Rechten van beleggers - Samenvatting

Welke bescherming geniet een belegger wanneer een fonds van Janus Henderson niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of wanneer Janus Henderson Investors Europe S.A. insolvent wordt?

Ter bescherming van beleggers worden de activa van het fonds in een aparte vennootschap, een bewaarder, aangehouden zodat een verzoek tot terugbetaling niet gehinderd wordt door de insolventie van Janus Henderson Investors Europe S.A. Als een fonds wordt beëindigd of geliquideerd, wordt het vermogen vereffend en kunt u het desbetreffende deel van de opbrengst ontvangen maar ook uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wij wijzen beleggers erop dat mogelijk niet alle wettelijke beschermingen volgens de wetgeving van hun land van toepassing zijn en dat zij mogelijk geen recht op compensatie hebben wanneer een dergelijke regeling volgens de wetgeving in hun land van kracht is.

Aandeelhoudersrechten

Als u aandeelhouder bent in het Fonds en de deelnemingen op uw naam zijn geregistreerd in het aandeelhoudersregister, dan kunt u bepaalde aandeelhoudersrechten uitoefenen. Meer informatie over de rechten van aandeelhouders vindt u in het Prospectus en de oprichtingsdocumenten van het Fonds.

Rechten van de belegger volgens uw contract met het Fonds

Als belegger in een ICBE-fonds kunt u, afhankelijk van de wijze waarop u hebt belegd, bepaalde beleggersrechten hebben die voortvloeien uit een overeenkomst tussen u en het fonds. Raadpleeg voor meer informatie over deze rechten vooral het Prospectus en de contractuele documentatie die u heeft ingevuld om uw investering te doen.

Hoe dien ik een klacht in?

JANUS HENDERSON HORIZON FUND and JANUS HENDERSON FUND

Wilt u een klacht indienen over de dienstverlening of marketing van Janus Henderson Investors? Stuur dan een brief aan de Compliance Officer van Janus Henderson Investors Europe S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg. Onze klachtenprocedure vindt u op onze website www.janushenderson.com.

Indien u als belegger binnen een maand vanaf de datum waarop de klacht naar Janus Henderson Investors Europe S.A. werd gestuurd geen (bevredigend) antwoord ontvangt, dan kunt u een klacht indienen bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d'Arlon, L-2991 Luxemburg via het postadres CSSF, 283, route d'Arlon, L-2991 Luxemburg of via een e-mail aan: reclamation@cssf.lu. De klacht moet binnen een jaar nadat de initiële klacht werd ingediend bij HMSA, ontvangen zijn bij de CSSF.

JANUS HENDERSON CAPITAL FUND

Wilt u een klacht indienen over de dienstverlening of marketing van Janus Henderson Investors? Stuur dan een brief aan de Compliance Officer van Janus Henderson Investors Europe S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg. Onze klachtenprocedure vindt u op onze website www.janushenderson.com.

Als u niet tevreden bent met het antwoord, verwijzen wij u krachtens verordening 16-07 inzake buitengerechtelijke klachtenprocedures naar de CSSF of naar de Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) in Ierland. De FSPO is een onafhankelijke instantie die helpt bij het oplossen van geschillen met en klachten over financiële dienstverleners. Meer informatie over hoe een klacht kunt indienen bij de CSSF of de FSPO, vindt u op:

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/

https://www.fspo.ie/make-a-complaint/

Overige informatie

Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Henderson Investors International Limited (registratienr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. nr.906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg. nr.2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, Londen EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg.nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).