Voor individuele beleggers in Nederland

Status onder de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR)

Janus Henderson Fund – Strategic Bond Fund

Het Fonds valt in de categorie fondsen die voldoen aan de bepalingen zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR als een product dat milieu- en/of maatschappelijke kenmerken stimuleert.

Bindende beleggingsbeperkingen

Om aan de milieu- en/of maatschappelijke kenmerken te voldoen die het Fonds stimuleert, past de Beleggingsbeheerder de volgende bindende criteria toe op de selectie van de onderliggende activa als onderdeel van zijn of haar beleggingsbesluitvormingsproces:

  • De Beleggingsbeheerder past screening toe om directe beleggingen in bedrijfsemittenten uit te sluiten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde activiteiten. Meer specifiek worden emittenten uitgesloten die meer dan 10% van hun omzet behalen uit de winning van fossiele brandstoffen, tabak, bont, adult entertainment, gokken of controversiële wapens.
  • Emittenten worden uitgesloten waarvan het vermoeden bestaat dat zij hebben verzuimd de Global Compact Principes van de VN na te leven (die betrekking hebben op mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuverontreiniging).
  • Het Fonds heeft als doelstelling om binnen het bedrijfsobligatiegedeelte op maandbasis een lagere koolstofintensiteit en/of -voetafdruk te realiseren dan het relevante referentie-universum.
  • De Beleggingsbeheerder sluit emittenten van staatsobligaties uit van het Fonds waaraan sancties zijn opgelegd door de EU of de VN en/of die onvoldoende scoren (d.w.z. die niet de score 'vrij’ krijgen op de Freedom House Index, die politieke rechten en burgerlijke vrijheden stimuleert (of een soortgelijke index zoals vastgesteld door de Beleggingsbeheerder)).
  • Onder normale marktomstandigheden sluit de Beleggingsbeheerder ook emittenten uit van staatsobligaties die het Akkoord van Parijs niet hebben ondertekend. Wanneer de VS tijdens een toekomstige politieke cyclus besluit uit het Akkoord van Parijs te stappen dan zal de Beleggingsbeheerder overwegen of het uitsluiten van Amerikaanse staatsobligaties een buitensporig negatief effect zal hebben op het rendement en/of dit het risico/rendementsprofiel van het Fonds zal veranderen.

Gegevensbronnen omvatten een breed spectrum aan specialistische ESG-onderzoeksmaterialen, intern en extern onderzoek, waaronder de gegevens van dataleveranciers, sectororganen en -organisaties, wetenschappelijke instellingen en intergouvernementele organisaties. Deze gegevens worden als onderdeel van het beleggingsproces verwerkt in de systemen en procedures van de Beleggingsbeheerder voor beleggingen en risicobeheer.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van het Fonds.

Informatie over de wijze waarop wordt voldaan aan milieu- of maatschappelijke kenmerken

Van alle beleggingen wordt gevolgd of deze voldoen aan bovengenoemde negatieve screeningscriteria om te waarborgen dat zij voldoen aan de milieu- en maatschappelijke kenmerken die het Fonds stimuleert.

De Beleggingsbeheerder mag posities innemen in het Fonds die voldoen aan de genoemde uitsluitende criteria wanneer de Beleggingsbeheerder van mening is dat de gegevens die zijn gebruikt voor de uitsluiting onvoldoende of incorrect zijn.

De koolstofintensiteit en/of -voetafdruk van het bedrijfsobligatiegedeelte van het Fonds zal worden afgezet tegen het relevante referentie-universum.

Periodieke verslaglegging

Een beschrijving van de mate waarin voldaan wordt aan de milieu- en/of maatschappelijke kenmerken wordt opgenomen als onderdeel van het jaarverslag. Deze informatie wordt tevens op deze website gepubliceerd zodra het beschikbaar is.

Belangrijkste negatieve effecten (PAI)

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - 'SFDR') van de EU vereist dat partijen op de financiële markten een 'past toe of leg uit'-beslissing zullen nemen wanneer ze de wezenlijk ongunstige effecten (principal adverse impacts - 'PAI') van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, in overeenstemming met een specifieke regeling uit de SFDR (de 'PAI-regeling'). Henderson Management S.A. ('HMSA') is lid van de Janus Henderson-groep, een vennootschap naar Luxemburgs recht en is als financiëlemarktdeelnemer onderworpen aan de SFDR.

HMSA ondersteunt de algemene beleidsdoelstellingen van de PAI-regeling om de transparantie voor klanten, beleggers en de markt te verbeteren met betrekking tot de manier waarop financiëlemarktdeelnemers de overweging van ongunstige effecten op beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren integreren. Gezien de omvang, aard en schaal van HMSA's activiteiten, heeft HMSA besloten de PAI-regeling op dit moment niet na te leven. Desalniettemin wil HMSA zijn algemene betrokkenheid bij ESG-aangelegenheden bevestigen. Als onderdeel hiervan beheert HMSA op dit moment producten waarop ofwel artikel 8 of artikel 9 van de SFDR van toepassing is. Meer informatie over de algemene betrokkenheid van Janus Henderson bij ESG-aangelegenheden vindt u ook in ons ESG-overzicht.

HMSA zal het besluit om de PAI-regeling niet te volgen, regelmatig heroverwegen.

TOP