Voor individuele beleggers in Nederland

Status onder de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) - Pan European Equity Fund

Janus Henderson Horizon Fund – Pan European Equity Fund

Het fonds is ingedeeld als fonds dat voldoet aan de bepalingen van artikel 8 van de SFDR als product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot.

A. Samenvatting

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doel.

Het fonds promoot de beperking van de klimaatverandering en steun voor de UNGC-principes (met betrekking tot zaken zoals mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling). Het fonds bevordert verder een goede gezondheid en welzijn door te proberen beleggingen te vermijden in bepaalde activiteiten die mogelijk schade kunnen berokkenen aan de gezondheid en het welzijn van de mens door bindende uitsluitingen toe te passen, en ook door een minimumproportie van het fonds te beleggen in beleggingen die geacht worden te voldoen aan doelstelling 3 van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN ('Goede gezondheid en welzijn'). Het fonds gebruikt geen referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

De bindende elementen van de beleggingsstrategie die we hierna beschrijven, worden uitgevoerd als screenings met het oog op uitsluiting binnen het orderbeheersysteem van de beleggingsbeheerder, waarvoor ook continu gebruik wordt gemaakt van een externe gegevensverstrekker.

De goede governancepraktijken van de ondernemingen waarin we beleggen, worden onderzocht vóór we erin beleggen en daarna ook nog periodiek conform het beleid inzake duurzaamheidsrisico's ('beleid'). Bovendien heeft de beleggingsbeheerder de beginselen van de VN voor verantwoord beleggen (UNPRI) ondertekend.

Minimaal 85% van de beleggingen van het financiële product wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

Alle beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische  en/of sociale  kenmerken die het financiële product promoot, zijn directe beleggingen.

De duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om te meten of elk van de ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot, ook daadwerkelijk worden behaald, zijn:

  • Koolstof - Koolstofintensiteit Scope 1 & 2
  • Algemene UNGC-compliancestatus
  • % van de portefeuille dat is afgestemd op duurzameontwikkelingsdoelstelling 3 van de VN ('Goede gezondheid en welzijn')
  • De beleggingsbeheerder verbindt zich ertoe ten minste 5% van het fonds te beleggen in ondernemingen die zijn afgestemd op de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling van de VN ‘Goede gezondheid en welzijn’. 
  • ESG-uitsluitingsscreenings – zie 'G. Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken?' hierna voor meer informatie over de uitsluitingen.

De Bbeleggingsbeheerder past screenings toe om directe beleggingen in bedrijfsemittenten uit te sluiten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde activiteiten.

Het fonds past ook het bedrijfsbrede uitsluitingsbeleid toe, dat ook betrekking heeft op controversiële wapens, zoals uiteengezet in paragraaf 10.15 van het hoofdstuk 'Beleggingsbeperkingen' in het prospectus.

Het fonds heeft de MSCI ESG Manager gekozen als primaire informatiebron voor ESG-onderzoek (onderzoek naar ecologische, sociale en governancefactoren).

Als er lacunes in de dekking worden vastgesteld, kan een beroep worden gedaan op verkopers van ESG-onderzoek of interne research ter aanvulling van dat ESG-onderzoek.

De allocaties kunnen geraamde of gerapporteerde gegevens zijn die werden ontvangen van de externe gegevensverstrekker. Voor posities waarover de externe gegevensverstrekker geen informatie heeft, kan eigen research worden gebruikt. De geschiktheid van het verstrekte bewijs wordt geëvalueerd door een onafhankelijk orgaan bij JHI.

Het bereik van de gegevens wordt direct bepaald door het bereik van de onderliggende leverancier van ESG-informatie.

De interne gegevensstructuur van JHI is voldoende flexibel om eigen bewijsmateriaal te integreren of evaluaties aan te passen aan toekomstige vereisten.

In het beleid van JHI inzake duurzaamheidsrisico's worden de ESG-integratieprincipes, de beginselen voor duurzaam beleggen en de basisuitsluitingen voor potentiële beleggingen uiteengezet.

Elke beleggingsafdeling voert zijn eigen due-diligenceprocessen uit voordat ze beleggingsbeslissingen neemt binnen zijn Artikel 8-fondsen, en maakt daarbij gebruik van interne en externe tools en research.

Details over de manier waarop JHI met engagement omgaat, vindt u in het ESG-beleggingsbeleid, dat te vinden is in de 'ESG Resource Library' op de website van Janus Henderson.

De onderneming ondersteunt een aantal codes voor zorgvuldig beheer en bredere initiatieven wereldwijd, en heeft ook de UK Stewardship Code ondertekend.

Janus Henderson heeft een Proxy Voting Committee, dat bepaalt waarop we bij volmacht stemmen over belangrijke kwesties en dat richtlijnen opstelt voor toezicht op het stemproces.

TOP