waarop financiëlemarktdeelnemers de overweging van ongunstige effecten op beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren integreren. Gezien de omvang, aard en schaal van HMSA's activiteiten, heeft HMSA besloten de PAI-regeling op dit moment niet na te leven. Desalniettemin wil HMSA zijn algemene betrokkenheid bij ESG-aangelegenheden bevestigen. Als onderdeel hiervan beheert HMSA op dit moment producten waarop ofwel artikel 8 of artikel 9 van de SFDR van toepassing is. Meer informatie over de algemene betrokkenheid van Janus Henderson bij ESG-aangelegenheden vindt u ook in ons ESG-overzicht.

HMSA zal het besluit om de PAI-regeling niet te volgen, regelmatig heroverwegen.

TOP