Voor individuele beleggers in Nederland

EU ESG

Hoe duurzaamheidsrisico's onderdeel zijn van het beleggingsproces

De onderliggende beleggingen van dit product (aangeduid als het 'Fonds') houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, hoewel de Beheermaatschappij en de Beleggingsbeheerder een besluitvormingsproces zijn overeengekomen dat van toepassing zal zijn op beleggingsbeslissingen met betrekking tot het Fonds (zoals toegelicht in het Prospectus).

De waarschijnlijke gevolgen van duurzaamheidsrisico's op de fondsrendementen

Hoewel de analyse van ESG-factoren integraal onderdeel uitmaakt van de beleggingsmogelijkheden van de Beleggingsbeheerder, en een van de gegevensbronnen vormt voor de selectie van beleggingen en voor portefeuillesamenstelling, is het beleggingsproces van de Beleggingsbeheerder primair gericht op maximalisering van risicogecorrigeerde langetermijnrendementen voor beleggers. Het is voor het beheer van het Fonds door de Beleggingsbeheerder dan ook geen doel op zich om de portefeuille zo optimaal mogelijk af te stemmen op duurzaamheidsrisico's, noch om de impact van ESG-factoren op het fondsrendement nauwkeurig vast te stellen.

Belangrijkste nadelige gevolgen (PAI)

Conform de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('SFDR') moeten financiëlemarktdeelnemers beslissen om ofwel de principes te eerbiedigen ofwel toelichting te geven met betrekking tot de voornaamste nadelige gevolgen ('principal adverse impacts' of 'PAI's') van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in overeenstemming met een specifieke regeling die wordt uiteengezet in de SFDR (de 'PAI-regeling'). Janus Henderson Investors Europe S.A. ('JHIESA') is lid van de Janus Henderson Group, die is gevestigd in Luxemburg en onderworpen is aan de SFDR als financiëlemarktdeelnemer.

JHIESA ondersteunt de algemene beleidsdoelstellingen van de PAI-regeling met het oog op meer transparantie voor klanten, beleggers en de markt over de manier waarop financiëlemarktdeelnemers rekening houden met de negatieve impact van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Gezien de omvang, de aard en de schaal van de activiteiten van JHIESA heeft JHIESA beslist om momenteel niet aan de PAI-regeling te voldoen. Niettemin wil JHIESA zijn algemene ESG-engagement bevestigen. In het kader van dat engagement beheert JHIESA momenteel producten die onder artikel 8 of artikel 9 van de SFDR vallen. Meer informatie over het globale ESG-engagement van Janus Henderson vindt u ook in ons ESG-overzicht.

JHIESA zal zijn beslissing om niet aan de PAI-regeling te voldoen, geregeld herzien.

TOP